Smlouva

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Věřitel je osobou, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování úvěrů a spotřebitelských úvěrů podle ZSÚ. Věřitel poskytuje svým klientům nebankovní půjčky a zakládá své obchodní vztahy s nimi na vzájemné důvěře a dodržování příslušných právních předpisů. Věřitel a Klient - fyzická osoba s rodným číslem , dále jen Klient uzavírají tuto Smlouvu o úvěru, jejímž předmětem jsou konkrétní podmínky poskytnutí úvěru. Věřitel se zavazuje na požádání Klienta poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit ve stanoveném termínu a zaplatit Věřiteli poplatky za poskytnutí úvěru a úroky, to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou o úvěru.


2. DEFINICE NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ

2.1. Věřitelem, tj. i Úvěrujícím či Zapůjčitelem, se pro účely této Smlouvy o úvěru rozumí obchodní společnost ROOL s.r.o., se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Lipanská 310/12, PSČ: 130 00, identifikační číslo organizace: 27154564, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100425, jež je řádně založená a zapsaná podle českého právního řádu, mající příslušná, platná a účinná oprávnění ke své podnikatelské činnosti a jež splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o úvěru stanovené a která je oprávněna tuto Smlouvu o úvěru uzavřít a řádně plnit veškeré závazky v ní obsažené.

2.2. Klientem, tj. i Úvěrovaným či Vydlužitelem, se pro účely této Smlouvy o úvěru rozumí fyzická osoba, starší 18 a mladší 65 let způsobilá k právním úkonům, jež je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, která je občanem České republiky či občanem jiné členské země Evropských společenství, která má místo trvalého pobytu v České republice, dosahující pravidelný příjem, politicky neexponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, plně svéprávná bez jakéhokoliv omezení, splňující veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o úvěru stanovené, oprávněna tuto Smlouvu o úvěru uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.3. Smlouvou se pro účely této smlouvy rozumí tato Smlouva o úvěru uzavřená mezi Věřitelem a Klientem, řešící individuální podmínky poskytnutí úvěru.

2.4. Internetovými stránkami Věřitele se pro účely této Smlouvy rozumí webová stránka Věřitele umístěná na internetové adrese www.creditgo.cz.

2.5. Zákaznickou sekcí či Uživatelským účtem se pro účely této Smlouvy rozumí prostředí na Internetových stránkách Věřitele přístupné Klientovi po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, ze kterého může Klient zejména provádět správu svých osobních údajů, podávat žádosti o úvěr a taktéž nahlédnout mimo jiné zejména do veškeré smluvní dokumentace, uzavřené s Věřitelem.

2.6. Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této Smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované k úplnému zprovoznění Zákaznické sekce a k přístupu Klienta k ní, a dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní úkon chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce). Za Uživatelské jméno se považuje e-mailová adresa Klienta, blíže specifikovaná v záhlaví této Smlouvy, tj. Adresa elektronické pošty Klienta.

2.7. ID Klienta se pro účely této Smlouvy rozumí jedinečné údaje přidělené Věřitelem Klientovi za účelem označení Klienta.

2.8. Peněžním účtem Klienta se pro účely této Smlouvy rozumí bankovní či peněžní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky uvedený v záhlaví této Smlouvy či v Zákaznické sekci, ze kterého Klient hradí Registrační poplatek a na který je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr dle této Smlouvy, když v případě rozporů je platným peněžní účet uvedený v Zákaznické sekci.

2.9. Peněžním účtem Věřitele se pro účely této Smlouvy rozumí bankovní či peněžní účet Věřitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy, dále na Internetové stránce Věřitele či jež bude Věřitelem písemně nebo prostředky elektronické komunikace na dálku oznámen Klientovi, na který Klient hradí Registrační poplatek, splácí úvěr a ze kterého je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr; Věřitel je oprávněn mít více Peněžních účtů Věřitele.

2.10. Telefonním číslem Klienta se pro účely této Smlouvy rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedený v záhlaví této Smlouvy či v Uživatelském účtu, když v případě rozporů je platné číslo uvedené v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu v Zákaznické sekci měnit.

2.11. Adresou elektronické pošty Klienta se pro účely této Smlouvy rozumí adresa elektronické pošty (E-mailová adresa) Klienta uvedená v záhlaví této Smlouvy či v Zákaznické sekci, která slouží jako přihlašovací jméno Klienta do Zákaznické sekce Klienta, když v případě rozporů je platnou adresa uvedená v Zákaznické sekci; Klient je oprávněn Adresu elektronické pošty Klienta v Zákaznické sekci měnit pouze a výlučně prostřednictvím Věřitele, a to odesláním 1,- Kč (tj. slovy jedné koruny české) z Peněžního účtu Klienta na Peněžní účet Věřitele s uvedením zprávy pro příjemce: „Změna emailové adresy. Nová adresa je ………………@............cz“, když následně operátor Věřitele po obdržení a zaúčtování dané platby provede v Zákaznické sekci Klienta změnu e-mailové adresy Klienta, tj. změnu Adresy elektronické pošty Klienta.

2.12. Registračním poplatkem se pro účely této Smlouvy rozumí jednorázový poplatek, který musí zaplatit Klient za účelem potvrzení registračních údajů a za účelem seznámení se a potvrzením Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován SZÚ a Ceníku Věřitele, jež je situován na Internetové stránce Věřitele. Výše registračního poplatku, kterou stanovuje Věřitel, je 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Jako Registrační poplatek může být Věřitelem započtena i jiná platba Klienta v rozsahu 0,01 Kč až 99 Kč, pokud příslušný platební příkaz splňuje podmínky pro zaplacení registračního poplatku (uvedení souhlasu se Smlouvou, Rozhodčí smlouvou, Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ a Ceníkem Věřitele dle čl. 4.1.3. níže této Smlouvy). Registrační poplatek se nevrací bez ohledu na to, jestli úvěr bude Klientovi po vyhodnocení jeho platební schopnosti poskytnut nebo poskytnut nebude.


3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této Smlouvy, jež je výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření smlouvy, když se Věřitel může stát příjemcem návrhu na uzavření smlouvy ze strany Klienta, řešící individuální podmínky poskytnutí úvěru, je závazek Věřitele poskytnout Klientovi peněžní prostředky a závazek Klienta peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky a poplatky za poskytnutí úvěru, včetně sjednaných smluvních pokut, poplatků či zákonných úroků z prodlení pro případ porušení smluvních povinností plynoucích z této Smlouvy ze strany Klienta. Konkrétní výše úvěru a další podmínky jsou uvedeny v příslušných ustanoveních této Smlouvy.

3.2. Působnost ustanovení dohodnutých v této Smlouvě mohou strany vyloučit pouze případnou zvláštní dohodou učiněnou v písemné formě.

3.3. Věřitel bez jakéhokoliv finančního nároku či postihu ze strany Klienta není povinen zdůvodňovat neposkytnutí úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem.

3.4. Na uzavření této Smlouvy a poskytnutí úvěru není právní nárok. Pro případ, že Věřitel se rozhodne úvěr neposkytnout, oznámí tuto skutečnost Klientovi písemně, prostřednictvím vybraných elektronických služeb nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

3.5. Podmínkou vzniku jakéhokoli smluvního vztahu mezi Věřitelem a jeho Klientem je bezvýhradný souhlas Klienta s touto Smlouvou, dále Rozhodčí smlouvou, Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadovaná ZSÚ. Klientovi budou tyto dokumenty a práva a povinnosti plynoucí z nich a ze Smlouvy poskytnuty před uzavřením této Smlouvy, když tuto časově neomezenou možnost před vznikem smluvního vztahu bude míti Klient na Internetové stránce Věřitele. Klient potvrdí, že se podrobně seznámil s obsahem těchto dokumentů, a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí, nemá proti nim žádných námitek a ani nevznáší žádný protinávrh a výslovně je přijímá, a to vše odesláním své Žádosti o úvěr, zaplacením Registračního poplatku a dokončením své registrace prostřednictvím Internetové stránky Věřitele.

3.6. Klient výslovně prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy v dostatečném časovém předstihu důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto Smlouvou, když zejména důsledně taktéž zvážil své možnosti při splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům, plynoucích pro něj z této Smlouvy. Klient se zavazuje sdělovat Věřiteli vždy jen úplné a pravdivé údaje s tím, že si je plně vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Věřitele se zájmem uzavřít tuto Smlouvu.

