Vážení klienti, i přes současnou situací v ČR naše služby poskytujeme bez omezení v plném rozsahu!

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
dle ustanovení čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů

(dále jen jako „Nařízení“ nebo „GDPR“).


Informace zákazníkům Správce ve věci zpracování Vašich osobních údajů a práva na přístup k informacím o Vašich osobních údajích.


Kdo zpracovává mnou poskytnuté osobní údaje?


Správce:
obchodní společnost Emma´s credit s.r.o.
se sídlem Na bojišti 1472/20, Nové Město, PSČ 120 00, Praha 2
IČ: 032 99 309
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 229796

Koho mohu kontaktovat v případě mých dotazů týkajících se zpracování osobních údajů?
V případě Vašich dotazů se prosím obracejte na:
1. Kontaktní údaje Správce E-mail: protectiondata@creditgo.cz

Kdo jsou subjekty osobních údajů?
Subjekty osobních údajů jsou:
• dlužníci, tj. fyzické osoby, za kterými má Správce pohledávku, resp. fyzické osoby, vůči nimž je Správce oprávněn pohledávku či pohledávky třetích osob uplatnit.

Jaké osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem?

Okruh dotčených osob

Účel zpracování

Kategorie Osobních údajů

Délka zpracování

Dlužníci, tj. fyzické osoby, za kterými má Správce pohledávku, resp. fyzické osoby, vůči nimž je Správce oprávněn pohledávku či pohledávky třetích osob uplatnit.

- plnění závazků plynoucích ze smluv nebo jiných právních vztahů uzavřených se zákazníky, zejména pak smluv o spotřebitelském úvěru, resp. smluv o zápůjčce;
- vymáhání pohledávek v postavení správce osobních údajů;
- plnění povinností, které pro Správce vyplývají z platných právních předpisů;
- zajištění ochrany oprávněných zájmů Správce;
- kontaktování dlužníka za účelem úhrady pohledávky Správce;
- statistické zpracování a kontrolní ověřování pravdivosti a platnosti údajů, které Správce o dlužnících eviduje;
- vedení evidence ohledně aktuálního stavu vymáhané pohledávky;
- zasílání obchodních sdělení.

Identifikační a kontaktní údaje zákazníků: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, korespondenční adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo občanského průkazu či cestovního pasu, IP adresa, kopie občanského průkazu, kopie rodného listu, cestovního pasu, zdravotního průkazu, zbrojního průkazu nebo lítačky, kopie výplatních pásek, mzdového listu, potvrzení zaměstnavatele o příjmech, výpisů z bankovního účtu nebo potvrzení banky o zůstatku na běžném účtu; Jiné údaje: údaje ohledně výše čistého příjmu dlužníka a jejich zdrojů, identifikační údaje o zaměstnavateli, druh vykonávané práce, mandatorní výdaje dlužníka.

- po dobu trvání účelu ke zpracování
- do doby obdržení písemného požadavku na likvidaci osobních údajů
- po dobu trvání zákonné archivační lhůty


Na základě jakého právního titulu zpracováváme osobní údaje?

Osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány:

Okruh dotčených osob

Právní titul zpracování

Dlužníci,
tj. fyzické osoby, za kterými má Správce pohledávku, resp. fyzické osoby, vůči nimž je Správce oprávněn pohledávku či pohledávky třetích osob uplatnit.

- plnění smlouvy, jejíž je Subjekt údajů smluvní stranou;
- plnění zákonných povinností, které se na Správce vztahují (povinnosti dle příslušných ustanovení Nařízení, součinnost s dozorovým orgánem);
- oprávněný zájem Správce;
- souhlas se zpracováním osobních údajů.


Může Správce zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlasu?
Ano, avšak pouze za účelem:
- plnění právních povinností, které pro Správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů;
- oprávněných zájmů Správce, za předpokladu, že tyto oprávněné zájmy nejsou v rozporu s Vašimi oprávněnými zájmy a základními právy a svobodami.

Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu jejich zpracování, tedy zejména po dobu trvání Vaší registrace v systému Správce.

Osobní údaje, které podléhají archivační povinnosti, jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu subjektu údajů jsou likvidovány v návaznosti na písemný požadavek subjektu údajů, a to nejpozději ve lhůtě 1 měsíce od obdržení takového požadavku.

Obecně jsou Vaše osobní údaje odstraněny nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce poté, kdy pomine účel, resp. právní důvod jejich zpracování.

Jak a kdy můžete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů?
Odvolat Vámi dříve udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv prostřednictvím e-mailové adresy protectiondata@creditgo.cz.

Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které případně zpracováváme na základě jiného právního titulu.

A co sociální sítě?
Naše stránky a naše mobilní aplikace mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Dovolujeme si upozornit, že neneseme odpovědnost za sběr, používání, uchovávání, sdílení ani poskytování dat a informací takovými třetími stranami. Pokud poskytnete informace na stránkách třetích stran, budou uplatněny zásady ochrany osobních údajů a podmínky poskytování služeb takových stránek. Před poskytnutím osobních údajů vám doporučujeme si nejdříve přečíst zásady ochrany osobních údajů webových stránek, které jste navštívili.

