Pravidla akce "Soutěž ke Světovému dni mládeže"

1. Soutěž

1.1. Pořadatelem soutěže “Soutěž ke Světovému dni mládeže” je společnost Emma´s credit s.r.o. se sídlem Na bojišti 1472/20, Nové Město, 120 00 Praha 2, IČ: 03299309.

1.2. Soutěž “Soutěž ke Světovému dni mládeže” je považována za zahájenou jejím vyhlášením na www.creditgo.cz, tj. 12.07.2021. Kvalifikační období do soutěže bude ukončeno 15.08.2021 ve 23:59. Vyhlášení výherců soutěže proběhne dne 16.08.2021.

1.3. Soutěž “Soutěž ke Světovému dni mládeže”, je určena pro všechny stávající a nové klienty, kteří v období od 12.07.2021 do 15.08.2021 požádají o půjčky a včas a řádně je splatí nebo prodlouží, čímž se kvalifikují do soutěže.

1.4.Do slosování bude zařazena každá půjčka, která splní kritéria. To znamená, že čím víc půjček, tím větší šance vyhrát!

2. Jak se zúčastnit:

a) Zažádejte o půjčku on-line na www.creditgo.cz, nebo ve svém „Klientském profilu" s uvedením slevového kuponu "MLAD60" nebo jakýkoliv kód začínající slabikou "MLAD", zaslaný v našich reklamních nabídkách..

b) Kvalifikujte se do soutěže “Soutěž ke Světovému dni mládeže” tím, že svoji půjčku, o kterou jste požádali v kvalifikačním období mezi 12.07.2021 a 15.08.2021 a v tomto období i řádně uhradíte nebo prodloužíte.

2. Soutěžící

2.1. Akce se mohou zúčastnit všichni stávající a noví klienti, kteří v kvalifikačním období zažádají o půjčku přes webové stránky www.creditgo.cz, která jim bude následně schválena, a zároveň ji v tomto období řádně splatí, čímž se kvalifikují do soutěže. Součástí splnění podmínek je odsouhlasení zpracování údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., v pl. zn. dle dokumentu „Souhlas se zpracováním a nakládáním s osobními údaji“.

2.2. Akce se nesmí zúčastnit, a nemají nárok na výhru, zaměstnanci společnosti Emma´s credit s.r.o. a jejich rodinní příslušníci.

2.3. Akce se může zúčastnit pouze fyzická osoba starší 18 let způsobilá k právním úkonům.

3. Podmínky soutěže

Účastníkem soutěže se stane každý stávající a noví klient společnosti Emma´s credit s.r.o., který si v kvalifikačním období zažádá o alespoň jednu půjčku s využitím jakéhokoliv kódu začínající slabikou "MLAD", zaslaného v našich reklamních nabídkách, která bude následně i schválena a do skončení kvalifikačního období půjčku uhradí nebo prodlouží včas a řádně. Všichni klienti, kteří splní uvedené podmínky, se tak kvalifikují do soutěže “Soutěž ke Světovému dni mládeže”.

4. Výhra

Klienti, kteří se kvalifikovali, budu zařazeni do slosování, které proběhne po ukončení kvalifikačního období. Pořadatel se zavazuje provést slosování čestně. Slosování bude provedeno elektronicky náhodným výběrem z databáze účastníků, kteří se kvalifikovali do Soutěže.

a) Výhercem hlavní ceny Elektrické koloběžky Vivax MS Energy E10 se stane klient, který si s využitím jakéhokoliv kódu začínající slabikou "MLAD", zaslaného v našich reklamních nabídkách, vezme a řádně uhradí 1 půjčku.
Počet výherců - 2

O výhře bude výherce informován telefonicky a e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci na stránkách společnosti Emma´s credit s.r.o. www.creditgo.cz.

5. Předání výhry

Výhra bude klientovi předána kurýrem.

O výhře je pořadatel povinen informovat 3x opakovaně e-mailem nebo telefonicky. V případě, že žádný z těchto kontaktů nebude funkční, bude výhra předána dalšímu výherci splňující podmínky akce uvedené v odstavci 3. V případě předání výhry náhradníkovi, ztrácí původní výherce nárok na výhru. Platnost výhry je 3 měsíce od doručení oznámení.

6. Vyloučení ze soutěže

Pořadatel akce si vyhrazuje právo konečného posouzení výsledků akce. Osoby nesplňující podmínky účasti nebo jednající v rozporu s pravidly akce nebudou do akce zařazeny. I pokud taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi akce, který je oprávněn ji udělit jinému výherci.
Pořadatel akce je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech soutěžících, u nichž zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem (byť jen okrajově nebo částečně) nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší.

7. Práva a povinnosti

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě pokud dojde k závažným neočekávaným událostem, škodám způsobeným selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v úmyslném jednání pořadatele nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě nemá soutěžící nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.
Výhru v této soutěži nelze směnit za hotovost. Na vydání výhry v soutěži není právní nárok a vydání výhry se nelze domáhat právní cestou.
Pořadatel neodpovídá za nedoručení žádosti a oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy účastníků soutěže, respektive výherce, oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení e-mailové schránky soutěžících, respektive výherce, z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na straně pořadatele.

8. Osobní údaje

Registrací v žádosti o půjčku dává soutěžící pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů a s použitím své e-mailové adresy za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání obchodních sdělení, informací o průběhu soutěže a informací o dalších marketingových akcích pořadatele. Stane-li se soutěžící výhercem, uděluje pořadateli souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry pro komerční účely. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně.

9. Závěrečná ustanovení, rozhodné právo

Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se zveřejněnou akcí.
Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí vyjadřuje souhlas s těmito úplnými pravidly.
Uvedené pravidla soutěže budou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webových stránkách www.creditgo.cz, jsou platná od 12.07.2021 a v rámci soutěže jsou považována za jediná úplná a konečná. Tato pravidla a právní vztahy mezi pořadatelem a účastníky soutěže se řídí právním řádem České republiky.


V Praze dne 12.07.2021