3.7. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít tuto Smlouvu, Rozhodčí smlouvu, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Internetová stránka Věřitele uvedená v záhlaví této Smlouvy. Klient i Věřitel tedy výslovně souhlasí s uzavřením této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat shora citované dokumenty v listinné podobě, když odesláním své prvotní Žádosti o úvěr, zaplacením Registračního poplatku, dokončením své registrace a uzavřením této Smlouvy ze strany Klienta Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Klient neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej.


4. REGISTRACE KLIENTA A ODSOUHLASENÍ SMLOUVY, ROZHODČÍ SMLOUVY, ZÁPISU Z VYSVĚTLENÍ NÁSLEDKŮ UZAVŘENÍ ROZHODČÍ SMLOUVY A FORMULÁŘE PRO STANDARTNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (je-li vyžadován ZSÚ)

Výslovné podmínky pro odsouhlasení Žádosti o úvěr:

- sepsání a řádné vyplnění Žádosti o úvěr ze strany Klienta v podobě online formuláře, umístěného na Internetové stránce Věřitele a jeho odeslání Věřiteli,

- zaplacení Registračního poplatku na Peněžní účet Věřitele ze strany Klienta,

- dokončení registrace ze strany Klienta na Internetové stránce Věřitele,

- úplný a bezvýhradný souhlas Klienta se Smlouvou, Rozhodčí smlouvou a Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy,

- úplný a bezvýhradný souhlas Klienta se smluvními a Standardními informacemi o spotřebitelském úvěru tam, kde to vyžaduje ZSÚ,

- úplný a bezvýhradný souhlas Klienta o způsobu řešení případných sporů u rozhodce za podmínek uvedených v samostatné Rozhodčí smlouvě a po odsouhlasení Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy také souhlas Klienta, že byl dostatečně poučen,

když Klient výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že svůj úplný a bezvýhradný souhlas s výše uvedeným udělí nejen uhrazením Registračního poplatku a dokončením registrací své Žádosti o úvěr na Internetové stránce Věřitele, avšak i vyplněním zaslaného SMS kódu na Internetové stránce Věřitele či v Zákaznické sekci, kde jednotlivé dokumenty postupnými kroky zaškrtnutím speciálních políček Klient odsouhlasí.

4.1. Klient je k uzavření Smlouvy povinen:

4.1.1. na Internetové stránce Věřitele vybrat si výši požadovaného úvěru a termínu splatnosti, včetně seznámení se s veškerými poplatky za poskytnutí úvěru či úroky spojenými s požadovaným úvěrem,

4.1.2. do registračního formuláře na Internetových stránkách Věřitele, nesoucí označení „Registrace“ nejprve uvést své rodné číslo, jméno, příjmení, Adresu elektronické pošty Klienta, Telefonní číslo Klienta a případně i slevový kód, pokud je má Klient k dispozici, když neprodleně po vložení shora požadovaných a nutných údajů, je Klient povinen si důkladně pročíst a seznámit se s obsahem, podmínkami, právy, závazky a sankčními ujednáními, plynoucími z této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, když k tomuto seznámení a odsouhlasení není Klient nikterak časově omezen a může kdykoliv od svého záměru požádat o úvěr odstoupit bez jakéhokoliv finančního postihu a Internetovou stránku Věřitele opustit. Před odsouhlasením daných dokumentů je Klient taktéž oprávněn do připravené kolonky uvést návrh změn shora citované smluvní dokumentace, které by Klient požadoval ze strany Věřitele provést za účelem realizace poskytnutí úvěru. Na důkaz svého souhlasu s tím, že si Klient přečetl a souhlasí s podmínkami této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, že Klient následným a postupným zaškrtnutím jednotlivých políček potvrdí, že jím uvedené informace jsou pravdivé, dále potvrdí, že si je vědom, že v případě podání chybných údajů je trestně odpovědný dle platných zákonů České republiky a že je zodpovědný za ztráty, které se mohou vyskytnout v případě poskytnutí chybných údajů, když zároveň potvrdí i souhlas s nakládáním s osobními údaji dle bodu 14 této Smlouvy s tím, že prohlásí, že neexistují žádné skutečnosti pro podání návrhu na insolvenci během následujících 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů, Klient klikne na políčko nesoucí označení „POKRAČOVAT“, což je nezbytný úkon k tomu, aby se Klient dostal na další Internetovou stránku Věřitele za účelem kladného či negativního rozhodnutí Věřitele o poskytnutí úvěru požadované ze strany Klienta,

4.1.3. po uvedení rekapitulace přihlašovacích údajů Klienta na následující Internetové stránce Věřitele dle pokynu Věřitele pro řádné dokončení registrace uhradit Registrační poplatek, který musí být uhrazen pouze z Peněžního účtu Klienta, přičemž Klient je povinen při platbě Registračního poplatku v platebním příkaze uvést následující povinné platební údaje: číslo Peněžního účtu Věřitele, tj. příjemce platby, který si Klient vybere dle nabídky peněžních účtů Věřitele na dané Internetové stránce Věřitele, dále variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo Klienta a podle nějž se vždy zaúčtovávají veškeré platby Klienta dle této Smlouvy, částka 1,- Kč, ve zprávě pro příjemce text potvrzení Smlouvy „Potvrzuji sml. [číslo Smlouvy vygenerované Věřitelem po vyplnění registračního formuláře]”. Klient nad rámec v tomto odstavci uvedeného bere na vědomí, s čímž Věřitel souhlasí, že Registrační poplatek je Klient taktéž oprávněn uhradit na Peněžní účet Věřitele prostřednictvím peněžního účtu, jehož majitelem je třetí osoba, odlišná od Klienta, avšak za předpokladu, že tuto skutečnost Klient po zaplacení Registračního poplatku Věřiteli oznámení a současně Klient na výzvu Věřitele taktéž doloží své dispoziční právo k Peněžnímu účtu Klienta, jehož majitelem není Klient, Věřitel upozorňuje, že platba Registračního poplatku nebude zaúčtována v případě, že Klient nezadá správně shora v tomto odstavci citovaný text zprávy pro příjemce a variabilní symbol dle požadavku Věřitele, či v případě jejich špatného zadání s tím, že pro tento případ Klient bere na vědomí, že do řádného naplnění shora uvedeného není možno, aby Klient pokračoval v registračním procesu.

4.2. Správně zaplacený Registrační poplatek nezavazuje Věřitele k tomu, aby bezpodmínečně poskytl Klientovi požadované peněžité prostředky.

4.3. Tím, že Klient potvrdil text Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ a zaplatil Registrační poplatek s uvedením správných platebních údajů a Věřitel tento Registrační poplatek obdržel, se považují podmínky této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, za oběma stranami platně odsouhlasené a vzájemně sjednané.

4.4. Neprodleně po té, co Věřitel obdrží platbu Registračního poplatku od Klienta na Peněžní účet Věřitele, Věřitel odešle elektronickou formou na Adresu elektronické pošty Klienta dočasné heslo, když v následném kroku na Internetové stránce Věřitele je Klient povinen si své dočasně Věřitelem vygenerované heslo změnit dle svého uvážení, avšak obsahující 8 symbolů, z toho nejméně 1 číslici nebo 1 písmeno.

4.5. Po úspěšné změně hesla ze strany Klienta je Klient povinen na následné Internetové stránce Věřitele vyplnit dodatečné nezbytné údaje vyžadované Věřitelem, a to číslo občanského průkazu, název bankovní instituce, u které má Klient vedený peněžní účet, jméno majitele účtu, pokud Klient má pouze dispoziční právo k účtu a Peněžní účet Klienta, trvalé a přechodné bydliště, zdroje příjmů a zaměstnavatele Klienta, včetně základních údajů z pracovního poměru a čistého měsíčního příjmu. V následujícím kroku na dané Internetové stránce Věřitele je na úvaze Klienta naskenovat či zaslat Věřiteli jím určené doklady, jež jsou pro Věřitele potřebné pro jeho rozhodnutí o kladném či záporném vyřízení žádosti Klienta o úvěr („úvěr“), např. kopii osobních dokladů – občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu apod., jejichž poskytnutím a zaškrtnutím daného políčka Klient výslovně udělí svůj souhlas. Neposkytnutí Věřitelem požadovaných dokumentů ze strany Klienta neznamená ukončení registračního procesu Klienta, avšak po dokončení registrace ze strany Klienta je operátor Věřitele oprávněn pro posouzení žádosti Klienta o poskytnutí úvěru po Klientovi vyžadovat zaslání jím potřebných dokumentů, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu Věřitele či uložením těchto dokumentů do Zákaznické sekce Klienta. Případné náklady spojené se zasláním Věřitelem požadovaných dokumentů jdou zcela k tíži Klienta. Klient kliknutím na políčko nesoucí označení „POKRAČOVAT“, což je nezbytný úkon k tomu, aby se Klient dostal na další Internetovou stránku Věřitele za účelem vyřízení požadavku Klienta na poskytnutí úvěru požadované ze strany Klienta, se Klient dostane na Internetovou stránku Věřitele, jež je poslední fází, nezbytnou k uzavření této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ. Věřitel upozorňuje, že i v této fázi schvalovacího procesu není Klient nikterak časově omezen a může kdykoliv od svého záměru požádat o úvěr odstoupit bez jakéhokoliv finančního postihu a Internetovou stránku Věřitele opustit.


5. UZAVŘENÍ SMLOUVY

5.1. Po realizaci veškerých nezbytných úkonů, blíže popsaných v čl. 4 této Smlouvy ze strany Klienta se Klient dostane do poslední fáze schvalovacího procesu, nezbytného pro uzavření Smlouvy, jež probíhá na Internetové stránce Věřitele, a to způsobem popsaným v tomto odstavci:

- Klient je povinen si důkladně jednotlivě pročíst a seznámit se s obsahem, podmínkami, právy, závazky a sankčními ujednáními, plynoucími z této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, když k tomuto seznámení a odsouhlasení není Klient nikterak časově omezen a může kdykoliv od svého záměru požádat o úvěr odstoupit bez jakéhokoliv finančního postihu a Internetovou stránku Věřitele opustit. Na důkaz svého souhlasu s tím, že si Klient důkladně přečetl a souhlasí s uzavřením a s podmínkami této Smlouvy, Rozhodčí smlouvou, Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, Klient následným, jednotlivým a postupným zaškrtnutím jednotlivých políček situovaných pod Smlouvou, Rozhodčí smlouvou, Zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, doplní do kolonky Věřitelem vygenerovaný čtyřmístný číselný kód, který Klient obdrží od Věřitele ve formě SMS na Telefonní číslo Klienta, když svůj souhlas s výše uvedeným Klient stvrdí kliknutím na políčko nesoucí označení „POTVRDIT“. Následně Klient obdrží od Věřitele na Adresu elektronické pošty Klienta informaci, potvrzující poskytnutí úvěru ve výši odsouhlasené Věřitelem s uvedením dalších údajů, když přílohou této informace bude tato uzavřená Smlouva, Rozhodčí smlouva, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ. Neprodleně po realizaci shora popsaného ze strany Věřitele, Věřitel poskytne na Peněžní účet Klienta, z kterého Klient uhradil Registrační poplatek, úvěr schválený Věřitelem, případně tak Věřitel poskytne Klientovi odsouhlasený úvěr poštovní poukázkou na doručovací adresu Klienta, uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5.2. Po uzavření Smlouvy Věřitel vloží do Zákaznické sekce Klienta na Internetové stránce Věřitele tuto Smlouvu, Rozhodčí smlouvou, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, ke kterým bude mít Klient neomezený přístup.

5.3. Klient podáním své Žádosti o úvěr, zaplacením Registračního poplatku, svou registrací a udělením souhlasu s uzavřením této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, ve formě zadání shora citovaného SMS kódu uzavírá s Věřitelem tuto Smlouvu, Rozhodčí smlouvu, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, když výslovně žádá Věřitele o to, aby Věřitel poskytl Klientovi finanční služby plynoucí z této Smlouvy, a to ve lhůtě pro odstoupení od této Smlouvy dle podmínek plynoucích z této Smlouvy, OZ či ZSÚ.

5.4. Uzavřením Smlouvy se Věřitel zavazuje, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky v částce jím odsouhlasené, a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky ve Věřitelem odsouhlaseném termínu splatnosti vrátit a zaplatit Věřiteli poplatek za poskytnutí úvěru a zároveň v případě prodlení veškeré sjednané smluvní pokuty, poplatky či další finanční plnění plynoucí pro Klienta z této Smlouvy.

5.5. Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi převodem na Peněžní účet Klienta, ze kterého Klient uhradil Registrační poplatek na Peněžní účet Věřitele, případně tak Věřitel poskytne Klientovi odsouhlasený úvěr poštovní poukázkou na doručovací adresu Klienta, uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5.6. Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi neprodleně po uzavření této Smlouvy. Poskytnutím finančních prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z Peněžního účtu Věřitele na Peněžní účet Klienta , z kterého Klient uhradil na Peněžní účet Věřitele Registrační poplatek, či prostřednictvím poštovní poukázky za podmínek plynoucích z této Smlouvy. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě, tj. neprodleně po uzavření této Smlouvy, a to ve lhůtě stanovené pro odstoupení od této Smlouvy.

5.7. Klient je oprávněn peněžní prostředky z úvěru použít na jakýkoliv účel, tzn. poskytnutí úvěru je bezúčelové.


6. POSTUP PŘI POSKYTNUTÍ OPAKOVANÝCH ÚVĚRŮ

6.1. Klient je oprávněn o následný úvěr zažádat Věřitele totožným postupem shora popsaným v této Smlouvě s výjimkou nutnosti opětovně dokončit registrační proces, a to prostřednictvím Zákaznické sekce na Internetové stránce Věřitele, výlučně však za předpokladu řádného vypořádání veškerých finančních závazků, plynoucích pro Klienta z této Smlouvy, nedomluví-li se Klient s Věřitelem jinak.

6.2. Klient bere výslovně na vědomí pro případ jeho zájmu o poskytnutí dalšího úvěru, že je Klient povinen uzavřít novou smlouvu o úvěru, rozhodčí smlouvu a zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru.

6.3. V případě požadavku Klienta o poskytnutí dalšího úvěru, je Klient oprávněn přihlásit se do své Zákaznické sekce, umístěné na Internetové stránce Věřitele, a to postupem v Zákaznické sekci popsaném.

6.4. Následně je Klient opětovně povinen se seznámit s novou smlouvou o úvěru, rozhodčí smlouvou, zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru a tyto výslovně odsouhlasit, tak aby došlo k uzavření nového smluvního vztahu s Věřitelem shodně za podmínek plynoucích z této Smlouvy.


7. SPLATNOST ÚVĚRU

7.1. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit ve sjednané době splatnosti (dále jen „Den splatnosti“).

7.2. Klient je oprávněn jak přede Dnem splatnosti, tak i po Dni splatnosti učinit návrh Věřiteli na prodloužení splatnosti úvěru (dále jen „Návrh prodloužení“), když přede Dnem splatnosti tak může učinit Klient za předpokladu, že Klient Věřiteli uhradí v plné výši Poplatek za poskytnutí úvěru a po Dni splatnosti tak může Klient učinit za předpokladu, že Klient Věřiteli uhradí v plné výši Poplatek za poskytnutí úvěru, včetně veškerých zákonných úroků z prodlení, smluvních pokut a dalších smluvních poplatků za upomínací akce a nákladů spojených s vymáháním, na které vznikne Věřiteli vůči Klientovi nárok. Klient je oprávněn navrhnout Věřiteli prodloužení splatnosti úvěru prostřednictvím Zákaznické sekce.

7.3. V případě, že Klient navrhuje Věřiteli prodloužení splatnosti úvěru prostřednictvím Zákaznické sekce, zašle Návrh prodloužení prostřednictvím Zákaznické sekce.

7.4. Jako výslovný projev Klienta o prodloužení Dne splatnosti Klient ve své Zákaznické sekci na Internetové stránce Věřitele nastaví požadovaný termín prodloužení Dne splatnosti a následně zaplatí Poplatek za poskytnutí úvěru, když je možný i opačný proces, a to nejprve úhrada Poplatku za poskytnutí úvěru a následné nastavení prodloužení Dne splatnosti s tím, že Klient taktéž uhradí zákonné úroky z prodlení, smluvní pokuty a další smluvní poplatky za upomínací akce a náklady spojené s vymáháním za předpokladu, že Věřiteli na tyto platby vznikl dle Smlouvy nárok. Po zaúčtování Poplatku za poskytnutí úvěru, případných sankčních plateb a schválení prodloužení Dne splatnosti ze strany Věřitele, operátor Věřitele odešle Klientovi elektronickou formou e-mailovou zprávu na Adresu elektronické pošty Klienta s odkazem na znění Dohody o uznání dluhu, dále rozhodčí smlouvu a zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy. Po realizaci veškerých nezbytných úkonů, blíže popsaných shora se Klient dostane do poslední fáze schvalovacího procesu, nezbytného pro uzavření Dohody o uznání dluhu, dále rozhodčí smlouvy a zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, jež vše probíhá na Internetové stránce Věřitele, a to způsobem popsaným následovně:


- Klient je povinen si důkladně jednotlivě pročíst a seznámit se s obsahem, podmínkami, právy, závazky a sankčními ujednáními, plynoucími z Dohody o uznání dluhu, rozhodčí smlouvy a zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, když k tomuto seznámení a odsouhlasení není Klient nikterak časově omezen a může kdykoliv od svého záměru požádat o prodloužení Dne splatnosti odstoupit bez jakéhokoliv finančního postihu a Internetovou stránku Věřitele opustit. Na důkaz svého souhlasu s tím, že si Klient důkladně přečetl a souhlasí s uzavřením a s podmínkami Dohody o uznání dluhu, rozhodčí smlouvy a zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, Klient následným, jednotlivým a postupným zaškrtnutím jednotlivých políček situovaných pod Dohodou o uznání dluhu, rozhodčí smlouvou a zápisem z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, doplní do kolonky Věřitelem vygenerovaný kód, který Klient obdrží od Věřitele ve formě SMS na Telefonní číslo Klienta, když svůj souhlas s výše uvedeným Klient stvrdí kliknutím na políčko nesoucí označení „POTVRDIT“. Tento okamžik, kdy dojde k potvrzení daných dokumentů ze strany Klienta, dochází k uzavření Dohody o uznání dluhu, rozhodčí smlouvy a zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a tudíž k prodloužení termínu Dne splatnosti, kdy novým termínem je nový den splatnosti požadovaný Klientem a odsouhlasený Věřitelem. Smluvní strany sjednávají, že k přijetí návrhu prodloužení ze strany Věřitele dojde okamžikem odeslání shora citovaného číselného kódu na Telefonní číslo Klienta (dále jen „Přijetí prodloužení“). Následně Klient obdrží od Věřitele na Adresu elektronické pošty Klienta informaci, potvrzující zaznamenané IP adresy, data a času uzavření jednotlivých shora uvedených smluvních dokumentů, když přílohou této informace bude ve formátu PDF uzavřená Dohoda o uznání dluhu, rozhodčí smlouva a zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy.

7.5. Je-li návrh prodloužení Věřitelem odmítnut či není-li přijat Věřitelem včas, návrh prodloužení zaniká a Klient je povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit Věřiteli v původní (neprodloužený) Den splatnosti.

7.6. Věřitel není povinen přijmout návrh prodloužení splatnosti úvěru.

7.7. Po uzavření Dohody o uznání dluhu Věřitel vloží do Zákaznické sekce Klienta na Internetové stránce Věřitele tuto Dohodu o uznání dluhu, rozhodčí smlouvou a zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, ke kterým bude mít Klient neomezený přístup.

7.8. Klient podáním své žádosti o prodloužení termínu Dne splatnosti a udělením souhlasu s uzavřením Dohody o uznání dluhu, rozhodčí smlouvy a zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, ve formě zadání shora citovaného SMS kódu uzavírá s Věřitelem tuto Dohodu o uznání dluhu, rozhodčí smlouvu a zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy.

7.9. Odesláním žádosti o prodloužení termínu Dne splatnosti ze strany Klienta Klient výslovně žádá Věřitele, aby Dohoda o uznání dluhu a další smluvní dokumenty byly sjednány výlučně prostřednictvím online formuláře na Internetové stránce Věřitele.

7.10. Uzavřením Dohody o uznání dluhu se Klient zavazuje zaplatit Věřiteli dlužný úvěr a Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti a zároveň v případě prodlení veškeré sjednané smluvní pokuty, poplatky či další finanční plnění plynoucí pro Klienta z Dohody o uznání dluhu.

7.11. Dohoda o uznání dluhu, rozhodčí smlouva a zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy jsou po svém uzavření Věřitelem archivovány a jsou Klientovi na jeho požádání zpřístupněny. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Dohody o uznání dluhu na svou žádost text této Dohody o uznání dluhu, včetně další související dokumentace v tištěné podobě, a to po uhrazení nákladů na poskytnutí uvedené Dohody a související dokumentace.

7.12. Dle výslovné dohody smluvních stran dohoda o prodloužení doby splatnosti úvěru nabude účinnosti (odkládací podmínka), jestliže Klient uzavře s Věřitelem na Internetové stránce Věřitele Dohodu o uznání dluhu, rozhodčí smlouvu a zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy, a to způsobem popsaným v tomto článku Smlouvy, tedy analogicky shodně jak tuto Smlouvu, Rozhodčí smlouvu a Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy.

7.13. Pokud Klient uhradí Věřiteli částku vyšší, než mu náleží podle této Smlouvy, Věřitel přednostně použije přeplatek na jiné závazky Klienta vůči Věřiteli, jež Klientovi vznikly na základě této Smlouvy. Pokud takové závazky Klient vůči Věřiteli nemá, Věřitel vrátí Klientovi přeplatek na základě jeho písemné žádosti. Věřitel je oprávněn od částky přeplatku odečíst bankovní či jiné poplatky, které je povinen uhradit v souvislosti s vrácením přeplatku.


8. Úplata

8.1. Za sjednání závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky Klientovi sjednávají strany shora uvedenou úplatu (dále jen „Poplatek za poskytnutí úvěru“). Výše poplatku za poskytnutí úvěru je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením Žádosti o úvěr, vyhotovením a doručením Návrhu, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro úvěr, uzavřením této Smlouvy a vyplacením peněžních prostředků Klientovi. V poplatku za poskytnutí úvěru je zahrnut i úrok dle odst. 9 této Smlouvy.

8.2. Za prodloužení doby splatnosti úvěru dle odst. 7.2 a násl. této Smlouvy sjednávají strany úplatu (dále jen „Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti“). Výše Poplatku za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním prodloužení závazku, tj. zejména náklady Věřitele související se zpracováním žádosti o prodloužení doby splatnosti, kontrolou splnění podmínek pro prodloužení doby splatnosti a zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro úvěr po prodlouženou dobu splatnosti.

8.3. Poplatek za poskytnutí úvěru a Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti (společně dále jen „Poplatky za poskytnutí úvěru“) jsou splatné takto: Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný v Den splatnosti spolu s poskytnutými peněžními prostředky. V případě odsouhlasení prodloužení Dne splatnosti úvěru ze strany Věřitele, Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný před samotným schválením prodloužení Dne splatnosti ze strany Věřitele, když dále Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti je splatný spolu s poskytnutým úvěrem, a to v nově sjednaném prodlouženém termínu splatnosti.

8.4. Věřitel je dle svého uvážení oprávněn nepožadovat po Klientovi Poplatky za poskytnutí úvěru v plné výši. Strany jsou oprávněny sjednat při uzavření Smlouvy slevu z Poplatků za poskytnutí úvěru s tím však, že pokud se Klient dostane do prodlení s úhradou jistiny úvěru a sníženého Poplatku za poskytnutí úvěru delším jak 2 (slovy: dva) kalendářní dny, zavazuje se Klient krom všech dlužných částek zaplatit Věřiteli 3. (slovy: třetí) kalendářní den po sjednaném Dni splatnosti, zbývající část Poplatku za poskytnutí úvěru, tj. odpuštěnou část tohoto Poplatku za poskytnutí úvěru.

8.5. Pro případ, že se Klient ocitne v prodlení s úhradou úvěru, či jakéhokoliv finančního závazku, plynoucího pro Klienta z této Smlouvy, a dále požádá-li Klient Věřitele o sjednání splátkového kalendáře a pro případ, že se sjednáním splátkového kalendáře bude Věřitel výslovně souhlasit, uzavře Klient s Věřitelem písemnou Dohodu o narovnání, řešící úhradu vzájemně odsouhlasených pohledávek Věřitele evidovaných vůči Klientovi, kterou zašle Věřitel Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta a jíž je Klient povinován vytisknout 2x, dohodu o narovnání opatřit podpisy Klienta a tyto dohody o narovnání zaslat zpět Věřiteli na jeho doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když současně je Klient povinován uhradit Věřiteli před podpisem samotné dohody o narovnání finanční částku požadovanou Věřitelem a na výzvu Klienta sdělenou Věřitelem, odvislou od výše dlužné částky, zákonných úroků z prodlení, poplatků za upomínací akce a sjednaných smluvních pokut či nákladů spojených s vymáháním dlužných částek s tím, že za sjednání splátkového kalendáře náleží Věřiteli ze strany Klienta poplatek ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), zvýšený o příslušnou částku daně z přidané hodnoty, který Klient uhradí Věřiteli na základě Věřitelem vystaveného daňového dokladu zaslaného Věřitelem Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta, a to taktéž před samotným podpisem dohody o narovnání.

8.6. Pokud Věřitel uzavře s Klientem Dohodu o uznání dluhu či Dohodu o narovnání a dostane-li se Klient do prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky, Klient bere na vědomí, že Věřitel je oprávněn požadovat jednorázové a další smluvní pokuty a poplatky za upomínací akce, tak jak shodně plyne z odst. 9 této Smlouvy

8.7. Veškeré poplatky jsou blíže specifikovány v ceníku Věřitele, když Klient prohlašuje, že byl s ceníkem řádně předem seznámen a výslovně s ním souhlasí („Ceník Věřitele“).


9. ÚROK, ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Za dobu od vyčerpání peněžních prostředků do uplynutí lhůty pro jejich vrácení je Klient povinen zaplatit z peněžních prostředků, které mu byly Věřitelem poskytnuty v souladu s touto Smlouvou Věřiteli úrok ve sjednané celkové výši 1,- Kč. Platba úroku je zahrnuta v platbě Poplatku za poskytnutí úvěru.

9.2. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovostně nebo vkladem hotovosti na Peněžní účet Věřitele, a to spolu s Poplatky za poskytnutí úvěru a s úroky z úvěru. Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za uhrazené v okamžiku jejich připsání na Peněžní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem. V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech správný Variabilní symbol, Věřitel nezaúčtuje platbu podle této Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Věřitelem. Veškeré škody či náklady vzniklé Věřiteli neuvedením správného Variabilního symbolu ze strany Klienta při realizované jakékoliv platbě jdou zcela k tíži Klienta. Pokud nastane tato situace, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat sjednané sankce a náklady mimosoudního či rozhodčího řízení dle této Smlouvy odpovídající stavu jako kdyby úvěr a Poplatek za poskytnutí úvěru nebyly Klientem splaceny řádně a včas.

9.3. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu dle této Smlouvy, či jeho části, je povinen hradit Věřiteli úrok z prodlení v zákonné výši.

9.4. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu dle této Smlouvy, či jeho části, delším jak 2 (tj. slovy dva) kalendářní dny, je povinen dále hradit Věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (tj. slovy nula celá pět procent) za každý den prodlení ze splatné částky jistiny a Poplatku za poskytnutí úvěru, které nebyly včas splaceny, a to od prvního dne prodlení až do úplného zaplacení. Smluvní pokuta se začne vyměřovat následující kalendářní den po dni splatnosti úvěru a vyměřování končí v den, kdy bude splatná částka připsána na Peněžní účet Věřitele. Věřitel se může nároku na zaplacení smluvní pokuty dle tohoto článku po vzniku nároku na její zaplacení vzdát. Povinnost zaplatit smluvní pokutu vzniká i v případě, že Klient porušení povinnosti nezaviní. Vedle smluvní pokuty má Věřitel nárok na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti Klienta.

9.5. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části jistiny úvěru nebo Poplatku za poskytnutí úvěru dle této Smlouvy po dobu delší než 14 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů, vzniká Věřiteli po uplynutí 14 (slovy: čtrnácti) kalendářních dnů od data prodlení, tj. 15 (slovy: patnáctý) kalendářní den prodlení, nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50% (slovy: padesáti procent) z celkové dlužné částky sestávající z dlužné jistiny úvěru a Poplatku za poskytnutí úvěru. Shora sjednaná jednorázová smluvní pokuta je splatná 15 (slovy: patnáctý) kalendářní den prodlení.

9.6. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části jistiny úvěru nebo Poplatku za poskytnutí úvěru dle této Smlouvy po dobu delší než 2 (slovy: dva) kalendářní dny, je Klient povinen Věřiteli uhradit jednorázový sankční poplatek 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) za každou jednotlivou upomínku k úhradě dluhu zaslanou Klientovi prostřednictvím SMS zprávy na Telefonní číslo Klienta a další jednorázový sankční poplatek 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) za upomínku zaslanou Klientovi v listinné podobě prostřednictvím pošty na adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nárok na poplatek za zaslání upomínky SMS zprávou ve výši 50,- Kč (slovy: padesát korun českých) v jednotlivém případu vzniká dle vzájemné dohody smluvních stran Věřiteli za SMS upomínku zaslanou v den následující po uplynutí 2 (slovy: druhého) kalendářního dne od data prodlení, a to 3 (slovy: třetí), dále 5 (slovy: pátý), 15 (slovy: patnáctý), 20 (slovy: dvacátý), 30 (slovy: třicátý) a 40 (slovy: čtyřicátý) kalendářní den prodlení po splatnosti dlužné jistiny úvěru či Poplatku za poskytnutí úvěru, tedy maximálně však za 6 (šest) SMS upomínek, tj. celkem 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých). Nárok na poplatek za upomínku zaslanou v listinné podobě poštou ve výši 250,- Kč (slovy: dvě stě padesát korun českých) vzniká dle vzájemné dohody smluvních stran Věřiteli pouze jednou, a to při odeslání listinné upomínky Klientovi nejdříve 21 (slovy: dvacátý první) kalendářní den prodlení s úhradou dlužné jistiny úvěru či Poplatku za poskytnutí úvěru. Klient bere na vědomí, že počet upomínek ze strany Věřitele nepřekročí počet, blíže specifikovaný v tomto odstavci, když zároveň Klient výslovně souhlasí s četností předmětných upomínek, jež ve svém důsledku mají upozornit Klienta na prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky a na možný vznik dalších nákladů, spojených s vymáháním pohledávky prostřednictvím sjednaného rozhodce pro případ, že Klient na upomínky Věřitele nebude reagovat s tím, že četnost upomínek tedy Klient považuje za zcela dostačující. Účelem předmětných upomínek ze strany Věřitele je zájem Věřitele upozornit Klienta více než jedenkrát, avšak maximálně šestkrát či sedmkrát, na jeho prodlení s úhradou dlužných částek a zabránit tak v nárůstu dalších nákladů či jiných smluvních či zákonných finančních plnění (např. náklady advokáta, rozhodce, smluvní pokuty, zákonné úroky z prodlení), ke kterým by byl Klient povinován pro případ, že neuhradí dlužné částky Věřiteli mimosoudní cestou. Shora sjednané jednorázové smluvní poplatky jsou splatné v kalendářní den odeslání SMS zprávy či dopisu.

9.7. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Věřitele vůči Klientovi, budou použity na úhradu pohledávek Věřitele v následujícím pořadí: 1. náklady spojené s uplatněním pohledávky, 2. poplatky za upomínky, 3. smluvní pokuta podle čl. 9.5. této Smlouvy, 4. smluvní pokuta podle čl. 9.4. této Smlouvy, 5. zákonný úrok z prodlení, 6. Poplatky za poskytnutí úvěru zahrnující úrok, 7. jistina úvěru.

9.8. Věřitel má vůči Klientovi právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Za náklady spojené s uplatněním pohledávky se považuje zejména částka 250,00 Kč, pokud podá Věřitel návrh na zahájení soudního či rozhodčího řízení, částka 250,00 Kč, pokud podá Věřitel návrh na zahájení exekuce a náhrada nákladů právního zastoupení podle z. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v planém znění, včetně plné výše rozhodčích či soudních poplatků. Klient výslovně souhlasí s tím, že je Věřitel oprávněn při prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy, vymáhat mimosoudní cestou tyto dlužné částky po Klientovi prostřednictvím inkasní agentury, vybrané Věřitelem. V případě, že se Věřitel rozhodne vymáhat dlužné částky mimosoudně, pak má vůči Klientovi právo na náhradu nákladů takového vymáhání (zejména provize a nákladů osoby, pověřené vymáháním, maximálně však částkou nepřevyšující 10000,- Kč bez DPH). Tyto částky budou dále zvýšeny o příslušnou částku daně z přidané hodnoty. Pro případ, že Klient nevrátí Věřiteli poskytnutý úvěr včetně Poplatku za poskytnutí úvěru řádně a včas, vyhrazuje si Věřitel právo postoupit celkovou pohledávku evidovanou z této Smlouvy vůči Klientovi inkasní kanceláři Corefin s.r.o., IČ: 27574661, případně jiné společnosti dle výběru Věřitele, s čímž Klient souhlasí, když pro tento případ Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání úvěru, Poplatku za poskytnutí úvěru a ostatních pohledávek vzniklých z této Smlouvy, včetně úhrady nákladů spojených s angažováním vymáhací kanceláře Corefin s.r.o. v souhrnné výši 7.845,00 Kč. vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky.

9.9. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných smluvních pokut, náhrady škody, sjednaných poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy.

9.10. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s výší shora uvedených sankcí a poplatků na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažují je za jakkoli nepřiměřené či odporujícím dobrým mravům, když výši smluvních pokut a poplatků považují smluvní strany za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností, což vše potvrzují smluvní strany mimo jiné uzavřením této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných smluvních pokut, náhrady škody, finančních poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy. Ujednáním dle této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo Věřitele na náhradu škody v plné výši, včetně ušlého zisku, když ustanovení § 2050 a §2051 OZ se dle vzájemné dohody smluvních stran nepoužije.


10. TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ

10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vypořádání veškerých finančních plnění plynoucích pro Klienta z této Smlouvy, nevyplývá-li z této Smlouvy.


11. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY S VYUŽITÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

11.1. Pro uzavírání Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu, Rozhodčí smlouvu, Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru.

11.2. Informace o Věřiteli: (a) Obchodní firma Věřitele je uvedena v záhlaví této Smlouvy o úvěru; (b) Identifikační číslo Věřitele je uvedeno v záhlaví této Smlouvy; (c) Hlavní předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru; (d) Sídlo Věřitele je uvedeno v záhlaví této Smlouvy; (e) Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, bližší údaje o zápisu jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy; (f) Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele: Úřad městské části Praha 3 - Živnostenský odbor; Česká obchodní inspekce.

11.3. Informace o poskytované finanční službě: (I) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: poskytnutí úvěru Klientovi za podmínek uvedených podrobně v Smlouvě; (II) Celková cena poskytované služby pro Klienta včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: celkovou cenu za poskytnutí úvěru tvoří úrok z úvěru a Poplatky za poskytnutí úvěru ve výši uvedené v této Smlouvě; (III) Možná rizika mimo kontrolu Věřitele spojená s poskytovanou finanční službou: finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a Věřitel si není vědom rizik mimo kontrolu Věřitele spojených s poskytovanou finanční službou, vyjma rizik vyplývajících z porušení povinností dle této Smlouvy; (IV) Případné další náklady jsou uvedeny v této Smlouvě, náklady související s použitím prostředků komunikace na dálku jsou určovány subjekty, které služby komunikace na dálku poskytují; (V) Poskytnuté informace zůstávají v platnosti po celou dobu trvání vztahu z této Smlouvy, nedojde-li k jejich změně; (VI) Možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby jsou uvedeny v této Smlouvě; (VII) Věřitelem nejsou účtovány náklady pro Klienta za použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání této Smlouvy, Klient hradí náklady za použití prostředků komunikace ve výši účtované subjektem, který poskytuje služby prostředků komunikace na dálku, a dále Klient hradí náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem ve výši účtované subjekty, které tyto služby poskytují.

11.4. Informace o smlouvě o úvěru uzavírané na dálku: (I) Spotřebitel, jakožto Klient, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu a jakékoliv smluvní sankce; pokud mu však byly údaje podle § 1843 až 1845 OZ sděleny až po uzavření Smlouvy, pak ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly sděleny. Poskytl-li Věřitel Klientovi klamavý údaj, má Klient právo od Smlouvy odstoupit do tří měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, může po něm Věřitel požadovat neprodlené zaplacení ceny jen za službu do této doby již skutečně poskytnutou; cena nesmí být nepřiměřená rozsahu poskytnuté služby. Klient výslovně souhlasí s tím, že je Věřitel oprávněn po něm požadovat cenu nebo její přiměřenou část při odstoupení Klienta od Smlouvy. Věřitel je tak oprávněn pro případ již poskytnutého úvěru Klientovi, s čímž Klient výslovně souhlasí, požadovat po Klientovi cenu za již poskytnutou službu maximálně ve výši Poplatku za poskytnutí úvěru a rovněž vrácení jistiny úvěru. Ve lhůtě pro odstoupení může Věřitel začít plnit na základě této Smlouvy, neboť s tím Klient vyslovil souhlas shora v čl. 5.3 této Smlouvy. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, vrátí Klient Věřiteli všechny peněžní prostředky, který od něho na základě Smlouvy přijal, nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy oznámení o odstoupení od Smlouvy odeslal. ; Klient výslovně prohlašuje, že byl důkladně před uzavřením Smlouvy ze strany Věřitele poučen o důsledcích neuplatnění svého práva na odstoupení od Smlouvy, tj. zejména na povinnost dodržet veškeré podmínky plynoucí pro Klienta z této Smlouvy řádně a včas a na povinnost uhradit sjednané sankce a poplatky pro případ prodlení se splacením úvěru či Poplatku za poskytnutí úvěru s tím, že Klient si je vědom skutečnosti pro případ svého prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy, že při mimosoudním vymáhání pohledávky Věřitele evidované vůči Klientovi, bude Klient povinován hradit veškeré sjednané náklady spojené s mimosoudním vymáháním prostřednictvím třetí osoby a dále, že daný spor může rozhodovat rozhodce v rozhodčím řízení, když s tímto souvisí hrozba dalších nákladů, ke kterým může býti Klient povinován, jako např. náklady rozhodčího řízení, sestávající zejména z rozhodčího poplatku a odměny advokát za právní zastoupení dle advokátního tarifu, (II) Smlouva je účinná po dobu uvedenou v této Smlouvě o úvěru; (III) Informace o právu na předčasné nebo jednostranné ukončení Smlouvy (včetně případných smluvních pokut) jsou uvedeny v této Smlouvě o úvěru; (IV) Praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy: odstoupení od této Smlouvy je možné učinit v písemné formě a zaslat jej na adresu sídla Věřitele; lhůta k uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení od Smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty; Klient je v odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, rodné číslo, oznámení ohledně odstoupení, datum odstoupení a dále je povinen odstoupení podepsat; (V) Označení členského státu Evropské unie, jehož právní předpisy bere Věřitel za základ pro vytvoření vztahů s Klientem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku: Česká republika; (VI) Právní vztah mezi účastníky této Smlouvy se řídí právem České republiky; v případě sporů vzniklých ze Smlouvy o úvěru bude rozhodováno jediným rozhodcem, sjednaným dle podmínek plynoucích z Rozhodčí smlouvy; (VII) Informace o jazyku, ve kterém bude Věřitel se souhlasem Klienta komunikovat s Klientem během trvání Smlouvy a ve kterých budou Klientovi poskytnuty další informace: český jazyk.

11.5. Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to písemně na adresu jeho sídla, stížnost vyřídí některý z vedoucích pracovníků Věřitele a Klientovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem; Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů; Finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti ani v obchodování s cennými papíry, proto nenáleží Klientovi z titulu existence fondů a uzavření této Smlouvy žádná zvláštní oprávnění.

11.6. Tato Smlouva je po svém uzavření Věřitelem archivována a je Klientovi na jeho požádání zpřístupněna. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání této Smlouvy o úvěru na svou žádost text této Smlouvy o úvěru v tištěné podobě, a to po uhrazení nákladů na poskytnutí uvedené Smlouvy. Věřitel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování.


12. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

12.1. Tento článek Smlouvy se vztahuje na právní vztah vzniklý z této či další smlouvy o úvěru pouze v případě, že je uzavírána smlouva o úvěru, kterou je sjednáno poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu ZSÚ. Klient bere na vědomí, že ZSÚ se nevztahuje na odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu s celkovou výší nižší než 5.000,- Kč nebo vyšší než 1.880.000,- Kč, částka 5.000,- Kč se považuje za dosaženou též tehdy, je-li mezi týmž Věřitelem a spotřebitelem uzavřeno v období 12 měsíců více smluv se stejným nebo obdobným účelem, přičemž se tento zákon ZSÚ vztahuje na smlouvu, kterou se dosáhne nebo přesáhne celková výše úvěru 5.000,- Kč, a všechny následující smlouvy uzavřené v uvedeném období. Pro postup získání finanční částky nespadající pod ZSÚ a pro práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu plynoucí, se použijí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky a taktéž se analogicky použijí veškeré smluvní dokumenty uvedené v této Smlouvě.

12.2. Ustanovení tohoto článku této Smlouvy mají přednost před ostatními ustanoveními této Smlouvy pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu.

12.3. Věřitel uvádí následující informace: (I) Věřitel poskytuje Klientovi spotřebitelský úvěr ve smyslu ZSÚ na základě této Smlouvy, přičemž nejde o spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba nebo mění způsob splácení, ani o vázaný spotřebitelský úvěr; (II) Kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty je uvedena v záhlaví této Smlouvy o úvěru; (III) Doba trvání úvěru je uvedena v čl. 10. této Smlouvy, celková výše úvěru (tj. souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici) je uvedena mimo jiné v záhlaví této Smlouvy, podmínky jeho čerpání jsou uvedeny v čl. 4 a 5 této Smlouvy; (IV) Výpůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby je uvedena v čl. 9.1 této Smlouvy, úroková sazba je pevná a v průběhu doby trvání úvěru se nemění; (V) Výše, počet a četnost plateb, jež má Klient provést je uvedena v čl. 9.2 této Smlouvy, způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám je uveden v čl. 9.7 této Smlouvy.

12.4. Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady s tím, že, pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr), je-li zahrnuto umoření jistiny úvěru s pevně stanovenou dobou trvání.

12.5. Věřitel dále uvádí následující informace: (I) Úrok je splácen spolu s jistinou, a to ve lhůtách a za podmínek uvedených v čl. 9.2 této Smlouvy; (II) Výše úroků z prodlení v případě opožděných plateb je uvedena v čl. 9.3 této Smlouvy; dalšími důsledky vyplývajícími z prodlení Klienta je povinnost Klienta hradit smluvní pokutu dle čl. 9.4 a 9.5. této Smlouvy; (III) Náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují; (IV) Úvěr není zajištěn jinak než smluvní pokutou dle čl. 9.4 a 9.5. této Smlouvy, požadavek na pojištění některé ze stran není dán.

12.6. Odstoupení od Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Klient, jakožto spotřebitel, může od Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že tato Smlouva neobsahuje informace stanovené v § 6 odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy Věřitel Klientovi chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Od Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit podle předchozí věty tohoto článku písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této Smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je tedy Klient povinen o svém odstoupení informovat Věřitele formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným nejpozději v poslední den lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když Klient může pro odstoupení od těchto dokumentů použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové stránce Věřitele. Má-li Klient právo na odstoupení od Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, podle ZSÚ, nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podle OZ. Klient výslovně prohlašuje, že byl důkladně před uzavřením Smlouvy ze strany Věřitele poučen o důsledcích neuplatnění svého práva na odstoupení od Smlouvy, tj. zejména na povinnost dodržet veškeré podmínky plynoucí pro Klienta z této Smlouvy řádně a včas a na povinnost uhradit sjednané sankce a poplatky pro případ prodlení se splacením úvěru či Poplatku za poskytnutí úvěru s tím, že Klient si je vědom skutečnosti pro případ svého prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy, že při mimosoudním vymáhání pohledávky Věřitele evidované vůči Klientovi, bude Klient povinován hradit veškeré sjednané náklady spojené s mimosoudním vymáháním prostřednictvím třetí osoby a dále, že daný spor může rozhodovat rozhodce v rozhodčím řízení, když s tímto souvisí hrozba dalších nákladů, ke kterým může býti Klient povinován, jako např. náklady rozhodčího řízení, sestávající zejména z rozhodčího poplatku a odměny advokát za právní zastoupení dle advokátního tarifu.

12.7. Došlo-li k odstoupení podle odstavce 12.6. tohoto článku, je Klient povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu, tj. poskytnutý úvěr. V tomto případě je Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení Klienta od této Smlouvy nemá Věřitel právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

12.8. Úvěr dle této Smlouvy není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby.

12.9. Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru. V takovém případě má Klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl Klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení spotřebitelského úvěru. Pro případ předčasného splacení spotřebitelského úvěru má Věřitel právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, které mu vznikly v přímé souvislosti s předčasným splacením. Výše náhrady nákladů nesmí přesáhnout 1 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru, přesahuje-li doba mezi předčasným splacením a sjednaným koncem spotřebitelského úvěru jeden rok. Není-li tato doba delší než jeden rok, nesmí výše náhrady nákladů přesáhnout 0,5 % z předčasně splacené části celkové výše spotřebitelského úvěru.

12.10. V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě odstoupení dle čl. 11. odst. 11.4. této Smlouvy se postupuje dle tam uvedených ustanovení. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě, že některá ze stran bude v prodlení s plněním svých povinností, je druhá smluvní strana oprávněna se domáhat nároků podle příslušných právních předpisů.

12.11. Případný spor mezi Věřitelem a Klientem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

12.12. Příslušným orgánem dozoru je Úřad městské části Praha 3 - Živnostenský odbor na adrese Lipanská 14, Praha 3, 130 00; dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce na adrese Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00 (další dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává u některých subjektů Česká národní banka).

12.13. Věřitel před uzavřením této Smlouvy s odbornou péčí posoudil schopnost Klienta splácet spotřebitelský úvěr, a to zejména na základě dostatečných informací získaných od Klienta a umístěných v Uživatelském účtu a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta v souladu s touto Smlouvou. Za tímto účelem Klient poskytne Věřiteli přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr. Pokud by byl důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta, Věřitel okamžitě a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi.

12.14. Roční procentní sazba nákladů na úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k ZSÚ, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka splatná Klientem (tj. součet celkové výše Úvěru a celkových nákladů Úvěru pro Klienta) vyjádřená číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření této Smlouvy a dále Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 ZSÚ (dále také jako „Informace dle zákona o spotřebitelském úvěru“) pro všechny typy úvěrů jsou umístěny na Internetových stránkách Věřitele ve formě umožňující Klientovi zjistit příslušné údaje na základě zadání základních podmínek požadovaného úvěru, a to před podáním Žádosti o úvěr nebo na základě podání Žádosti o úvěr, když zároveň tento Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je nedílnou přílohou této Smlouvy. Klient podáním Žádosti o úvěr potvrzuje, že mu bylo umožněno se s těmito informacemi seznámit.


13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

13.1. Klient si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy může od Věřitele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Věřitele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Věřitele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Věřitele. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti této Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu).

13.2. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěrů a se zasíláním obchodních sdělení Věřitele na Adresu elektronické pošty Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Věřitele o vysvětlení a dále požadovat, aby Věřitel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav.

13.3. Dnem úmrtí Klienta se stávají splatnými veškeré Věřitelovi pohledávky splatné či nesplatné plynoucí vůči Klientovi z této Smlouvy.

13.4. Smluvní strany dále sjednávají, že veškeré dosud splatné i nesplatné pohledávky Věřitele plynoucí pro něj z této Smlouvy vůči Klientovi se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti Klientovi a na jeho majetek bylo třetí osobou zahájeno exekuční řízení či zahájeno insolvenční řízení.

13.5. V případě, že byl na Klienta podán insolvenční návrh, je povinen o tom písemně informovat Věřitele do tří dnů ode dne kdy se tuto skutečnost dozví s tím, že podá-li Klient insolvenční návrh sám na sebe, je Klient povinen v seznamu závazků uvést všechny své závazky vůči Věřiteli a Věřitele uvést jako svého věřitele.

13.6. Klient výslovně souhlasí s tím, že je povinen Věřiteli zaplatit paušální náhradu výdajů vynaložených na vyhotovení a zaslání každé upomínky a/anebo výzvy ve výši uvedené v této Smlouvě.

13.7. Klient výslovně souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky Věřitele evidované za Klientem se promlčují ve lhůtě 10 (slovy: deseti) let ode dne, kdy mohla být ze strany Věřitele vykonána a/anebo uplatněna poprvé, a to za předpokladu, že toto ujednání neodporuje příslušným obecně závazným právním předpisům.

13.8. Klient výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto Smlouvou, když Klient vylučuje uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ na smluvní vztah založený Smlouvou.

13.9. Klient výslovně souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a jakékoli jiné komunikace realizované mezi Věřitelem a Klientem.

13.10. Smluvní strany konstatují, že následující ustanovení OZ se neuplatní na práva a povinnosti dle této Smlouvy: § 647, § 1726, § 1757, § 1765, § 1766, § 1805 odst. 2, § 1950, § 1951, § 1971, § 2394.

13.11. Veškerá předchozí ujednání v písemné či ústní podobě mezi smluvními stranami této Smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti a účinnosti.

13.12. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami. Odpověď smluvní strany této Smlouvy podle ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, když toto ujednání platí i na proces uzavírání dodatků k této Smlouvě.

13.13. Pro případ, že Klient poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, a to zejména, že se jeho prohlášení ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, je Věřitel oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této Smlouvy odstoupit tak, že své odstoupení Věřitel odešle na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení, zaplatit zpět Věřiteli na Peněžní účet Věřitele doposud neuhrazenou část úvěru, Poplatek za poskytnutí úvěru, úroky ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Klientovi úvěr, do dne, kdy je úvěr připsán na Peněžní účet Věřitele, smluvní pokuty a další plnění plynoucí z této Smlouvy.


14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo Peněžního účtu Klienta, identifikační údaje zaměstnavatele a podmínky pracovněprávního vztahu, informace o majetkových poměrech a ostatní údaje související s touto Smlouvou (společně vše jen jako „Osobní údaje“).

14.2. Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Věřitelem, a to pro účely poskytnutí úvěru a jeho následné správy (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru), ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Klient má pravidelný příjem, se zjišťováním dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzením schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr, dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem a pro účely předávání Osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů.

14.3. Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru, v souvislosti s ověřením, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy má pravidelný příjem, dále v souvislosti se zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzením schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr a v souvislosti s předáváním Osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů ze strany Věřitele a těchto třetích subjektů.

14.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v Osobních údajích.

14.5. Zpracováním Osobních údajů Klienta může Věřitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z této Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

14.6. Klient potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

14.7. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.


15. DORUČOVÁNÍ

15.1. Není-li dohodnuto v této Smlouvě jinak, korespondence související s touto Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím Zákaznické sekce, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (dle volby odesílatele).

15.2. Zpráva je doručena:

15.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

15.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

15.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

15.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též v případě, že se zásilka vrátí odesilateli jako nedoručitelná bez ohledu na důvod nedoručení, a to k datu vrácení, byla-li zaslána na korespondenční adresu adresáta.


16. DALŠÍ PROHLÁŠENÍ A UJEDNÁNÍ

16.1. Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost veškerých údajů uvedených v jeho Žádosti o úvěr v rámci registračního procesu. Klient si je vědom, že uvedení nepravdivých údajů v Žádosti o úvěr či této Smlouvě zakládá možnou trestněprávní odpovědnost Klienta, když uvedení nepravdivých údajů v Žádosti o úvěr je také důvodem pro zamítnutí Žádosti o úvěr, popř. pro jednostranné odstoupení od Smlouvy ze strany Věřitele, když v takovém případě je úvěr zesplatněn okamžitě dnem doručení odstoupení Klientovi.

16.2. Registrací Žádosti o úvěr ze strany Klienta Klient potvrzuje Věřiteli, že proti němu není vedeno žádné exekuční, insolvenční či jim podobné řízení, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit úvěr.

16.3. Registrací Žádosti o úvěr ze strany Klienta Klient výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva a další smluvní dokumenty byly sjednány výlučně prostřednictvím online formuláře na Internetové stránce Věřitele.

16.4. Klient prohlašuje, že dokončením registrace Žádosti o úvěr ze strany Klienta, jednotlivým odsouhlasení veškeré smluvní dokumentace za podmínek plynoucích z této Smlouvy a odsouhlasením poskytnutí úvěru ze strany Věřitele se považují podmínky této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru za oběma smluvními stranami elektronickými kanály odsouhlasené.

16.5. Klient souhlasí s tím, že Věřitel neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené peněžní převody při poskytnutí úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním peněžního ústavu, poštovního přepravce, třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení s tím, že dále je Věřitel zcela zproštěn své odpovědnosti za jakékoli ztráty z jakéhokoliv titulu v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele, které Věřitel nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit a dále Věřitel není taktéž zcela odpovědný za způsobení případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy.

16.6. Odesláním Žádosti o úvěr a dokončením registrace ze strany Klienta Klient potvrzuje, že Věřitel poskytl Klientovi v dostatečném časovém předstihu před sepsáním Žádosti o úvěr a uzavřením této Smlouvy veškeré zákonem stanovené náležité vysvětlení, na jehož základě byl Klient schopen posoudit, že navrhované smluvní dokumenty odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci.

16.7. Klient stvrzuje, že byl taktéž Věřitelem řádně informován o důsledcích prodlení a o základních informacích o jednotlivých produktech nabízených Věřitelem a jejich dopadech na Klienta.

16.8. Klient stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť k uzavření smluvního vztahu nemá žádných námitek a nečiní žádných protinávrhů, když odesláním Žádosti o úvěr a dokončením registrace Klient taktéž prohlašuje, že vysvětlení smluvních a zákonných podmínek sjednávaného úvěru je zcela dostatečné, když v případě potřeby doplňujících informací mu tyto Věřitel na jeho žádost poskytne.

16.9. Klient prohlašuje, že jím uvedený Peněžní účet Klienta, a to i v případě, že tento peněžní účet je veden ve prospěch osoby odlišné od Klienta, se automaticky považuje za Peněžní účet Klienta s tím však, že toto dispoziční právo k peněžnímu účtu je Klient povinován na výzvu Věřitele Věřiteli doložit.

16.10. Klient registrací Žádosti o úvěr zároveň stvrzuje, že bez výhrad souhlasí se zněním této Smlouvy, Rozhodčí smlouvy, Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy a Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, a že jeho souhlas je vyjádřením jeho pravé a svobodné vůle s uzavřením s těmito dokumenty, když tento souhlas učinil Klient určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

16.11. Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající z této Smlouvy na kteroukoli třetí osobu.

16.12. Poskytování finančních služeb je dle z. č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH a tedy Věřitel Klientovi nehradí žádné daně a náklady vyplývající pro Klienta z právních předpisů.

16.13. Klient se zavazuje neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o úvěr, když v opačném případě nese zcela ke své tíži veškeré právní dopady, související s neuvedením změn v údajích Klienta.

16.14. Klient současně prohlašuje, že mu byly Věřitelem s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy poskytnuty informace a náležité vysvětlení ve smyslu §5 a §6 ZSÚ a ve smyslu §1810 a násl., §1820 a násl. a §1843 a násl. OZ.

16.15. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani částečnou či rozdělenou, evidovanou vůči Věřiteli, třetí osobě.

16.16. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele započíst jakoukoliv svoji pohledávku, evidovanou vůči Věřiteli, proti pohledávce Klienta, evidované vůči Věřiteli.


17. ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1. V případě vzniku sporů, se použije český právní řád.

17.2. Jakékoliv spory se smluvní strany budou snažit vyřešit smírnou cestou nebo při rozhodnutí jedné ze stran, že další takové řešení sporu již není účelné, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného časového odkladu, když následně bude spor rozhodován s konečnou platností u jednoho z rozhodců uvedených v Rozhodčí smlouvě uzavřené dle §2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, která je nedílnou součástí této Smlouvy, a to včetně Zápisu z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy.

17.3. Klient je taktéž oprávněn prostřednictvím finančního arbitra požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů, když kontaktním adresou je Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1.


18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Tato Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními OZ, upravujícími smluvní typ smlouvy o úvěru a o finančních službách uzavíraných distančním způsobem, ZOS a ZSÚ.

18.2. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 písm. j) ZSÚ, tedy za nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, považují i uložení obsahu listiny v Zákaznické sekci ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z této Smlouvy. Strany dále prohlašují, že za písemný právní úkon považují i úkon učiněný prostřednictvím Zákaznické sekce a prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service) a e-mailu způsobem dle této Smlouvy.

18.3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.

18.4. Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této Smlouvy a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Věřitele a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato Smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby.

18.5. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě. Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o úvěr. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této Smlouvy nebo při čerpání úvěru, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu.

18.6. Účastníci této Smlouvy si její obsah přečetli a souhlasí s ním.


Nedílnou součástí této Smlouvy je :

Příloha č. 1 – Rozhodčí smlouva

Příloha č. 2 – Zápis z vysvětlení následků uzavření rozhodčí smlouvy

Příloha č. 3 – Formulář pro standartní informace o spotřebitelském úvěru