Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ (PŘEDSMLUVNÍ) INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU

1. Údaje o věřiteli (dále také „Úvěrující“) spotřebitelského úvěru (dále také „Úvěr“)

Věřitel:

se sídlem

Tel:

E-mail:

Adresa internetových stránek

Poskytovatel spotřebitelského úvěru ve smyslu § 3 odst. 1 písm. d) zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru

Emma´s credit s.r.o

Praha 2, Na bojišti 1472/20, PSČ 12000

216 216 102, 775 595 966, 736 195 195, 601 555 150

info@creditgo.cz

www.creditgo.cz


2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru

Druh spotřebitelského úvěru

Spotřebitelský úvěr jiný než na bydlení, bezúčelový, úročený, bez zajištění, sjednaný na dobu určitou

Celková výše spotřebitelského úvěru

To znamená strop úvěrového rámce nebo celkovou částku poskytnutou v rámci smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

Celková výše spotřebitelského úvěru činí ,-Kč (dále jen „Celková výše“)

Podmínky čerpání

To znamená, jakým způsobem a kdy obdržíte peníze.

Úvěrující poskytne Úvěrovanému Úvěr do 3 dnů od doručení podepsané úvěrové smlouvy ze strany Úvěrovaného, a to formou smlouvy o úvěru ve formátu PDF opatřené připojeným verifikačním kódem ze strany Úvěrovaného ve formě SMS či v písemné podobě. Autorizační kód je přidělen Úvěrovanému na základě žádosti o úvěr na jeho verifikovaný mobilní telefon, SMS Kód nahrazuje fyzický podpis. Smluvní dokumentace včetně příloh je Úvěrovanému odesílána na jím verifikovaný email a úkládá se do klientského profilu (rovněž také označen v textu jako „klientská zóna“). Úvěrovaný umístí smlouvu označenou autorizačním kódem do klientské zóny na svůj klientský účet, čímž se má smlouva mezi smluvními stranami za uzavřenou a doručenou Úvěrujícímu. Mezi smluvními stranami se má takto podepsaná smlouva za smlouvu postavenou na roveň písemné smlouvě.

Doba trvání spotřebitelského úvěru

Doba splatnosti dnů.

Doba trvání spotřebitelského úvěru je na dobu jednoho roku za podmínky, že veškeré závazky ze smlouvy budou ze strany Úvěrovaného splněny.

Splátky a případně způsob rozdělení splátek

Úvěrovaný se zavazuje splatit Úvěr spolu s příslušenstvím do dnů ode dne odeslání finančních prostředků z Úvěru na účet Úvěrovaného.

Úvěrovaný se zavazuje hradit veškeré platby na Úvěr ve prospěch bankovního účtu Úvěrujícího a platby označit variabilním symbolem, který je sjednán ve smlouvě o spotřebitelském úvěru.

Celková částka, kterou je třeba zaplatit

To znamená výše vypůjčené jistiny plus úroky a případné další náklady související s Vaším úvěrem.

Úvěr se stává z poskytnuté jistiny, smluvního úroku a poplatku za sjednaní dle Sazebníku. Celková částka, kterou je třeba zaplatit, činí ,-Kč

Požadované zajištění

Jedná se o popis zajištění, které máte v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru poskytnout.

Bez zajištění.

Splátky nevedou k okamžitému umořování jistiny.

Úvěrující je oprávněn započíst pravidelné i mimořádné splátky Úvěru k úhradě nejdříve splatného peněžitého závazku Úvěrovaného ze Smlouvy o úvěru, se kterým je Úvěrovaný v prodlení, a to nejprve k úhradě nákladů spojených s případným vymáháním pohledávky, poté na smluvní pokuty potom na příslušenství pohledávky a následně na jistinu pohledávky.


 

3. Náklady spotřebitelského úvěru

Výpůjční úroková sazba nebo případně různé výpůjční úrokové sazby, které se na smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, vztahují

Úroková sazba Úvěru činí 36 % ročně.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

Jedná se o celkové náklady úvěru vyjádřené jako roční procento celkové výše úvěru.

Účelem RPSN je pomoci Vám porovnat různé nabídky.

Roční procentní sazba nákladů činí % (RPSN).

Je pro získání úvěru nebo pro jeho získání za nabízených podmínek nezbytné uzavřít

— pojištění úvěru nebo

— smlouvu o jiné doplňkové službě?

