Pokyny k oznámení týkající se možného protiprávního jednání


Oznámení týkající se možného protiprávního jednání ve společnosti Emmas credit s.r.o. ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.

Oznámení o možném protiprávním jednání ve smyslu zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, můžete podat, pokud jste se v souvislosti se svou prací nebo jinou obdobnou činností pro Emmas credit s.r.o. (např. v rámci pracovněprávního vztahu, na základě smlouvy mezi Emmas credit s.r.o. a jejím dodavatelem, nebo při samostatně výdělečné činnosti), dozvěděli o jednání, které splňuje znaky trestného činu, přestupku, pro který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100000 Kč, porušuje zákon o ochraně oznamovatelů nebo porušuje jiný právní předpis ČR, příp. EU.

Kdo přijímá a zpracovává oznámení?
Osobou pověřenou k přijímání a zpracování oznámení možného protiprávního jednání (dále jen "příslušná osoba") ve Emmas credit s.r.o. je Nikola Kožíšková.

Jak můžete oznámení podat?y
Oznámení o možném protiprávním jednání lze příslušné osobě podat následujícími způsoby:
 1. elektronicky na e-mail: aml@creditgo.cz
 2. písemně poštou k rukám příslušné osoby na adresu: Na bojišti 1472/20, 120 00 Praha
 3. telefonicky na čísle: +420777406101 (bude pořizován zvukový záznam, pokud s jeho pořizováním nebudete souhlasit, bude zajištěn zápis z hovoru, který budete mít možnost zkontrolovat, či opravit)
 4. osobně (bude pořizován zvukový záznam, pokud s jeho pořizováním nebudete souhlasit, bude zajištěn zápis ze schůzky, který budete mít možnost zkontrolovat, či opravit) 

Co oznámení obsahuje?
Oznámení obsahuje
 1. jméno, příjmení a datum narození oznamovatele a jeho kontaktní údaje,
 2. informace o možném protiprávním jednání, které je oznamováno.

Oznámení o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, lze učinit i anonymně

Oznámení lze také podat k Ministerstvu spravedlnosti, nejedná-li se o porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

V případě porušení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, vyjma oznámení o podezřelých obchodech, lze oznámení rovněž podat k Finančně analytickému úřadu, a to prostřednictvím e-mailu reditel@fau.mfcr.czReporting of possible unlawful conduct in the company Emmas credit s.r.o. pursuant to Act No. 171/2023 Coll, on the Protection of Whistleblowers, as amended, in connection with the provisions of § 21 paragraph 6 letter b) Act No. 253/2008 Coll., on certain measures against the legalization of proceeds from criminal activity and the financing of terrorism, as amended.

Pursuant to Act No. 171/2023 Coll., on the Protection of Whistleblowers, as amended, in connection with the Act No. 253/2008 Coll., on certain measures against the legalization of proceeds from criminal activity and the financing of terrorism, as amended, you may submit a report that contains information about possible unlawful conduct that has occurred or may occur within the company Emmas credit s.r.o. for which you, even indirectly, have performed or are performing work or other similar activities (e.g. within the framework of an employment relationship, on the basis of a contract between Emmas credit s.r.o. and its supplier, or in the course of self-employment). This possible unlawful conduct meets the characteristics of a crime, an offense for which the law establishes a fine rate, the upper limit of which is at least CZK 100,000, violates the Act on the Protection of Whistleblowers or violates Czech or EU law.

Who receives and processes the reports?
The person competent to receive and process reports of possible unlawful conducts (hereinafter referred to as the "competent person") at Emmas credit s.r.o. is Nikola Kožíšková.

How can you submit a report?
You can submit a report of a possible unlawful conduct in the following ways:
 1. by e-mail to the address: aml@creditgo.cz
 2. by mail to the adress: Na bojišti 1472/20, 120 00 Praha (the report must be addressed to the attention of the competent person)
 3. through the telephone +420777406101 (an audio recording will be made, if you do not agree to it, a transcript of the call will be provided for you to review or correct)
 4. in person (an audio recording will be made, if you do not agree to it, a transcript of the meeting will be provided for you to review or correct) 

What does the report contain?
The report contains
 1. name, surname and date of birth of the whistleblower and his contact details,
 2. information about a possible illegal act that is reported.

Report of a violation of Act No. 253/2008 Coll., on certain measures against the legalization of the proceeds of crime and the financing of terrorism, as amended, can also be made anonymously.

The report can also be submitted to the Ministry of Justice, if it is not a violation of Act No. 253/2008 Coll.,, on certain measures against the legalization of proceeds from criminal activity and the financing of terrorism, as amended. (https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/).

In the event of a violation of Act No. 253/2008 Coll., .,on certain measures against the legalization of proceeds from criminal activity and the financing of terrorism, as amended, with the exception of notification of suspicious transactions,,, the notification can also be submitted to the  Financial Analysis Office, a to prostřednictvím e-mailu reditel@fau.mfcr.cz