Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM, UCHOVÁNÍM A NÁKLÁDÁNÍM

S OSOBNÍMI ÚDAJI KLIENTA

(dále jako „Souhlas“)

1. Obchodní firma: Emma´s credit s.r.o.

2. IČ: 03299309

3. sídlem: Na bojišti 1472/20, 120 00, Praha 2-Nové Město,

5. Tel: +420 216 216 102

6. E-mail: info@creditgo.cz
Adresa internetových stránek: www.creditgo.cz.

(dále jen „Společnost“ nebo „Úvěrující“)

a

Jméno a příjmení:

dat.nar.:.

email: (určený pro doručování): .

(dále jen „Klient“ nebo „Úvěrovaný“ nebo „Registrovaná osoba“)

7. Úvěrovaný tímto ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“), výslovně souhlasí s poskytnutím svých osobních údajů Společnosti a s jejich následným zpracováním a uchováváním ze strany Společnosti v rozsahu a za podmínek dále uvedených, a současně tímto potvrzuje, že uvedený souhlas k poskytnutí, uchováním, nakládáním a zpracováním osobních údajů Společnosti v dále specifikovaném rozsahu poskytl zcela dobrovolně, svobodně, vědomě a výslovně, a to na základě opravdové a vážně projevené vůle. Zpracování osobních údajů je Společností prováděno v souladu se Zákonem a zák. č. 1333/2000 Sb., o evidenci obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů.

8. Klient není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout Společnosti své osobní údaje ani svůj souhlas s jejich zpracováním. Klient je oprávněn poskytnutí svých osobních údajů odmítnout, a proto poskytuje-li své osobní údaje Společnosti, činí tak zcela dobrovolně. Pokud se však Klient rozhodne své osobní údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, je Společnost oprávněna odmítnout navázání smluvního vztahu s Klientem.

9. Klient prohlašuje a zaručuje, že pokud Společnosti v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy poskytl osobní údaje třetích osob, získal předem od těchto třetích osob výslovný souhlas s poskytnutím jejich osobních údajů Společnosti a s následným zpracováním jejich osobních údajů Společností pro účely stanovené ve Smlouvě.

10. Klient souhlasí s tím, aby Společnost či další osoby Klientem zmocněné či dále uvedené v tomto souhlasu (dále jen „Třetí osoba“) zpracovávaly osobní údaje, včetně rodného čísla, které sdělil nebo sdělí Společnosti, nebo které byly Společností a v souvislosti s uzavřením nebo plněním Smlouvy nebo v souvislosti s realizací předcházejících nebo navazujících úkonů oprávněně získány od Třetích osob. Osobní údaje, které Společnost či Třetí osoba získává a spravuje jsou zejména: jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, adresa deklarovaného a skutečného místa pobytu, adresa pro doručování, číslo mobilního telefonu, údaje o osobních dokladech, rodinný stav, počet nezaopatřených dětí a dětí v opatrovnictví a jejich věk, údaje o zaměstnavateli, pracovních závazcích a jiných pracovněprávních vztazích, funkcích, výpovědích ze zaměstnání či ukončení pracovněprávních vztahů, hospodářské a podnikatelské činnosti, příjmech z této činnosti a dalších příjmech, údaje z přiznání k dani z příjmů fyzických osob, movitý a nemovitý majetek, majetková práva a jejich omezení, údaje o závazcích a zadlužení u kreditních a úvěrových společností nebo u jiných právnických a fyzických osob, úvěrový rating, výše dluhu, úroková míra, výše dalších povinných poplatků a výdajů, způsob a termíny splacení dluhu, výše splátky v prodlení a termíny prodlení, platební historie a další údaje, čísla bankovních účtů nebo platebních karet a další informace, které mají souvislost s vyjmenovanými údaji.

5. Klient souhlasí, aby jeho osobní údaje a veškeré další informace týkající se jeho osoby byly Společností či Třetí osobou zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem:

a) jednání ve věci uzavření Smlouvy a dalších souvisejících dokumentů,

b) posuzování bonity, platební morálky, důvěryhodnosti a úvěruschopnosti Klienta za účelem posuzování rizik Společností a Třetí osoby, zejména prostřednictvím vyhledání údajů na internetových stránkách www.nebankovni-registr.cz (dále jen „Registr“), jehož provozovatelem je Nebankovni–Registr.cz, s.r.o., IČ: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1 (dále společně také jen „Nebankovni–Registr.cz, s.r.o.“ nebo rovněž jen „Třetí osoba“),

c) plnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu založeného Smlouvou, uplatňování a správu nároků plynoucích ze Smlouvy,

d) správu Smlouvy,

e) nabízení a poskytování doplňkových obchodů a služeb souvisejících se Smlouvou Klientovi,

f) nabízení a poskytování obchodu a služeb Klientovi,

g) ochrany práv a právem chráněných zájmů Společnosti,

h) shromažďování a zpracování osobních údajů nebo údajů dostupných z insolvenčního rejstříku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů, pro účely vedení Registru, a to v souladu s jeho obchodními podmínkami,

i) využití pro marketingové, propagační nebo obdobné účely Společností, Třetí osobou,

j) zajištění vzájemného informování uživatelů Bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a Nebankovního registru klientských informací (dále jen „NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Klienta,

k) zajištění vzájemného informování uživatelů Nebankovni-Registr.cz, s.r.o. ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Klienta.

l) ověření existence exekucí prostřednictvím vyhledání údajů na internetových stránkách www.ispis.cz, jehož provozovatelem je Sokordia, s.r.o., IČ: 29190088, sídlem Antonínská 18, 602 00 Brno (dále společně také jen „Sokordia, s.r.o“)

m) zajištění vzájemného informování uživatelů registru European United Credit Bureau (dale jen “EUCB”) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je European United Credit Bureau EUROPE INFO GROUP, UAB, IČO: 302845131, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republika

Klient souhlasí a zmocňuje Společnost, Třetí osobu, aby uskutečňovala dotazy na úvěrové registry, majetkové evidence či jiné databáze vedoucí informace o majetku nebo majetkových poměrech fyzických a právnických osob a výsledná zjištění používala pro ověření bonity, platební morálky, důvěryhodnosti a úvěruschopnosti Klienta, popřípadě na základě zjištěných informací ověřila správnost údajů poskytnutých Klientem. Klient také souhlasí, aby Společnost, Třetí osoba či Nebankovni-registr.cz, s.r.o. úvěrovým registrům poskytoval údaje o jeho bonitě, platební morálce, důvěryhodnosti a úvěruschopnosti v návaznosti na plnění či neplnění Smlouvy Klientem. Klient souhlasí s tím, aby osoby, které spravují osobní údaje Klienta (Registr obyvatel, Česká správa sociálního zabezpečení, databáze registru dlužníků a jejich správní společnosti, finanční instituce, banky a další soukromé nebo státní podniky, úřady, organizace nebo instituce), poskytly na vyžádání Společnosti, Třetí osoby tyto osobní údaje Klienta Společnosti, Třetí osobě.

6. Klient uděluje tímto Společnosti v souladu se zákonem souhlas ke zpracování svých osobních údajů, které Společnosti poskytl nebo za trvání smluvního vztahu mezi ním a Společností poskytne, a to pro účely poskytování finančních prostředků či služeb v rozsahu předmětu podnikání Společnosti, zejména pak k plnění povinností dle Smlouvy a k souvisejícím marketingovým a obchodním účelům.

7. Klient souhlasí, aby Společnost pořídila a uchovávala fotokopii dokladu totožnosti Klienta, tj. fotokopii občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu či jiného dokladu totožnosti a výpisu z bankovního účtu, a to za účelem ověření totožnosti Klienta a správnosti identifikačních údajů Klienta. Fotokopie dokladu totožnosti Klienta bude Společností uchovávána společně s ostatními údaji Klienta po celou dobu zpracovávání osobních údajů Klienta. V souvislosti s pořízením fotokopie dokladu totožnosti Klienta Klient souhlasí, aby Společnost pro účely identifikace zpracovávala také vyobrazení jeho podoby obsažené na dokladu totožnosti.

8. Souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých za podmínek a pro účely přípravy Smlouvy a souvisejících dokumentů uděluje Klient na dobu trvání jednoho roku pro případ, že by následně k uzavření Smlouvy nedošlo. Dále pro případ, že k uzavření Smlouvy mezi smluvními stranami dojde, Klient dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu této dohody na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu 4 let poté, co dojde k ukončení smluvního závazku ze smlouvy na základě jakékoliv právní skutečnosti. Pro účely ukončení závazku v důsledku odstoupení se má za počátek běhu lhůty okamžik doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

9. Osobní údaje Klienta budou Společností zabezpečeně uchovány v elektronické nebo listinné podobě. Klient souhlasí, aby Společnost zpracovávala jeho osobní údaje manuálně či automatizovaným způsobem, v listinné nebo elektronické podobě. Klient bere na vědomí a souhlasí, že jeho identifikační údaje budou vedeny v informačních systémech Společnosti společně s veškerými údaji a informacemi o jeho osobě, bonitě, platební morálce a dalších majetkových poměrech, které Společnost získá od Klienta či Třetích osob.

10. Klient je srozuměn pro případ s tím, že závažným způsobem poruší Smlouvu, zejména že se ocitne v prodlení se splněním jakéhokoliv svého peněžitého či nepeněžitého závazku vůči Společnosti, je Společnost za účelem ochrany svých práv a oprávněných zájmů oprávněna poskytnout takovou informaci o porušení právní povinnosti, jejím druhu a povaze, spolu s údajem data porušení a rozsahu a výši dlužné splátky spolu s jeho osobními údaji v nezbytném rozsahu Třetím osobám, aby zveřejnil údaje svým členům sdružení. Jestliže Klient nesplní vůči Společnosti finanční nebo majetkové závazky, Společnost si ponechá právo předat osobní údaje Klienta do databází registrů dlužníků a jejich správním společnostem, finančním institucím a rovněž správcům ostatních soustředěných dat dlužníků, podnikům a organizacím, které poskytují finanční služby, telekomunikačním společnostem, firmám zabývajícím se správou dluhů a všem zainteresovaným Třetím osobám.

11. Klient souhlasí, aby Společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a údajů sloužících k posouzení důvěryhodnosti, bonity a platební morálky Klienta osobám propojeným se Společností za účelem prověřování rizik obchodů, které Klient uzavřel s osobami propojenými se Společností nebo o jejichž uzavření s kteroukoliv osobou propojenou se Společností vede Klient jednání.

12. Klient dále souhlasí s tím, aby Společnost poskytovala jeho osobní údaje v rozsahu identifikačních údajů a údajů o Smlouvě osobám propojeným se Společností za účelem marketingové nabídky výrobků a služeb Klientovi těmito osobami.

13. Klient souhlasí, aby osoby propojené se Společností, které údaje o Klientovi získají od Společnosti, dále zpracovávaly, shromažďovaly a uchovávaly v předaném rozsahu ke stejným účelům jako Společnost, včetně nabízení výrobků a služeb Klientovi.

14. Klient má právo požádat Společnost o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů Klienta,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců.

15. Klient, který zjistí nebo se domnívá, že Společnost, Třetí osoba jako správce nebo jiná osoba, která pro Společnost zpracovává osobní údaje, provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se Zákonem, je oprávněn požádat o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý závadný stav. Jestliže bude žádost Klienta shledána oprávněnou, Společnost neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Společnost nebo příslušný zpracovatel žádosti nevyhoví, může se Klient obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Klienta obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.

16. Klient souhlasí s tím, aby Registr obyvatel, který eviduje jeho osobní údaje, zpřístupnil tyto osobní údaje Společnosti, Třetí osobě za účelem správy dluhu či posouzení platební schopnosti Klienta, jakož i jeho hospodářské a finanční činnosti v období využívání poskytnutých prostředků, a to jméno, příjmení, rodné číslo, adresa deklarovaného místa pobytu, rodinný stav, datum úmrtí (jestliže osoba zemřela) a počet nezaopatřených dětí.

17. Nad rámec výše uvedeného, Klient již podepsáním Smlouvy a souvisejících dokumentů výslovně stvrzuje, že bez výhrad uděluje dobrovolně souhlas Společnosti, Třetí osobě, ke shromažďování, zpracování a uchovávání jeho osobních údajů ve smyslu Zákona za podmínek a v rozsahu uvedeném v tomto souhlasu za účelem naplnění Smlouvy a posouzení jeho žádosti o příslušný produkt nebo službu Společnosti s tím, že bonita, úvěruschopnost a důvěryhodnost Klienta může býti ověřena dotazem v Bankovním a/nebo Nebankovním registru klientských informací („Úvěrové registry”) jemuž bude oznámeno rozhodnutí Společnosti, Třetí osoby o schválení či zamítnutí žádosti Klienta. Klient zároveň prohlašuje, že je seznámen s Informačním memorandem Úvěrových registrů o výměně informací mezi bankami a nebankovními věřitelskými subjekty, které popisuje způsob, rozsah a podmínky shromažďování, zpracovávání a uchovávání osobních údajů a pro případ jakýchkoliv pochybností o možných dopadech souvisejících s tímto prohlášením Klient prohlašuje, že mu není třeba ze strany Společnosti, Třetí osoby sdělit k tomuto žádných dalších informací a tedy si je Klient vědom skutečnosti, že účelem zpracování jeho osobních údajů je zajištění vzájemné výměny informací mezi oprávněnými uživateli příslušných úvěrových registrů. Klient tedy výslovně souhlasí s Informačním memorandem Úvěrových registrů a také se shromažďováním, zpracováváním a uchováváním jeho osobních údajů pro posouzení bonity a důvěryhodnosti Klienta v úvěrových registrech s tím, že Klient uděluje svůj souhlas od okamžiku odeslání žádosti o uzavření Smlouvy na dobu 5 let od splnění veškerých finančních závazků, plynoucích ze smluvního vztahu se Společností. Klient v této souvislosti pro případ neuzavření vlastní Smlouvy se Společností dle podmínek plynoucích z tohoto Souhlasu, uděluje souhlas na dobu jednoho roku od jeho udělení. Klient zároveň souhlasí s tím, aby Společnost, Třetí osoba, s.r.o dále získal informace o jeho bonitě, obsahující zejména informaci o povaze a rozsahu případného porušení dřívějších závazků, jeho platební morálce a důvěryhodnosti, které jsou nutné k posouzení jeho žádosti o poskytnutí finančního produktu nebo služby, a to z kteréhokoliv registru, rejstříku či databáze dlužníků či jeho provozovatelů a z insolvenčního rejstříku a pro případ vzniku závazku Klienta vůči Společnosti z jakéhokoliv právního titulu, Klient výslovně souhlasí s tím, že Společnost, Třetí osoba je oprávněn v kterémkoliv registru, rejstříku či databázi dlužníků či u jejich provozovatelů zveřejnit veškeré informace vztahující se k předmětnému dluhu. Klient taktéž souhlasí s tím, aby Společnost, Třetí osoba, kterýkoliv provozovatel registru, rejstříku či databáze dlužníků při zpracování jeho osobních údajů využil služeb zpracovatelů, když zároveň Klient souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje Společnost, Třetí osoba a provozovatelé registrů, rejstříků či databází dlužníků zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely. Klient tento souhlas poskytuje od okamžiku odeslání žádosti o uzavření Smlouvy se Společností na dobu 5 let po splnění veškerých finančních závazků, plynoucích ze smluvního vztahu se Společností a pokud vlastní Smlouva se Společností nebude uzavřena, Klient uděluje souhlas na dobu jednoho roku od jeho udělení. Klient si je taktéž zcela vědom toho, že jeho poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

18. Klient souhlasí s tím, že v případě odstoupení od Smlouvy může Společnost nebo Třetí osoba zveřejnit ve svých prodejních místech, na svých internetových stránkách, případně jiným vhodným způsobem, a to jeho jméno, příjmení (v případě právnické osoby firmu) a označení porušené povinnosti.

19. Klient bere na vědomí, že Společnost nebo Třetí osoba je oprávněna zveřejnit ve svých prodejních místech v případě prodlení se splácením závazků jméno, příjmení (vpřípadě právnické osoby firmu) Klienta a spoludlužníka a označení porušené povinnosti.

20. Klient souhlasí s tím, že zpracovatel může monitorovat jeho telefonické hovory s operátory z call centra z důvodu zkvalitnění svých služeb a z důvodu snadnějšího vyřešení případných sporů vzniklých s Klientem, a tudíž Klient souhlasí s pořizováním zvukových záznamů ze všech telefonických hovorů s Klientem, když tento zvukový záznam může Společnost použít i k ochraně svých oprávněných zájmů jako důkazní prostředek v jakémkoli řízení před soudy nebo správními orgány.

21. Tento Souhlas se zpracováním osobních údajů je nedílnou součástí Smlouvy a ve Smlouvě je odkazováno na tento Souhlas.

22. Klient výslovně prohlašuje, že byl před podpisem tohoto souhlasu poučen o nárocích, které mu jsou dány z titulu zpracovávání jeho osobních údajů dle zákona o ochraně osobních údajů. Klient rovněž výslovně prohlašuje, že byl důsledně poučen o obsahu Informačního Memoranda BRKI s tím, že toto memorandum je kdykoliv k dispozici na vyžádání v sídle Společnosti.

23. Klient odesláním žádosti o uzavření Smlouvy a dále i podpisem Smlouvy a souvisejících dokumentů dává svůj výslovný souhlas Společnosti k předání osobních údajů dalším subjektům spolupracujícím se Společností při realizaci Smlouvy a při vymáhání plnění ze Smlouvy, zejména subjektům tvořícím se Společností koncern.