Nejsou-li náklady na tyto služby věřiteli známy, nejsou zahrnuty v RPSN.

Nevyžaduje se pro tento typ úvěru

Nevyžaduje se pro tento typ úvěru

Související náklady

0,-Kč

Vyžaduje se vedení jednoho nebo více účtů zaznamenávajících platební transakce a čerpání

Nevyžaduje se

Výše nákladů na používání zvláštního platebního prostředku (např.: kreditní karty)

Nepoužívá se zvláštního platebního prostředku

Veškeré další náklady vyplývající ze smlouvy o úvěru

Úvěrovaný je povinen zaplatit Úvěrujícímu náklady, které jsou konkrétně specifikovány v Sazebníku. Sazebník tvoří přílohu číslo 5 smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále v textu jen "Sazebník").

Výše uvedenými náklady jsou:
- při splacení do : ,-Kč
- při překročení doby splatnosti: ,-Kč
b) ověřovací poplatek: od 0,1,- Kč do 1,- Kč
posílaný Úvěrovaným prostřednictvím bankovního ústavu za účelem verifikace dispozičního oprávnění Úvěrovaného k bankovnímu účtu k bankovnímu účtu c) poplatek za prodloužení splatnosti Úvěru
Poplatek za prodloužení splatnosti Úvěru:
- na 5 dní: ,-Kč
- na 10 dní: ,-Kč
- na 20 dní: ,-Kč
- na 30 dní: ,-Kč

Podmínky, za nichž lze výše uvedené náklady související se smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, změnit

Podmínky nelze měnit.

Povinnost zaplatit náklady na služby notáře

Tato povinnost není stanovena.

Náklady v případě opožděných plateb

Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti.

Ocitne-li se Úvěrovaný v prodlení s úhradou dlužné splátky, má Úvěrující vůči Úvěrovanému nárok:

a)

na smluvní úrok, který přirůstá k jistině i poté, kdy dojde k prodlení na straně Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z úvěru

b)

na náhradu účelně vynaložených nákladů, které Úvěrujícímu vznikly v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky z úvěru, účelně vynaložené náklady jsou specifikovány v Sazebníku, který tvoří nedílnou součást smlouvy

c)

na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % denně z celkové dlužné částky až do zaplacení, kdy uplatněná smluvní pokuta však nesmí přesáhnout shora uvedený limit 0,1 % z částky, ohledně níž je Úvěrovaný v prodlení. Omezení podle věty první pod písm. c) se neuplatní na souhrn smluvních pokut splatných do okamžiku, kdy se úvěr stane v důsledku prodlení Úvěrovaného splatným, pokud je tento souhrn pokut v kalendářním roce, v němž nebo v jehož části byl Úvěrovaný v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy, nižší než 3.000,- Kč a pokud výše smluvních pokut zahrnutých v tomto souhrnu uplatní ve vztahu prodlení s každou jednotlivou splátkou úvěru činí nejvýše 500 Kč. Souhrn výše všech uplatněných pokut, které náleží Úvěrujícímu, nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a výše spotřebitelského úvěru.


4. Další důležité právní aspekty

Právo na odstoupení od smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo odstoupit od této smlouvy, a to ve lhůtě 14 kalendářních dnů.

Úvěrovaný je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy na formuláři pro odstoupení, který byl zaslán Úvěrujícím Úvěrovanému spolu s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru a je umístěn v klientské zóně Úvěrovaného.

Předčasné splacení

Máte právo splatit spotřebitelský úvěr předčasně, a to kdykoliv, zcela nebo zčásti.

Úvěrovaný tímto prohlašuje, že byl Úvěrujícím seznámen o jeho právu splatit předčasně Úvěr kdykoliv, zcela či z části bez jakékoliv sankce a nákladů, vyjma povinnosti uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za sjednání Úvěru a náklady spojené s předčasným splacením, smluvního úroku za dobu od čerpání Úvěru do řádného splacení.

Úvěrující má v případě předčasného splacení nárok na náhradu nákladů.

Úvěrovaný tímto prohlašuje, že byl Úvěrujícím seznámen o jeho právu splatit předčasně Úvěr bez jakékoliv sankce a nákladů, vyjma povinnosti uhradit Úvěrujícímu účelně vynaložené náklady za sjednání Úvěru a náklady spojené s předčasným splacením, smluvního úroku za dobu od čerpání Úvěru do řádného splacení.

Vyhledávání v databázi

Věřitel (Úvěrující) Vás musí okamžitě a bezplatně vyrozumět o výsledku vyhledávání v databázi, pokud je na tomto vyhledávání založeno zamítnutí žádosti o poskytnutí spotřebitelského úvěru. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo veřejnou bezpečností.

Úvěrovaný udělil Úvěrujícímu před podpisem smlouvy souhlas se zpracováním a uchováním jeho osobních údajů v rozsahu uvedeném v souhlasu, který je účinný po dobu uvedenou v souhlasu Úvěrovaný zmocňuje Úvěrujícího k přístupu do veřejných registrů, zejména pak dal Úvěrujícímu souhlas s nakládáním s jeho osobními údaji za účelem posuzování úvěruschopnosti, bonity a důvěryhodnosti, za účelem posuzování rizik prostřednictvím vyhledávání údajů na internetových stránkách www.nebankovni-registr.cz, jehož provozovatelem je Nebankovni-registr.cz, s.r.o., IČO: 01911945, sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00, Praha 1, dále za účelem vzájemného informování uživatelů bankovního registru klientských informací (dále jen „BRKI“) a nebankovního registru klientských informací (dále „NRKI“) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jejichž provozovatelem je CRIF - Czech Credit Bureau, a.s., IČ: 26212242, sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, Nusle, 140 00 Praha 4, dále Úvěrující ověřuje existence exekucí prostřednictvím vyhledání údajů na internetových stránkách www.ispis.cz, jehož provozovatelem je Sokordia, s.r.o., IČ: 29190088, sídlem Antonínská 18, 602 00 Brno (dále společně také jen „Sokordia, s.r.o“), dále za účelem vzájemného informování uživatelů registru Creditinfosolutions ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je Creditinfo Solutions s.r.o., IČ: 27600297, sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha, dále za účelem vzájemného informování uživatelů registru European United Credit Bureau (dale jen “EUCB”) ve vztahu k úvěruschopnosti, důvěryhodnosti, solventnosti a platební morálce Úvěrovaného, jehož provozovatelem je European United Credit Bureau EUROPE INFO GROUP, UAB, IČO: 302845131, se sídlem Pervalkos str. 29, Neringa, LT-93104, Litevská republika

Úvěrovaný souhlasí s tím, že Úvěrující může využít k prověření skutečností týkající se osoby Úvěrovaného externí dodavatele scoringových dat, která mohou vést k zamítnutí Žádosti o úvěr. V případě, že důvodem zamítnutí Žádosti o úvěr je negativní výsledek vyhledávání v databázi, bude Úvěrovaný o tomto závěru Úvěrujícím neprodleně informován. To neplatí, pokud je poskytnutí takové informace v rozporu s právními předpisy na ochranu osobních údajů nebo s veřejným pořádkem nebo bezpečností. Úvěrovaný v případě zamítnutí Žádosti o úvěr nenese žádné náklady spojené s lustrací v databázích a registrech.

Úvěrovaný souhlasí s ověřením pravdivosti údajů a informací, které Úvěrujícímu předložil v předchozím prokázání jeho úvěruschopnosti.

Právo na návrh smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Máte právo obdržet na požádání bezplatně kopii návrhu Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr. To neplatí, pokud věřitel v okamžiku žádosti není ochoten přistoupit k uzavření Smlouvy s Vámi.

Úvěrující bezplatně zaslal Úvěrovanému na jím uvedený kontaktní email spolu s tímto Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru:

Návrh Smlouvy o spotřebitelském úvěru, Vysvětlení předsmluvních informací, Souhlas se zpracováním a uchováním osobních údajů, Formulář pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru, Sazebník.

Úvěrovaný má přístup k veškerým výše uvedeným dokumentům na www.creditgo.cz. Veškeré výše uvedené dokumenty má Úvěrovaný umístěny ve svém klientském účtu v klientské zóně.

Úvěrovaný má nárok na bezplatné vystavení kopie návrhu Smlouvy o spotřebitelském úvěru kdykoliv v průběhu trvání Smlouvy.


5. Dodatečné informace, které mají být poskytnuty v případě uvádění finančních služeb na trh na dálku

a) o Úvěrujícím

Zápis v rejstříku

IČO:03299309

Spisová značka: C 229796

vedená u Městského soudu v Praze

Orgán dohledu

Státní orgán, který vykonává dohled nad dodržováním povinností Úvěrujícího je:

a) Česká národní banka, na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1,

b) Úvěrovaný je oprávněn se kdykoli obrátit na Finančního arbitra České republiky, který je subjektem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů v oblasti finančních služeb (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1, internetová adresa http://www.finarbitr.cz/cs/). Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh. Návrh lze podat na formuláři vydaném finančním arbitrem.

b) o smlouvě, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Výkon práva na odstoupení od této Smlouvy

Úvěrovaný je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14-ti dnů ode dne uzavření této smlouvy na formuláři pro odstoupení, který mu zaslal Úvěrující spolu s návrhem smlouvy o spotřebitelském úvěru.

V případě, že Úvěrovanému nebyly poskytnuty informace dle ust. § 106 zákona č. 257/2016 Sb. o spotřebitelském úvěru, lhůta pro odstoupení neskončí dříve než 14 dnů poté, kdy Úvěrující poskytne Úvěrovanému chybějící informace dle ust. § 106 ZSÚ. Úvěrovaný nemá nárok odstoupit od Smlouvy, pokud již v mezidobí veškeré poskytnuté prostředky splatil včetně veškerých poplatků a úroků dle Smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy.

Právo státu, podle nějž postupuje věřitel před uzavřením smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr.

Právní řád České republiky

Doložka o právu rozhodném pro smlouvu, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, a/nebo příslušném soudu

Rozhodčí doložka ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru není sjednána.

Užívání jazyků

Komunikace stran probíhá výhradně v českém jazyce.

c) o prostředcích nápravy

Existence mechanismu mimosoudního urovnávání stížností a prostředků nápravy a přístup k němu:

Reklamovat lze prostřednictvím klientské zóny u pracovníků Úvěrujícího.

Úvěrující upozorňuje Úvěrovaného, že prodlení Úvěrovaného se splácením spotřebitelského úvěru je porušením smlouvy o spotřebitelském úvěru. S prodlením jsou spojeny právní následky v podobě možného soudního řízení o zaplacení dlužné pohledávky, následně náklady následně navazujícího exekučního či insolvenčního řízení. Výše uvedeným se může navýšit (za předpokladu, že tak soud rozhodne) celková dlužná částka o náklady soudního, exekučního či insolvenčního řízení a právního zastoupení, které bude muset Úvěrující vynaložit na vedení právních kroků vůči Úvěrovanému.

V případě, že vznikne Úvěrujícímu v důsledku prodlení Úvěrovaného s úhradou dlužné částky újma, je Úvěrovaný povinen tuto újmu Úvěrujícímu nahradit.

Případný spor mezi Úvěrujícím a Úvěrovaným je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb. (kontaktní údaje: Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha


Úvěrovaný potvrzuje, že od Úvěrujícího obdržel Standardní (předsmluvní) informace o spotřebitelském úvěru. Úvěrovaný prohlašuje, že ze strany Úvěrujícího mu bylo poskytnuto náležité vysvětlení tak, aby byl schopen posoudit, zda navrhovaná Smlouva o spotřebitelském úvěru odpovídá jeho potřebám a finanční situaci, a to včetně vysvětlení předsmluvních informací poskytnutých ve Standardních informacích o spotřebitelském úvěru. Úvěrovaný prohlašuje, že byl Úvěrujícím řádně poučen o právních následcích prodlení s plněním závazkových povinností plynoucí jak ze zákona ZSÚ či jiných právních norem dopadajících na daný vztah ze spotřebitelského úvěru.

Úvěrovaný prohlašuje, že byl seznámen se základními informacemi o jednotlivých nabízených produktech a jejich dopadech na Úvěrovaného. Úvěrovaný prohlašuje, že k poskytnutým Standardním informacím o spotřebitelském úvěru nemá žádné další dotazy a rozumí obsahu poskytnutých informací.

Ja, ........., rodné číslo .........

potvrzují, že jsem dokument přečetl a s jeho obsahem souhlasím. Na důkaz toho, podpis proveden elektronickým kódem.