Co jsou cookies a jaké druhy cookies Správce používá?
Cookies jsou malé textové soubory, které Vámi navštívené internetové stránky ukládají do Vašeho počítače. Tyto soubory se běžně používají k chodu nebo efektivnějšímu využití internetových stránek a k zajištění internetových služeb a funkcí pro uživatele. Soubory cookies se ukládají do jednotlivých počítačů pomocí webového prohlížeče. Cookies nepředstavují nebezpečí, neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů ani k identifikaci Vaší konkrétní osoby, mají však význam pro ochranu soukromí.

Cookies mohou být buď trvalé (persistent cookies), nebo dočasné (session cookies). Trvalé cookies jsou textové soubory posílané internetovým serverem internetovému prohlížeči, který poté, co je prohlížeč uloží, zůstává aktivní až do nastaveného data odstranění (neodstraní-li je uživatel před tímto datem). Naopak, dočasné cookies jsou odstraněny na konci každé relace poté, co je zavřen internetový prohlížeč.

Soubory cookies umožňují rozpoznat Vaší osobu jako stávajícího uživatele (např. při přihlašování do jeho uživatelského účtu apod.). Správce může dále cookies využívat též ke statistickým účelům či měření návštěvnosti webových stránek. Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.

Správce do cookies ukládá dvě proměnné. První proměnnou je autentizační token, pomocí něhož je možné identifikovat Uživatele a rozpoznat, že je přihlášen. V této proměnné však nejsou obsažena žádná uživatelská data a identifikace Uživatele probíhá jen ze strany serveru. Druhou proměnnou je jazyk rozhraní, díky kterému je možné rozpoznat, jakou jazykovou verzi Uživatel naposledy používal.

Další skupinu představují cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti webových stránek). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a Správce nemá přístup ke čtení nebo zápisu těchto údajů.

Správce využívá na webových stránkách společnosti reklamní systémy vícero subjektů, např. systém Facebook apod. Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu.

Vaším právem je používání cookies odmítnout. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, bude Správce vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies webovými stránkami Správce.

Ve většině internetových prohlížečů lze výše uvedené cookies spravovat v nastavení prohlížeče. Více informací o cookies a o tom, jak zjistit, jaké cookies byly nastaveny a jak je spravovat a odstraňovat, najdete na internetových stránkách www.aboutcookies.org a www.allaboutcookies.org.

Pokud chcete změnit nastavení souborů cookies nainstalované službou Google Analytics, navštivte stránku http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Berte prosím na vědomí, že případná změna nastavení souborů cookies ve Vašem internetovém prohlížeči může ovlivnit správné fungování webových stránek Správce.

Jak jsou Vaše osobní údaje zabezpečeny?
Správce přijal příslušné organizační a technické zabezpečení osobních údajů, odpovídající technologické vyspělosti dostupných prostředků, které poskytují maximální míru ochrany Vámi poskytnutých osobních údajů, a to jak při jejich shromažďování, tak i předávání příjemců, osobních údajů.

Jaká jsou Vaše práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů?
Vaším právem je zejména:

a) osobní údaje opravit či doplnit vždy, kdy dojde k jejich změně a informovat Správce o takové změně
Vaším právem je požadovat po Správci, aby opravil nepřesné osobní údaje o Vaší osobě. V této souvislosti je Vaším právem obdobně po Správci požadovat, aby doplnil neúplně evidované osobní údaje.

b) žádat omezení zpracování
Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 18 Nařízení požadovat, aby Správce omezil zpracování v případě, kdy:
• subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
• zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
• správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
• subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování dle ust. čl. 21 Nařízení s tím, že zpracování údajů bude omezeno po dobu, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

c) vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 21 Nařízení vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to proti:
• zpracování na základě právního titulu oprávněného zájmu a plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci;
• zpracování pro účely přímého marketingu na základě právního titulu oprávněného zájmu; a
• zpracování pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

d) požadovat přenesení osobních údajů (včetně práva bezplatně získat své zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu)
Vaším právem je ve smyslu ust. čl. 20 Nařízení právo získat Vaše osobní údaje, které jste Správci poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a to v případě, kdy:
• zpracování je založeno na souhlasu dle ust. čl. 6, odst. 1, písm. a) nebo čl. 9, odst. 2, písm. a) nebo na smlouvě dle ust. čl. 6, odst. 1, písm. b); a
• zpracování se provádí automatizovaně.

e) mít přístup k osobním údajům
Vaším právem je podat Správci žádost o informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, je Vaším právem tyto osobní údaje získat a zároveň získat od Správce následující informace:
• účely zpracování,
• kategorie dotčených osobních údajů,
• příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
• plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
• existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
• právo podat stížnost u dozorového úřadu,
• veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
• skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Pokud Správce o fyzické osobě žádné údaje nezpracovává, poskytuje se informace, že osobní údaje tazatele nejsou předmětem zpracování osobních údajů ze strany Správce.

f) být informován o porušení zabezpečení osobních údajů
V případě, kdy dojde k porušení zabezpečení a je pravděpodobné, že takové porušení osobních údaje bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, je povinností Správce Vám toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.

g) výmaz osobních údajů v určitých případech, včetně práva „být zapomenut“
V případě, kdy dojde k naplnění jedné z níže uvedených podmínek, tedy:
• osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
• subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
• subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
• osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
• osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
• osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 obecného nařízení,

je Vaším právem požadovat, aby osobní údaje byly odstraněny, resp. aby Správce Vaše osobní údaje zlikvidoval.

Jaké jsou nápravné prostředky v případě porušení Vašich práv?
V případě porušení Vašich práv spojených se zpracováním Vašich osobních údajů je Vaším právem podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz ).