Registrace

1
2
3
Vyplňte přesně všechny požadované údaje
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo (bez lomítka):
Email:
Telefon: (Mějte u sebe)
Číslo občanského průkazu
Trvalé bydliště
Město/obec:
Adresa:
PSČ:
Přechodné bydliště (Uveďte adresu bydliště, pokud není totožná s adresou Vámi deklarovaného trvalého místa pobytu)
Město/obec:
Adresa:
PSČ:
Zdroje příjmů:
Práce na základě pracovní smlouvy:
Název společnosti/instituce:
Adresa:
Funkce:
Čistý měsíční příjem:
Pozorně si přečtěte podmínky Smlouvy o úvěru.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Věřitel je osobou, jejímž hlavním předmětem podnikání je poskytování úvěrů a spotřebitelských úvěrů podle ZSÚ. Věřitel poskytuje svým klientům nebankovní půjčky a zakládá své obchodní vztahy s nimi na vzájemné důvěře a dodržování příslušných právních předpisů. Věřitel a Klient - fyzická osoba s rodným číslem [Vaše rodné číslo], dále jen Klient uzavírají tuto Smlouvu o úvěru, jejímž předmětem jsou konkrétní podmínky poskytnutí úvěru. Věřitel se zavazuje na požádání Klienta poskytnout v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit ve stanoveném termínu a zaplatit Věřiteli poplatky za poskytnutí úvěru a úroky, to vše za podmínek stanovených touto Smlouvou o úvěru.

2. DEFINICE NĚKTERÝCH ZÁKLADNÍCH POJMŮ
2.1. Věřitelem, tj. i Úvěrujícím či Zapůjčitelem, se pro účely této Smlouvy o úvěru rozumí obchodní společnost ROOL s.r.o., se sídlem: Praha 3 - Žižkov, Lipanská 310/12, PSČ: 130 00, identifikační číslo organizace: 27154564, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100425, jež je řádně založená a zapsaná podle českého právního řádu, mající příslušná, platná a účinná oprávnění ke své podnikatelské činnosti a jež splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o úvěru stanovené a která je oprávněna tuto Smlouvu o úvěru uzavřít a řádně plnit veškeré závazky v ní obsažené.

2.2. Klientem, tj. i Úvěrovaným či Vydlužitelem, se pro účely této Smlouvy o úvěru rozumí fyzická osoba, starší 18 a mladší 65 let způsobilá k právním úkonům, jež je způsobilá nabývat pro sebe vlastním právním jednáním práva a zavazovat se k povinnostem, která je občanem České republiky či občanem jiné členské země Evropských společenství, která má místo trvalého pobytu v České republice, dosahující pravidelný příjem, politicky neexponovanou osobou ve smyslu Zákona o legalizaci výnosů z trestné činnosti, plně svéprávná bez jakéhokoliv omezení, splňující veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o úvěru stanovené, oprávněna tuto Smlouvu o úvěru uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

2.3. Smlouvou se pro účely této smlouvy rozumí tato Smlouva o úvěru uzavřená mezi Věřitelem a Klientem, řešící individuální podmínky poskytnutí úvěru.

2.4. Internetovými stránkami Věřitele se pro účely této Smlouvy rozumí webová stránka Věřitele umístěná na internetové adrese www.creditgo.cz.

2.5. Zákaznickou sekcí či Uživatelským účtem se pro účely této Smlouvy rozumí prostředí na Internetových stránkách Věřitele přístupné Klientovi po zadání jeho přístupových údajů, a to Uživatelského jména a Hesla, ze kterého může Klient zejména provádět správu svých osobních údajů, podávat žádosti o úvěr a taktéž nahlédnout mimo jiné zejména do veškeré smluvní dokumentace, uzavřené s Věřitelem.

2.6. Uživatelským jménem a Heslem se pro účely této Smlouvy rozumí jedinečné přístupové údaje vyžadované k úplnému zprovoznění Zákaznické sekce a k přístupu Klienta k ní, a dále k označení Klienta jako subjektu, který učinil právní úkon (označovací funkce), potvrzení skutečnosti, že právní úkon chtěl Klient skutečně učinit a jedná se o projev jeho vlastní vůle (deklarační funkce), a ověření totožnosti Klienta (důkazní funkce). Za Uživatelské jméno se považuje e-mailová adresa Klienta, blíže specifikovaná v záhlaví této Smlouvy, tj. Adresa elektronické pošty Klienta.

2.7. ID Klienta se pro účely této Smlouvy rozumí jedinečné údaje přidělené Věřitelem Klientovi za účelem označení Klienta.

2.8. Peněžním účtem Klienta se pro účely této Smlouvy rozumí bankovní či peněžní účet Klienta vedený bankou se sídlem na území České republiky uvedený v záhlaví této Smlouvy či v Zákaznické sekci, ze kterého Klient hradí Registrační poplatek a na který je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr dle této Smlouvy, když v případě rozporů je platným peněžní účet uvedený v Zákaznické sekci.

2.9. Peněžním účtem Věřitele se pro účely této Smlouvy rozumí bankovní či peněžní účet Věřitele, uvedený v záhlaví této Smlouvy, dále na Internetové stránce Věřitele či jež bude Věřitelem písemně nebo prostředky elektronické komunikace na dálku oznámen Klientovi, na který Klient hradí Registrační poplatek, splácí úvěr a ze kterého je Věřitelem Klientovi poskytován úvěr; Věřitel je oprávněn mít více Peněžních účtů Věřitele.

2.10. Telefonním číslem Klienta se pro účely této Smlouvy rozumí číslo mobilního telefonu Klienta provozované operátorem na území České republiky uvedený v záhlaví této Smlouvy či v Uživatelském účtu, když v případě rozporů je platné číslo uvedené v Uživatelském účtu; Klient je oprávněn číslo mobilního telefonu v Zákaznické sekci měnit.

2.11. Adresou elektronické pošty Klienta se pro účely této Smlouvy rozumí adresa elektronické pošty (E-mailová adresa) Klienta uvedená v záhlaví této Smlouvy či v Zákaznické sekci, která slouží jako přihlašovací jméno Klienta do Zákaznické sekce Klienta, když v případě rozporů je platnou adresa uvedená v Zákaznické sekci; Klient je oprávněn Adresu elektronické pošty Klienta v Zákaznické sekci měnit pouze a výlučně prostřednictvím Věřitele, a to odesláním 1,- Kč (tj. slovy jedné koruny české) z Peněžního účtu Klienta na Peněžní účet Věřitele s uvedením zprávy pro příjemce: „Změna emailové adresy. Nová adresa je ………………@............cz“, když následně operátor Věřitele po obdržení a zaúčtování dané platby provede v Zákaznické sekci Klienta změnu e-mailové adresy Klienta, tj. změnu Adresy elektronické pošty Klienta.

2.12. Registračním poplatkem se pro účely této Smlouvy rozumí jednorázový poplatek, který musí zaplatit Klient za účelem potvrzení registračních údajů a za účelem seznámení se a potvrzením Smlouvy, Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován SZÚ a Ceníku Věřitele, jež je situován na Internetové stránce Věřitele. Výše registračního poplatku, kterou stanovuje Věřitel, je 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Jako Registrační poplatek může být Věřitelem započtena i jiná platba Klienta v rozsahu 0,01 Kč až 99 Kč, pokud příslušný platební příkaz splňuje podmínky pro zaplacení registračního poplatku (uvedení souhlasu se Smlouvou, Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ a Ceníkem Věřitele dle čl. 4.1.3. níže této Smlouvy). Registrační poplatek se nevrací bez ohledu na to, jestli úvěr bude Klientovi po vyhodnocení jeho platební schopnosti poskytnut nebo poskytnut nebude.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1. Předmětem této Smlouvy, jež je výzvou neurčitému počtu osob k podání návrhu na uzavření smlouvy, když se Věřitel může stát příjemcem návrhu na uzavření smlouvy ze strany Klienta, řešící individuální podmínky poskytnutí úvěru, je závazek Věřitele poskytnout Klientovi peněžní prostředky a závazek Klienta peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky a poplatky za poskytnutí úvěru, včetně sjednaných smluvních pokut, poplatků či zákonných úroků z prodlení pro případ porušení smluvních povinností plynoucích z této Smlouvy ze strany Klienta. Konkrétní výše úvěru a další podmínky jsou uvedeny v příslušných ustanoveních této Smlouvy.

3.2. Působnost ustanovení dohodnutých v této Smlouvě mohou strany vyloučit pouze případnou zvláštní dohodou učiněnou v písemné formě.

3.3. Věřitel bez jakéhokoliv finančního nároku či postihu ze strany Klienta není povinen zdůvodňovat neposkytnutí úvěru, ledaže je k tomuto povinován zákonem.
3.4. Na uzavření této Smlouvy a poskytnutí úvěru není právní nárok. Pro případ, že Věřitel se rozhodne úvěr neposkytnout, oznámí tuto skutečnost Klientovi písemně, prostřednictvím vybraných elektronických služeb nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
3.5. Podmínkou vzniku jakéhokoli smluvního vztahu mezi Věřitelem a jeho Klientem je bezvýhradný souhlas Klienta s touto Smlouvou, Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadovaná ZSÚ. Klientovi budou tyto dokumenty a práva a povinnosti plynoucí z nich a ze Smlouvy poskytnuty před uzavřením této Smlouvy, když tuto časově neomezenou možnost před vznikem smluvního vztahu bude míti Klient na Internetové stránce Věřitele. Klient potvrdí, že se podrobně seznámil s obsahem těchto dokumentů, a že s nimi v tomto znění bezvýhradně souhlasí, nemá proti nim žádných námitek a ani nevznáší žádný protinávrh a výslovně je přijímá, a to vše odesláním své Žádosti o úvěr, zaplacením Registračního poplatku a dokončením své registrace prostřednictvím Internetové stránky Věřitele.

3.6. Klient výslovně prohlašuje, že před podpisem této Smlouvy v dostatečném časovém předstihu důkladně zvážil svou finanční situaci a své možnosti být vázán touto Smlouvou, když zejména důsledně taktéž zvážil své možnosti při splácení požadovaného úvěru ve vztahu k případným sankčním poplatkům, plynoucích pro něj z této Smlouvy. Klient se zavazuje sdělovat Věřiteli vždy jen úplné a pravdivé údaje s tím, že si je plně vědom, že tato Smlouva je uzavírána na základě prvotního podnětu Klienta, který se obrátil na Věřitele se zájmem uzavřít tuto Smlouvu.

3.7. Klient výslovně uděluje souhlas k tomu, aby k uzavření této Smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, byl použit prostředek komunikace na dálku, který umožňuje uzavřít tuto Smlouvu, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran, když prostředkem komunikace na dálku se rozumí Internetová stránka Věřitele uvedená v záhlaví této Smlouvy. Klient i Věřitel tedy výslovně souhlasí s uzavřením této Smlouvy, Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, jen pomocí technických prostředků, to je bez nutnosti podepsat shora citované dokumenty v listinné podobě, když odesláním své prvotní Žádosti o úvěr, zaplacením Registračního poplatku, dokončením své registrace a uzavřením této Smlouvy ze strany Klienta Klient potvrzuje, že použití prostředku komunikace na dálku umožňující individuální jednání Klient neodmítl a že s ním výslovně souhlasí a přijímá jej.
4. REGISTRACE KLIENTA A ODSOUHLASENÍ SMLOUVY, FORMULÁŘE PRO STANDARTNÍ INFORMACE O SPOTŘEBITELSKÉM ÚVĚRU (je-li vyžadován ZSÚ)
Výslovné podmínky pro odsouhlasení Žádosti o úvěr:

- sepsání a řádné vyplnění Žádosti o úvěr ze strany Klienta v podobě online formuláře, umístěného na Internetové stránce Věřitele a jeho odeslání Věřiteli,
- zaplacení Registračního poplatku na Peněžní účet Věřitele ze strany Klienta, - dokončení registrace ze strany Klienta na Internetové stránce Věřitele,
- úplný a bezvýhradný souhlas Klienta se Smlouvou, - úplný a bezvýhradný souhlas Klienta se smluvními a Standardními informacemi o spotřebitelském úvěru tam, kde to vyžaduje ZSÚ,
když Klient výslovně prohlašuje a souhlasí s tím, že svůj úplný a bezvýhradný souhlas s výše uvedeným udělí nejen uhrazením Registračního poplatku a dokončením registrací své Žádosti o úvěr na Internetové stránce Věřitele, avšak i vyplněním zaslaného SMS kódu na Internetové stránce Věřitele či v Zákaznické sekci, kde jednotlivé dokumenty postupnými kroky zaškrtnutím speciálních políček Klient odsouhlasí.

4.1. Klient je k uzavření Smlouvy povinen:

4.1.1. na Internetové stránce Věřitele vybrat si výši požadovaného úvěru a termínu splatnosti, včetně seznámení se s veškerými poplatky za poskytnutí úvěru či úroky spojenými s požadovaným úvěrem,
4.1.2. do registračního formuláře na Internetových stránkách Věřitele, nesoucí označení „Registrace“ nejprve uvést své rodné číslo, jméno, příjmení, Adresu elektronické pošty Klienta, Telefonní číslo Klienta a případně i slevový kód, pokud je má Klient k dispozici, když neprodleně po vložení shora požadovaných a nutných údajů, je Klient povinen si důkladně pročíst a seznámit se s obsahem, podmínkami, právy, závazky a sankčními ujednáními, plynoucími z této Smlouvy, Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, když k tomuto seznámení a odsouhlasení není Klient nikterak časově omezen a může kdykoliv od svého záměru požádat o úvěr odstoupit bez jakéhokoliv finančního postihu a Internetovou stránku Věřitele opustit. Před odsouhlasením daných dokumentů je Klient taktéž oprávněn do připravené kolonky uvést návrh změn shora citované smluvní dokumentace, které by Klient požadoval ze strany Věřitele provést za účelem realizace poskytnutí úvěru. Na důkaz svého souhlasu s tím, že si Klient přečetl a souhlasí s podmínkami této Smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, že Klient následným a postupným zaškrtnutím jednotlivých políček potvrdí, že jím uvedené informace jsou pravdivé, dále potvrdí, že si je vědom, že v případě podání chybných údajů je trestně odpovědný dle platných zákonů České republiky a že je zodpovědný za ztráty, které se mohou vyskytnout v případě poskytnutí chybných údajů, když zároveň potvrdí i souhlas s nakládáním s osobními údaji dle bodu 14 této Smlouvy s tím, že prohlásí, že neexistují žádné skutečnosti pro podání návrhu na insolvenci během následujících 60 (slovy: šedesáti) kalendářních dnů, Klient klikne na políčko nesoucí označení „POKRAČOVAT“, což je nezbytný úkon k tomu, aby se Klient dostal na další Internetovou stránku Věřitele za účelem kladného či negativního rozhodnutí Věřitele o poskytnutí úvěru požadované ze strany Klienta,

4.1.3. po uvedení rekapitulace přihlašovacích údajů Klienta na následující Internetové stránce Věřitele dle pokynu Věřitele pro řádné dokončení registrace uhradit Registrační poplatek, který musí být uhrazen pouze z Peněžního účtu Klienta, přičemž Klient je povinen při platbě Registračního poplatku v platebním příkaze uvést následující povinné platební údaje: číslo Peněžního účtu Věřitele, tj. příjemce platby, který si Klient vybere dle nabídky peněžních účtů Věřitele na dané Internetové stránce Věřitele, dále variabilní symbol, kterým je vždy rodné číslo Klienta a podle nějž se vždy zaúčtovávají veškeré platby Klienta dle této Smlouvy, částka 1,- Kč, ve zprávě pro příjemce text potvrzení Smlouvy „Potvrzuji sml. [číslo Smlouvy vygenerované Věřitelem po vyplnění registračního formuláře]”. Klient nad rámec v tomto odstavci uvedeného bere na vědomí, s čímž Věřitel souhlasí, že Registrační poplatek je Klient taktéž oprávněn uhradit na Peněžní účet Věřitele prostřednictvím peněžního účtu, jehož majitelem je třetí osoba, odlišná od Klienta, avšak za předpokladu, že tuto skutečnost Klient po zaplacení Registračního poplatku Věřiteli oznámení a současně Klient na výzvu Věřitele taktéž doloží své dispoziční právo k Peněžnímu účtu Klienta, jehož majitelem není Klient, Věřitel upozorňuje, že platba Registračního poplatku nebude zaúčtována v případě, že Klient nezadá správně shora v tomto odstavci citovaný text zprávy pro příjemce a variabilní symbol dle požadavku Věřitele, či v případě jejich špatného zadání s tím, že pro tento případ Klient bere na vědomí, že do řádného naplnění shora uvedeného není možno, aby Klient pokračoval v registračním procesu.

4.2. Správně zaplacený Registrační poplatek nezavazuje Věřitele k tomu, aby bezpodmínečně poskytl Klientovi požadované peněžité prostředky.

4.3. Tím, že Klient potvrdil text Smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ a zaplatil Registrační poplatek s uvedením správných platebních údajů a Věřitel tento Registrační poplatek obdržel, se považují podmínky této Smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, za oběma stranami platně odsouhlasené a vzájemně sjednané.

4.4. Neprodleně po té, co Věřitel obdrží platbu Registračního poplatku od Klienta na Peněžní účet Věřitele, Věřitel odešle elektronickou formou na Adresu elektronické pošty Klienta dočasné heslo, když v následném kroku na Internetové stránce Věřitele je Klient povinen si své dočasně Věřitelem vygenerované heslo změnit dle svého uvážení, avšak obsahující 8 symbolů, z toho nejméně 1 číslici nebo 1 písmeno.

4.5. Po úspěšné změně hesla ze strany Klienta je Klient povinen na následné Internetové stránce Věřitele vyplnit dodatečné nezbytné údaje vyžadované Věřitelem, a to číslo občanského průkazu, název bankovní instituce, u které má Klient vedený peněžní účet, jméno majitele účtu, pokud Klient má pouze dispoziční právo k účtu a Peněžní účet Klienta, trvalé a přechodné bydliště, zdroje příjmů a zaměstnavatele Klienta, včetně základních údajů z pracovního poměru a čistého měsíčního příjmu. V následujícím kroku na dané Internetové stránce Věřitele je na úvaze Klienta naskenovat či zaslat Věřiteli jím určené doklady, jež jsou pro Věřitele potřebné pro jeho rozhodnutí o kladném či záporném vyřízení žádosti Klienta o úvěr („úvěr“), např. kopii osobních dokladů – občanského průkazu, pasu, řidičského průkazu apod., jejichž poskytnutím a zaškrtnutím daného políčka Klient výslovně udělí svůj souhlas. Neposkytnutí Věřitelem požadovaných dokumentů ze strany Klienta neznamená ukončení registračního procesu Klienta, avšak po dokončení registrace ze strany Klienta je operátor Věřitele oprávněn pro posouzení žádosti Klienta o poskytnutí úvěru po Klientovi vyžadovat zaslání jím potřebných dokumentů, a to elektronickou formou na e-mailovou adresu Věřitele či uložením těchto dokumentů do Zákaznické sekce Klienta. Případné náklady spojené se zasláním Věřitelem požadovaných dokumentů jdou zcela k tíži Klienta. Klient kliknutím na políčko nesoucí označení „POKRAČOVAT“, což je nezbytný úkon k tomu, aby se Klient dostal na další Internetovou stránku Věřitele za účelem vyřízení požadavku Klienta na poskytnutí úvěru požadované ze strany Klienta, se Klient dostane na Internetovou stránku Věřitele, jež je poslední fází, nezbytnou k uzavření této Smlouvy, Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ. Věřitel upozorňuje, že i v této fázi schvalovacího procesu není Klient nikterak časově omezen a může kdykoliv od svého záměru požádat o úvěr odstoupit bez jakéhokoliv finančního postihu a Internetovou stránku Věřitele opustit.

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY

5.1. Po realizaci veškerých nezbytných úkonů, blíže popsaných v čl. 4 této Smlouvy ze strany Klienta se Klient dostane do poslední fáze schvalovacího procesu, nezbytného pro uzavření Smlouvy, jež probíhá na Internetové stránce Věřitele, a to způsobem popsaným v tomto odstavci: - Klient je povinen si důkladně jednotlivě pročíst a seznámit se s obsahem, podmínkami, právy, závazky a sankčními ujednáními, plynoucími z této Smlouvy, Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském
úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, když k tomuto seznámení a odsouhlasení není Klient nikterak časově omezen a může kdykoliv od svého záměru požádat o úvěr odstoupit bez jakéhokoliv finančního postihu a Internetovou stránku Věřitele opustit. Na důkaz svého souhlasu s tím, že si Klient důkladně přečetl a souhlasí s uzavřením a s podmínkami této Smlouvy, Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, Klient následným, jednotlivým a postupným zaškrtnutím jednotlivých políček situovaných pod Smlouvou, Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, doplní do kolonky Věřitelem vygenerovaný čtyřmístný číselný kód, který Klient obdrží od Věřitele ve formě SMS na Telefonní číslo Klienta, když svůj souhlas s výše uvedeným Klient stvrdí kliknutím na políčko nesoucí označení „POTVRDIT“. Následně Klient obdrží od Věřitele na Adresu elektronické pošty Klienta informaci, potvrzující poskytnutí úvěru ve výši odsouhlasené Věřitelem s uvedením dalších údajů, když přílohou této informace bude tato uzavřená Smlouva, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ. Neprodleně po realizaci shora popsaného ze strany Věřitele, Věřitel poskytne na Peněžní účet Klienta, z kterého Klient uhradil Registrační poplatek, úvěr schválený Věřitelem, případně tak Věřitel poskytne Klientovi odsouhlasený úvěr poštovní poukázkou na doručovací adresu Klienta, uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5.2. Po uzavření Smlouvy Věřitel vloží do Zákaznické sekce Klienta na Internetové stránce Věřitele tuto Smlouvu, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, ke kterým bude mít Klient neomezený přístup.

5.3. Klient podáním své Žádosti o úvěr, zaplacením Registračního poplatku, svou registrací a udělením souhlasu s uzavřením této Smlouvy, Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, ve formě zadání shora citovaného SMS kódu uzavírá s Věřitelem tuto Smlouvu, Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, je-li vyžadován ZSÚ, když výslovně žádá Věřitele o to, aby Věřitel poskytl Klientovi finanční služby plynoucí z této Smlouvy, a to ve lhůtě pro odstoupení od této Smlouvy dle podmínek plynoucích z této Smlouvy, OZ či ZSÚ.

5.4. Uzavřením Smlouvy se Věřitel zavazuje, že poskytne ve prospěch Klienta peněžní prostředky v částce jím odsouhlasené, a Klient se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky ve Věřitelem odsouhlaseném termínu splatnosti vrátit a zaplatit Věřiteli poplatek za poskytnutí úvěru a zároveň v případě prodlení veškeré sjednané smluvní pokuty, poplatky či další finanční plnění plynoucí pro Klienta z této Smlouvy.

5.5. Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi převodem na Peněžní účet Klienta, ze kterého Klient uhradil Registrační poplatek na Peněžní účet Věřitele, případně tak Věřitel poskytne Klientovi odsouhlasený úvěr poštovní poukázkou na doručovací adresu Klienta, uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

5.6. Věřitel poskytne peněžní prostředky Klientovi neprodleně po uzavření této Smlouvy. Poskytnutím finančních prostředků se rozumí odeslání peněžních prostředků z Peněžního účtu Věřitele na Peněžní účet Klienta , z kterého Klient uhradil na Peněžní účet Věřitele Registrační poplatek, či prostřednictvím poštovní poukázky za podmínek plynoucích z této Smlouvy. Klient souhlasí s tím, aby mu Věřitel poskytl peněžní prostředky v uvedené lhůtě, tj. neprodleně po uzavření této Smlouvy, a to ve lhůtě stanovené pro odstoupení od této Smlouvy.

5.7. Klient je oprávněn peněžní prostředky z úvěru použít na jakýkoliv účel, tzn. poskytnutí úvěru je bezúčelové.

6. POSTUP PŘI POSKYTNUTÍ OPAKOVANÝCH ÚVĚRŮ

6.1. Klient je oprávněn o následný úvěr zažádat Věřitele totožným postupem shora popsaným v této Smlouvě s výjimkou nutnosti opětovně dokončit registrační proces, a to prostřednictvím Zákaznické sekce na Internetové stránce Věřitele, výlučně však za předpokladu řádného vypořádání veškerých finančních závazků, plynoucích pro Klienta z této Smlouvy, nedomluví-li se Klient s Věřitelem jinak.

6.2. Klient bere výslovně na vědomí pro případ jeho zájmu o poskytnutí dalšího úvěru, že je Klient povinen uzavřít novou smlouvu o úvěru a formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru.
6.3. V případě požadavku Klienta o poskytnutí dalšího úvěru, je Klient oprávněn přihlásit se do své Zákaznické sekce, umístěné na Internetové stránce Věřitele, a to postupem v Zákaznické sekci popsaném.
6.4. Následně je Klient opětovně povinen se seznámit s novou smlouvou o úvěru a formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru a tyto výslovně odsouhlasit, tak aby došlo k uzavření nového smluvního vztahu s Věřitelem shodně za podmínek plynoucích z této Smlouvy.

7. SPLATNOST ÚVĚRU

7.1. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit ve sjednané době splatnosti (dále jen „Den splatnosti“).

7.2. Klient je oprávněn jak přede Dnem splatnosti, tak i po Dni splatnosti učinit návrh Věřiteli na prodloužení splatnosti úvěru (dále jen „Návrh prodloužení“), když přede Dnem splatnosti tak může učinit Klient za předpokladu, že Klient Věřiteli uhradí v plné výši Poplatek za poskytnutí úvěru a po Dni splatnosti tak může Klient učinit za předpokladu, že Klient Věřiteli uhradí v plné výši Poplatek za poskytnutí úvěru, včetně veškerých zákonných úroků z prodlení, smluvních pokut a dalších smluvních poplatků za upomínací akce a nákladů spojených s vymáháním, na které vznikne Věřiteli vůči Klientovi nárok. Klient je oprávněn navrhnout Věřiteli prodloužení splatnosti úvěru prostřednictvím Zákaznické sekce.

7.3. V případě, že Klient navrhuje Věřiteli prodloužení splatnosti úvěru prostřednictvím Zákaznické sekce, zašle Návrh prodloužení prostřednictvím Zákaznické sekce.
7.4. Jako výslovný projev Klienta o prodloužení Dne splatnosti Klient ve své Zákaznické sekci na Internetové stránce Věřitele nastaví požadovaný termín prodloužení Dne splatnosti a následně zaplatí Poplatek za poskytnutí úvěru, když je možný i opačný proces, a to nejprve úhrada Poplatku za poskytnutí úvěru a následné nastavení prodloužení Dne splatnosti s tím, že Klient taktéž uhradí zákonné úroky z prodlení, smluvní pokuty a další smluvní poplatky za upomínací akce a náklady spojené s vymáháním za předpokladu, že Věřiteli na tyto platby vznikl dle Smlouvy nárok. Po zaúčtování Poplatku za poskytnutí úvěru, případných sankčních plateb a schválení prodloužení Dne splatnosti ze strany Věřitele, operátor Věřitele odešle Klientovi elektronickou formou e-mailovou zprávu na Adresu elektronické pošty Klienta s odkazem na znění Dohody o uznání dluhu. Po realizaci veškerých nezbytných úkonů, blíže popsaných shora se Klient dostane do poslední fáze schvalovacího procesu, nezbytného pro uzavření Dohody o uznání dluhu, jež vše probíhá na Internetové stránce Věřitele, a to způsobem popsaným následovně:

- Klient je povinen si důkladně jednotlivě pročíst a seznámit se s obsahem, podmínkami, právy, závazky a sankčními ujednáními, plynoucími z Dohody o uznání dluhu, když k tomuto seznámení a odsouhlasení není Klient nikterak časově omezen a může kdykoliv od svého záměru požádat o prodloužení Dne splatnosti odstoupit bez jakéhokoliv finančního postihu a Internetovou stránku Věřitele opustit. Na důkaz svého souhlasu s tím, že si Klient důkladně přečetl a souhlasí s uzavřením a s podmínkami Dohody o uznání dluhu. Klient následným, jednotlivým a postupným zaškrtnutím jednotlivých políček situovaných pod Dohodou o uznání dluhu, doplní do kolonky Věřitelem vygenerovaný kód, který Klient obdrží od Věřitele ve formě SMS na Telefonní číslo Klienta, když svůj souhlas s výše uvedeným Klient stvrdí kliknutím na políčko nesoucí označení „POTVRDIT“. Tento okamžik, kdy dojde k potvrzení daných dokumentů ze strany
Klienta, dochází k uzavření Dohody o uznání dluhu a tudíž k prodloužení termínu Dne splatnosti, kdy novým termínem je nový den splatnosti požadovaný Klientem a odsouhlasený Věřitelem. Smluvní strany sjednávají, že k přijetí návrhu prodloužení ze strany Věřitele dojde okamžikem odeslání shora citovaného číselného kódu na Telefonní číslo Klienta (dále jen „Přijetí prodloužení“). Následně Klient obdrží od Věřitele na Adresu elektronické pošty Klienta informaci, potvrzující zaznamenané IP adresy, data a času uzavření jednotlivých shora uvedených smluvních dokumentů, když přílohou této informace bude ve formátu PDF uzavřená Dohoda o uznání dluhu.

7.5. Je-li návrh prodloužení Věřitelem odmítnut či není-li přijat Věřitelem včas, návrh prodloužení zaniká a Klient je povinen poskytnuté peněžní prostředky vrátit Věřiteli v původní (neprodloužený) Den splatnosti.
7.6. Věřitel není povinen přijmout návrh prodloužení splatnosti úvěru.

7.7. Po uzavření Dohody o uznání dluhu Věřitel vloží do Zákaznické sekce Klienta na Internetové stránce Věřitele tuto Dohodu o uznání dluhu, ke kterým bude mít Klient neomezený přístup.
7.8. Klient podáním své žádosti o prodloužení termínu Dne splatnosti a udělením souhlasu s uzavřením Dohody o uznání dluhu, ve formě zadání shora citovaného SMS kódu uzavírá s Věřitelem tuto Dohodu o uznání dluhu.

7.9. Odesláním žádosti o prodloužení termínu Dne splatnosti ze strany Klienta Klient výslovně žádá Věřitele, aby Dohoda o uznání dluhu a další smluvní dokumenty byly sjednány výlučně prostřednictvím online formuláře na Internetové stránce Věřitele.
7.10. Uzavřením Dohody o uznání dluhu se Klient zavazuje zaplatit Věřiteli dlužný úvěr a Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti a zároveň v případě prodlení veškeré sjednané smluvní pokuty, poplatky či další finanční plnění plynoucí pro Klienta z Dohody o uznání dluhu.

7.11. Dohoda o uznání dluhu je po svém uzavření Věřitelem archivovány a jsou Klientovi na jeho požádání zpřístupněny. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání Dohody o uznání dluhu na svou žádost text této Dohody o uznání dluhu, včetně další související dokumentace v tištěné podobě, a to po uhrazení nákladů na poskytnutí uvedené Dohody a související dokumentace.

7.12. Dle výslovné dohody smluvních stran dohoda o prodloužení doby splatnosti úvěru nabude účinnosti (odkládací podmínka), jestliže Klient uzavře s Věřitelem na Internetové stránce Věřitele Dohodu o uznání dluhu, a to způsobem popsaným v tomto článku Smlouvy, tedy analogicky shodně jak tuto Smlouvu.

7.13. Pokud Klient uhradí Věřiteli částku vyšší, než mu náleží podle této Smlouvy, Věřitel přednostně použije přeplatek na jiné závazky Klienta vůči Věřiteli, jež Klientovi vznikly na základě této Smlouvy. Pokud takové závazky Klient vůči Věřiteli nemá, Věřitel vrátí Klientovi přeplatek na základě jeho písemné žádosti. Věřitel je oprávněn od částky přeplatku odečíst bankovní či jiné poplatky, které je povinen uhradit v souvislosti s vrácením přeplatku.

8. Úplata

8.1. Za sjednání závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky Klientovi sjednávají strany shora uvedenou úplatu (dále jen „Poplatek za poskytnutí úvěru“). Výše poplatku za poskytnutí úvěru je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním závazku Věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky, tj. zejména na náklady související se zpracováním a vyhodnocením Žádosti o úvěr, vyhotovením a doručením Návrhu, zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro úvěr, uzavřením této Smlouvy a vyplacením peněžních prostředků Klientovi. V poplatku za poskytnutí úvěru je zahrnut i úrok dle odst. 9 této Smlouvy.

8.2. Za prodloužení doby splatnosti úvěru dle odst. 7.2 a násl. této Smlouvy sjednávají strany úplatu (dále jen „Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti“). Výše Poplatku za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti je stanovena s ohledem na náklady Věřitele související se sjednáním prodloužení závazku, tj. zejména náklady Věřitele související se zpracováním žádosti o prodloužení doby splatnosti, kontrolou splnění podmínek pro prodloužení doby splatnosti a zajištěním zdrojů peněžních prostředků ze strany Věřitele a jejich rezervací pro úvěr po prodlouženou dobu splatnosti.

8.3. Poplatek za poskytnutí úvěru a Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti (společně dále jen „Poplatky za poskytnutí úvěru“) jsou splatné takto: Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný v Den splatnosti spolu s poskytnutými peněžními prostředky. V případě odsouhlasení prodloužení Dne splatnosti úvěru ze strany Věřitele, Poplatek za poskytnutí úvěru je splatný před samotným schválením prodloužení Dne splatnosti ze strany Věřitele, když dále Poplatek za poskytnutí úvěru po prodlouženou dobu splatnosti je splatný spolu s poskytnutým úvěrem, a to v nově sjednaném prodlouženém termínu splatnosti.

8.4. Věřitel je dle svého uvážení oprávněn nepožadovat po Klientovi Poplatky za poskytnutí úvěru v plné výši. Strany jsou oprávněny sjednat při uzavření Smlouvy slevu z Poplatků za poskytnutí úvěru s tím však, že pokud se Klient dostane do prodlení s úhradou jistiny úvěru a sníženého Poplatku za poskytnutí úvěru delším jak 2 (slovy: dva) kalendářní dny, zavazuje se Klient krom všech dlužných částek zaplatit Věřiteli 3. (slovy: třetí) kalendářní den po sjednaném Dni splatnosti, zbývající část Poplatku za poskytnutí úvěru, tj. odpuštěnou část tohoto Poplatku za poskytnutí úvěru.

8.5. Pro případ, že se Klient ocitne v prodlení s úhradou úvěru, či jakéhokoliv finančního závazku, plynoucího pro Klienta z této Smlouvy, a dále požádá-li Klient Věřitele o sjednání splátkového kalendáře a pro případ, že se sjednáním splátkového kalendáře bude Věřitel výslovně souhlasit, uzavře Klient s Věřitelem písemnou Dohodu o narovnání, řešící úhradu vzájemně odsouhlasených pohledávek Věřitele evidovaných vůči Klientovi, kterou zašle Věřitel Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta a jíž je Klient povinován vytisknout 2x, dohodu o narovnání opatřit podpisy Klienta a tyto dohody o narovnání zaslat zpět Věřiteli na jeho doručovací adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když současně je Klient povinován uhradit Věřiteli před podpisem samotné dohody o narovnání finanční částku požadovanou Věřitelem a na výzvu Klienta sdělenou Věřitelem, odvislou od výše dlužné částky, zákonných úroků z prodlení, poplatků za upomínací akce a sjednaných smluvních pokut či nákladů spojených s vymáháním dlužných částek s tím, že za sjednání splátkového kalendáře náleží Věřiteli ze strany Klienta poplatek ve výši 500,- Kč (slovy: pět set korun českých), zvýšený o příslušnou částku daně z přidané hodnoty, který Klient uhradí Věřiteli na základě Věřitelem vystaveného daňového dokladu zaslaného Věřitelem Klientovi na Adresu elektronické pošty Klienta, a to taktéž před samotným podpisem dohody o narovnání.

8.6. Pokud Věřitel uzavře s Klientem Dohodu o uznání dluhu či Dohodu o narovnání a dostane-li se Klient do prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky, Klient bere na vědomí, že Věřitel je oprávněn požadovat jednorázové a další smluvní pokuty a poplatky za upomínací akce, tak jak shodně plyne z odst. 9 této Smlouvy

8.7. Veškeré poplatky jsou blíže specifikovány v ceníku Věřitele, když Klient prohlašuje, že byl s ceníkem řádně předem seznámen a výslovně s ním souhlasí („Ceník Věřitele“).

9. ÚROK, ÚROK Z PRODLENÍ A SMLUVNÍ POKUTY

9.1. Za dobu od vyčerpání peněžních prostředků do uplynutí lhůty pro jejich vrácení je Klient povinen zaplatit z peněžních prostředků, které mu byly Věřitelem poskytnuty v souladu s touto Smlouvou Věřiteli úrok ve sjednané celkové výši 1,- Kč. Platba úroku je zahrnuta v platbě Poplatku za poskytnutí úvěru.

9.2. Poskytnuté peněžní prostředky je Klient povinen Věřiteli vrátit bezhotovostně nebo vkladem hotovosti na Peněžní účet Věřitele, a to spolu s
Poplatky za poskytnutí úvěru a s úroky z úvěru. Veškeré platby ve prospěch Věřitele jsou považovány za uhrazené v okamžiku jejich připsání na Peněžní účet Věřitele s řádně uvedeným Variabilním symbolem. V případě, že Klient neuvede v platebních dokladech správný Variabilní symbol, Věřitel nezaúčtuje platbu podle této Smlouvy uzavřené mezi Klientem a Věřitelem. Veškeré škody či náklady vzniklé Věřiteli neuvedením správného Variabilního symbolu ze strany Klienta při realizované jakékoliv platbě jdou zcela k tíži Klienta. Pokud nastane tato situace, je Věřitel oprávněn po Klientovi požadovat sjednané sankce a náklady mimosoudního dle této Smlouvy odpovídající stavu jako kdyby úvěr a Poplatek za poskytnutí úvěru nebyly Klientem splaceny řádně a včas.

9.3. V případě, že bude Klient v prodlení se splacením dluhu dle této Smlouvy, či jeho části, je povinen hradit Věřiteli úrok z prodlení v zákonné výši.


9.4. Pokud je Klient v prodlení s úhradou jakékoli části jistiny úvěru nebo Poplatku za poskytnutí úvěru dle této Smlouvy po dobu delší než 2 (slovy: čtrnáct) kalendářních dnů, vzniká Věřiteli po uplynutí 2 (slovy: dvou) kalendářních dnů od data prodlení, tj. 3 (slovy: třetí) kalendářní den prodlení, nárok na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50% (slovy: padesáti procent) z jistiny úvěru. Shora sjednaná jednorázová smluvní pokuta je splatná 3 (slovy:třetí) kalendářní den prodlení.


9.5. Pokud peněžní prostředky hrazené Klientem nebudou dostačovat k úhradě všech splatných pohledávek Věřitele vůči Klientovi, budou použity na úhradu pohledávek Věřitele v následujícím pořadí: 1. náklady spojené s uplatněním pohledávky, 2. poplatky za upomínky, 3. smluvní pokuta podle čl. 9.5. této Smlouvy, 4. smluvní pokuta podle čl. 9.4. této Smlouvy, 5. zákonný úrok z prodlení, 6. Poplatky za poskytnutí úvěru zahrnující úrok, 7. jistina úvěru.

9.6. Věřitel má vůči Klientovi právo na náhradu nákladů spojených s uplatněním pohledávky. Pokud podá Věřitel návrh na zahájení exekuce a náhrada nákladů právního zastoupení podle z. č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, v planém znění, včetně plné výše soudních poplatků. Klient výslovně souhlasí s tím, že je Věřitel oprávněn při prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy, vymáhat mimosoudní cestou tyto dlužné částky po Klientovi prostřednictvím inkasní agentury, vybrané Věřitelem. V případě, že se Věřitel rozhodne vymáhat dlužné částky mimosoudně, pak má vůči Klientovi právo na náhradu nákladů takového vymáhání (zejména provize a nákladů osoby, pověřené vymáháním, maximálně však částkou nepřevyšující 10000,- Kč bez DPH). Tyto částky budou dále zvýšeny o příslušnou částku daně z přidané hodnoty. Pro případ, že Klient nevrátí Věřiteli poskytnutý úvěr včetně Poplatku za poskytnutí úvěru řádně a včas, vyhrazuje si Věřitel právo postoupit celkovou pohledávku evidovanou z této Smlouvy vůči Klientovi inkasní kanceláři Corefin s.r.o., IČ: 27574661, případně jiné společnosti dle výběru Věřitele, s čímž Klient souhlasí, když pro tento případ Klient souhlasí s úhradou veškerých nezbytných nákladů na vymáhání úvěru, Poplatku za poskytnutí úvěru a ostatních pohledávek vzniklých z této Smlouvy, včetně úhrady nákladů spojených s angažováním vymáhací kanceláře Corefin s.r.o. v souhrnné výši 7.845,00 Kč. vč. DPH za mimosoudní vymáhání pohledávky.

9.7. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných smluvních pokut, náhrady škody, sjednaných poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy.
9.8. Smluvní strany výslovně prohlašují, že s výší shora uvedených sankcí a poplatků na základě svého svobodného rozhodnutí souhlasí a nepovažují je za jakkoli nepřiměřené či odporujícím dobrým mravům, když výši smluvních pokut a poplatků považují smluvní strany za plně odpovídající významu touto pokutou zajištěných povinností, což vše potvrzují smluvní strany mimo jiné uzavřením této Smlouvy. Ukončení této Smlouvy nemá vliv na úhradu sjednaných smluvních pokut, náhrady škody, finančních poplatků, či jiných finančních plnění, plynoucích z této Smlouvy. Ujednáním dle této Smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo Věřitele na náhradu škody v plné výši, včetně ušlého zisku, když ustanovení § 2050 a §2051 OZ se dle vzájemné dohody smluvních stran nepoužije.

10. TRVÁNÍ A ZMĚNA SMLUVNÍCH VZTAHŮ

10.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby vypořádání veškerých finančních plnění plynoucích pro Klienta z této Smlouvy, nevyplývá-li z této Smlouvy.

11. UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY S VYUŽITÍM PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU

11.1. Pro uzavírání Smlouvy, a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je používáno prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít Smlouvu a Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru bez současné fyzické přítomnosti Věřitele a Klienta. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru.

11.2. Informace o Věřiteli: (a) Obchodní firma Věřitele je uvedena v záhlaví této Smlouvy o úvěru; (b) Identifikační číslo Věřitele je uvedeno v záhlaví této Smlouvy; (c) Hlavní předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona; poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru; (d) Sídlo Věřitele je uvedeno v záhlaví této Smlouvy; (e) Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, bližší údaje o zápisu jsou uvedeny v záhlaví této Smlouvy; (f) Název a sídlo orgánu odpovědného za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele: Úřad městské části Praha 3 - Živnostenský odbor; Česká obchodní inspekce.

11.3. Informace o poskytované finanční službě: (I) Název a hlavní charakteristiky poskytované služby: poskytnutí úvěru Klientovi za podmínek uvedených podrobně v Smlouvě; (II) Celková cena poskytované služby pro Klienta včetně všech poplatků, daní placených prostřednictvím Věřitele a jiných souvisejících nákladů: celkovou cenu za poskytnutí úvěru tvoří úrok z úvěru a Poplatky za poskytnutí úvěru ve výši uvedené v této Smlouvě; (III) Možná rizika mimo kontrolu Věřitele spojená s poskytovanou finanční službou: finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti a Věřitel si není vědom rizik mimo kontrolu Věřitele spojených s poskytovanou finanční službou, vyjma rizik vyplývajících z porušení povinností dle této Smlouvy; (IV) Případné další náklady jsou uvedeny v této Smlouvě, náklady související s použitím prostředků komunikace na dálku jsou určovány subjekty, které služby komunikace na dálku poskytují; (V) Poskytnuté informace zůstávají v platnosti po celou dobu trvání vztahu z této Smlouvy, nedojde-li k jejich změně; (VI) Možné způsoby placení za poskytnutou službu a způsob poskytnutí služby jsou uvedeny v této Smlouvě; (VII) Věřitelem nejsou účtovány náklady pro Klienta za použití prostředků komunikace na dálku při uzavírání této Smlouvy, Klient hradí náklady za použití prostředků komunikace ve výši účtované subjektem, který poskytuje služby prostředků komunikace na dálku, a dále Klient hradí náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem ve výši účtované subjekty, které tyto služby poskytují.

11.4. Informace o smlouvě o úvěru uzavírané na dálku: (I) Spotřebitel, jakožto Klient, má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od uzavření Smlouvy, a to i bez uvedení důvodu a jakékoliv smluvní sankce; pokud mu však byly údaje podle § 1843 až 1845 OZ sděleny až po uzavření Smlouvy, pak ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byly sděleny. Poskytl-li Věřitel Klientovi klamavý údaj, má Klient právo od Smlouvy odstoupit do tří měsíců ode dne, kdy se o tom dozvěděl nebo dozvědět měl a mohl. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, může po něm Věřitel požadovat neprodlené zaplacení ceny jen za službu do této doby již skutečně poskytnutou; cena nesmí být nepřiměřená rozsahu poskytnuté služby. Klient výslovně souhlasí s tím, že je Věřitel oprávněn po něm požadovat cenu nebo její přiměřenou část při odstoupení Klienta od Smlouvy. Věřitel je tak oprávněn pro případ již poskytnutého úvěru Klientovi, s čímž Klient výslovně souhlasí, požadovat po Klientovi cenu za již poskytnutou službu maximálně ve výši Poplatku za poskytnutí úvěru a rovněž vrácení jistiny úvěru. Ve lhůtě pro odstoupení může Věřitel začít plnit na základě této Smlouvy, neboť s tím Klient vyslovil souhlas shora v čl. 5.3 této Smlouvy. Odstoupí-li Klient od Smlouvy, vrátí Klient Věřiteli všechny peněžní prostředky, který od něho na základě Smlouvy přijal, nejpozději do třiceti dnů ode dne, kdy oznámení o odstoupení od Smlouvy odeslal. ; Klient výslovně prohlašuje, že byl důkladně před uzavřením Smlouvy ze strany Věřitele poučen o důsledcích neuplatnění svého práva na odstoupení od Smlouvy, tj. zejména na povinnost dodržet veškeré podmínky plynoucí pro Klienta z této Smlouvy řádně a včas a na povinnost uhradit sjednané sankce a poplatky pro případ prodlení se splacením úvěru či Poplatku za poskytnutí úvěru s tím, že Klient si je vědom skutečnosti pro případ svého prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy, že při mimosoudním vymáhání pohledávky Věřitele evidované vůči Klientovi, bude Klient povinován hradit veškeré sjednané náklady spojené s mimosoudním vymáháním prostřednictvím třetí osoby, (II) Smlouva je účinná po dobu uvedenou v této Smlouvě o úvěru; (III) Informace o právu na předčasné nebo jednostranné ukončení Smlouvy (včetně případných smluvních pokut) jsou uvedeny v této Smlouvě o úvěru; (IV) Praktické pokyny pro uplatnění práva na odstoupení od této Smlouvy: odstoupení od této Smlouvy je možné učinit v písemné formě a zaslat jej na adresu sídla Věřitele; lhůta k uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je zachována, pokud bylo oznámení o odstoupení od Smlouvy písemně odesláno před uplynutím této lhůty; Klient je v odstoupení povinen uvést jméno a příjmení, rodné číslo, oznámení ohledně odstoupení, datum odstoupení a dále je povinen odstoupení podepsat; (V) Označení členského státu Evropské unie, jehož právní předpisy bere Věřitel za základ pro vytvoření vztahů s Klientem před uzavřením smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku: Česká republika; (VI) Právní vztah mezi účastníky této Smlouvy se řídí právem České republiky; (VII) Informace o jazyku, ve kterém bude Věřitel se souhlasem Klienta komunikovat s Klientem během trvání Smlouvy a ve kterých budou Klientovi poskytnuty další informace: český jazyk.

11.5. Klient se může obrátit s konkrétní stížností na Věřitele, a to písemně na adresu jeho sídla, stížnost vyřídí některý z vedoucích pracovníků Věřitele a Klientovi zašle písemné stanovisko ke stížnosti a popř. sdělení o přijatých opatřeních do 14 dnů ode dne doručení stížnosti, resp. všech podkladů nezbytných k jejímu vyřízení, nebude-li možno stížnost řešit bez jejich doložení Klientem; Klient se může dále obrátit zejména na orgán odpovědný za výkon dohledu nebo státního dozoru nad činností Věřitele či na subjekty zabývající se ochranou spotřebitelů; Finanční služba poskytovaná Věřitelem nespočívá v přijímání vkladů od veřejnosti ani v obchodování s cennými papíry, proto nenáleží Klientovi z titulu existence fondů a uzavření této Smlouvy žádná zvláštní oprávnění.

11.6. Tato Smlouva je po svém uzavření Věřitelem archivována a je Klientovi na jeho požádání zpřístupněna. Klient má právo obdržet kdykoli během trvání této Smlouvy o úvěru na svou žádost text této Smlouvy o úvěru v tištěné podobě, a to po uhrazení nákladů na poskytnutí uvedené Smlouvy. Věřitel není ve vztahu ke Klientovi vázán žádnými kodexy chování.

12. SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR

12.1. Tento článek Smlouvy se vztahuje na právní vztah vzniklý z této či další smlouvy o úvěru pouze v případě, že je uzavírána smlouva o úvěru, kterou je sjednáno poskytnutí spotřebitelského úvěru ve smyslu ZSÚ. Klient bere na vědomí, že ZSÚ se nevztahuje na odloženou platbu, půjčku, úvěr nebo jinou obdobnou finanční službu s celkovou výší nižší než 5.000,- Kč nebo vyšší než 1.880.000,- Kč, částka 5.000,- Kč se považuje za dosaženou též tehdy, je-li mezi týmž Věřitelem a spotřebitelem uzavřeno v období 12 měsíců více smluv se stejným nebo obdobným účelem, přičemž se tento zákon ZSÚ vztahuje na smlouvu, kterou se dosáhne nebo přesáhne celková výše úvěru 5.000,- Kč, a všechny následující smlouvy uzavřené v uvedeném období. Pro postup získání finanční částky nespadající pod ZSÚ a pro práva a povinnosti z tohoto smluvního vztahu plynoucí, se použijí příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů platných na území České republiky a taktéž se analogicky použijí veškeré smluvní dokumenty uvedené v této Smlouvě.

12.2. Ustanovení tohoto článku této Smlouvy mají přednost před ostatními ustanoveními této Smlouvy pro případ, že jsou ve vzájemném rozporu.

12.3. Věřitel uvádí následující informace: (I) Věřitel poskytuje Klientovi spotřebitelský úvěr ve smyslu ZSÚ na základě této Smlouvy, přičemž nejde o spotřebitelský úvěr ve formě možnosti přečerpání, o dohodu, kterou se za účelem odvrácení řízení o nárocích Věřitele odkládá v důsledku prodlení Klienta platba nebo mění způsob splácení, ani o vázaný spotřebitelský úvěr; (II) Kontaktní údaje smluvních stran, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo a adresa pro doručování elektronické pošty je uvedena v záhlaví této Smlouvy o úvěru; (III) Doba trvání úvěru je uvedena v čl. 10. této Smlouvy, celková výše úvěru (tj. souhrn všech částek, jež jsou dány spotřebiteli k dispozici) je uvedena mimo jiné v záhlaví této Smlouvy, podmínky jeho čerpání jsou uvedeny v čl. 4 a 5 této Smlouvy; (IV) Výpůjční úroková sazba a podmínky upravující použití této sazby je uvedena v čl. 9.1 této Smlouvy, úroková sazba je pevná a v průběhu doby trvání úvěru se nemění; (V) Výše, počet a četnost plateb, jež má Klient provést je uvedena v čl. 9.2 této Smlouvy, způsob přiřazování plateb k jednotlivým dlužným částkám je uveden v čl. 9.7 této Smlouvy.

12.4. Klient má právo obdržet kdykoliv bezplatně výpis z účtu v podobě tabulky umoření (tj. tabulky obsahující dlužné platby, lhůty a podmínky vztahující se ke splacení těchto částek, rozčlenění každé splátky ukazující umořování jistiny, úrok vypočítaný na základě úrokové sazby a veškeré dodatečné náklady s tím, že, pokud není úroková sazba pevně stanovena nebo je možné dodatečně náklady změnit, musí tabulka umoření obsahovat jasnou a stručnou informaci, že uvedené údaje platí pouze do změny úrokové sazby nebo dodatečných nákladů provedené v souladu se
smlouvou, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr), je-li zahrnuto umoření jistiny úvěru s pevně stanovenou dobou trvání.

12.5. Věřitel dále uvádí následující informace: (I) Úrok je splácen spolu s jistinou, a to ve lhůtách a za podmínek uvedených v čl. 9.2 této Smlouvy; (II) Výše úroků z prodlení v případě opožděných plateb je uvedena v čl. 9.3 této Smlouvy; dalšími důsledky vyplývajícími z prodlení Klienta je povinnost Klienta hradit smluvní pokutu dle čl. 9.4 a 9.5. této Smlouvy; (III) Náklady na bankovní poplatky při splacení úvěru bezhotovostním bankovním převodem jsou určeny subjekty, které tyto služby poskytují; (IV) Úvěr není zajištěn jinak než smluvní pokutou dle čl. 9.4 a 9.5. této Smlouvy, požadavek na pojištění některé ze stran není dán.

12.6. Odstoupení od Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr

Klient, jakožto spotřebitel, může od Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, odstoupit bez uvedení důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě, že tato Smlouva neobsahuje informace stanovené v § 6 odst. 1 ZSÚ, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, kdy Věřitel Klientovi chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Od Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, lze odstoupit podle předchozí věty tohoto článku písemně, a to v souladu s informací uvedenou v této Smlouvě o právu na odstoupení. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno Věřiteli v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty pro odstoupení. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je tedy Klient povinen o svém odstoupení informovat Věřitele formou jednostranného právního jednání, a to doporučeným dopisem zaslaným nejpozději v poslední den lhůty prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jeho adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, když Klient může pro odstoupení od těchto dokumentů použít vzorový formulář, který je umístěn na Internetové stránce Věřitele. Má-li Klient právo na odstoupení od Smlouvy, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, podle ZSÚ, nepoužijí se ustanovení o právu na odstoupení od smlouvy o finančních službách uzavírané na dálku nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory podle OZ. Klient výslovně prohlašuje, že byl důkladně před uzavřením Smlouvy ze strany Věřitele poučen o důsledcích neuplatnění svého práva na odstoupení od Smlouvy, tj. zejména na povinnost dodržet veškeré podmínky plynoucí pro Klienta z této Smlouvy řádně a včas a na povinnost uhradit sjednané sankce a poplatky pro případ prodlení se splacením úvěru či Poplatku za poskytnutí úvěru s tím, že Klient si je vědom skutečnosti pro případ svého prodlení s úhradou jakékoliv finanční částky plynoucí pro něj z této Smlouvy, že při mimosoudním vymáhání pohledávky Věřitele evidované vůči Klientovi, bude Klient povinován hradit veškeré sjednané náklady spojené s mimosoudním vymáháním prostřednictvím třetí osoby.

12.7. Došlo-li k odstoupení podle odstavce 12.6. tohoto článku, je Klient povinen Věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, zaplatit jistinu, tj. poskytnutý úvěr. V tomto případě je Klient povinen zaplatit Věřiteli úrok ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od Smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl spotřebitelský úvěr čerpán, do dne, kdy je jistina splacena. V případě odstoupení Klienta od této Smlouvy nemá Věřitel právo požadovat po Klientovi žádné další plnění, s výjimkou náhrady nevratných poplatků zaplacených Věřitelem orgánům veřejné správy nebo jiným osobám pověřeným výkonem veřejné správy.

12.8. Úvěr dle této Smlouvy není určen k plné nebo částečné úhradě ceny zboží nebo služby dle smlouvy o koupi zboží nebo poskytnutí služby.

12.9. Klient je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru.

12.10. V případě ukončení smluvního vztahu záleží další postup na způsobu tohoto ukončení. V případě odstoupení dle čl. 11. odst. 11.4. této Smlouvy se postupuje dle tam uvedených ustanovení. V případě zániku závazků stran splněním jejich povinností budou strany mezi sebou zcela vyrovnány. V případě, že některá ze stran bude v prodlení s plněním svých povinností, je druhá smluvní strana oprávněna se domáhat nároků podle příslušných právních předpisů.

12.11. Případný spor mezi Věřitelem a Klientem je možné mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra postupem dle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a to v řízení zahájeném na návrh Klienta s tím, že finanční arbitr rozhoduje ve věci samé bez zbytečného odkladu nálezem; doručený nález, který již nelze napadnout námitkami, je v právní moci a je soudně vykonatelný podle občanského soudního řádu, jakmile uplyne lhůta k plnění.

12.12. Příslušným orgánem dozoru je Úřad městské části Praha 3 - Živnostenský odbor na adrese Lipanská 14, Praha 3, 130 00; dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává Česká obchodní inspekce na adrese Štěpánská 567/15, Praha 2, 120 00 (další dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává u některých subjektů Česká národní banka).

12.13. Věřitel před uzavřením této Smlouvy s odbornou péčí posoudil schopnost Klienta splácet spotřebitelský úvěr, a to zejména na základě dostatečných informací získaných od Klienta a umístěných v Uživatelském účtu a nahlédnutím do databází umožňujících posouzení úvěruschopnosti Klienta v souladu s touto Smlouvou. Za tímto účelem Klient poskytne Věřiteli přesné a pravdivé údaje nezbytné pro posouzení schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr. Pokud by byl důvodem neposkytnutí spotřebitelského úvěru výsledek vyhledávání v databázi umožňující posouzení úvěruschopnosti Klienta, Věřitel okamžitě a bezplatně Klienta vyrozumí o tomto výsledku a sdělí mu údaje o použité databázi.

12.14. Roční procentní sazba nákladů na úvěr (tj. celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele, vyjádřené jako roční procentní podíl z celkové výše spotřebitelského úvěru) stanovená podle vzorce uvedeného v příloze č. 5 k ZSÚ, veškeré předpoklady použité pro výpočet této sazby a celková částka splatná Klientem (tj. součet celkové výše Úvěru a celkových nákladů Úvěru pro Klienta) vyjádřená číselným údajem a vypočtená k okamžiku uzavření této Smlouvy a dále Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru ve smyslu přílohy č. 6 ZSÚ (dále také jako „Informace dle zákona o spotřebitelském úvěru“) pro všechny typy úvěrů jsou umístěny na Internetových stránkách Věřitele ve formě umožňující Klientovi zjistit příslušné údaje na základě zadání základních podmínek požadovaného úvěru, a to před podáním Žádosti o úvěr nebo na základě podání Žádosti o úvěr, když zároveň tento Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru je nedílnou přílohou této Smlouvy. Klient podáním Žádosti o úvěr potvrzuje, že mu bylo umožněno se s těmito informacemi seznámit.

13. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

13.1. Klient si je vědom toho, že v rámci plnění této Smlouvy může od Věřitele obdržet informace, které jsou považovány za důvěrné. Za důvěrné se považují všechny informace, které jsou anebo by mohly být součástí obchodního tajemství Věřitele. Klient se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně důvěrných informací. Klient nesmí bez písemného souhlasu Věřitele důvěrné informace využít pro sebe nebo třetí osoby, pokud by to bylo v rozporu se zájmy Věřitele. Ustanovení tohoto článku nejsou dotčena ukončením účinnosti této Smlouvy (z jakéhokoliv důvodu).

13.2. Klient souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytováním úvěrů a se zasíláním obchodních sdělení Věřitele na Adresu elektronické pošty Klienta. Klient může svůj souhlas podle předchozí věty odvolat. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel provádí zasílání obchodních sdělení v rozporu se zákonem, může požádat Věřitele o vysvětlení a dále požadovat, aby Věřitel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel odstraní neprodleně závadný stav.
13.3. Dnem úmrtí Klienta se stávají splatnými veškeré Věřitelovi pohledávky splatné či nesplatné plynoucí vůči Klientovi z této Smlouvy.

13.4. Smluvní strany dále sjednávají, že veškeré dosud splatné i nesplatné pohledávky Věřitele plynoucí pro něj z této Smlouvy vůči Klientovi se stávají splatnými, a to ke dni následujícímu po dni, ve kterém Klient podá insolvenční návrh (návrh na oddlužení) proti své osobě či ke dni následujícímu po dni, ve kterém proti Klientovi a na jeho majetek bylo třetí osobou zahájeno exekuční řízení či zahájeno insolvenční řízení.

13.5. V případě, že byl na Klienta podán insolvenční návrh, je povinen o tom písemně informovat Věřitele do tří dnů ode dne kdy se tuto skutečnost dozví s tím, že podá-li Klient insolvenční návrh sám na sebe, je Klient povinen v seznamu závazků uvést všechny své závazky vůči Věřiteli a Věřitele uvést jako svého věřitele.

13.6. Klient výslovně souhlasí s tím, že je povinen Věřiteli zaplatit paušální náhradu výdajů vynaložených na vyhotovení a zaslání každé upomínky a/anebo výzvy ve výši uvedené v této Smlouvě.
13.7. Klient výslovně souhlasí s tím, že veškerá práva a pohledávky Věřitele evidované za Klientem se promlčují ve lhůtě 10 (slovy: deseti) let ode dne, kdy mohla být ze strany Věřitele vykonána a/anebo uplatněna poprvé, a to za předpokladu, že toto ujednání neodporuje příslušným obecně závazným právním předpisům.

13.8. Klient výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi smluvních stran vzniklými na základě a v souvislosti s touto Smlouvou, když Klient vylučuje uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1 a § 1766 OZ na smluvní vztah založený Smlouvou.

13.9. Klient výslovně souhlasí se zaznamenáváním veškerých telefonických hovorů a jakékoli jiné komunikace realizované mezi Věřitelem a Klientem.

13.10. Smluvní strany konstatují, že následující ustanovení OZ se neuplatní na práva a povinnosti dle této Smlouvy: § 647, § 1726, § 1757, § 1765, § 1766, § 1805 odst. 2, § 1950, § 1951, § 1971, § 2394.
13.11. Veškerá předchozí ujednání v písemné či ústní podobě mezi smluvními stranami této Smlouvy týkající se jejího předmětu pozbývají podpisem této Smlouvy platnosti a účinnosti.
13.12. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky potvrzenými oběma smluvními stranami. Odpověď smluvní strany této Smlouvy podle ustanovení § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky, když toto ujednání platí i na proces uzavírání dodatků k této Smlouvě.

13.13. Pro případ, že Klient poruší jakékoliv ustanovení této Smlouvy, a to zejména, že se jeho prohlášení ukáží za nepravdivá, zkreslená či neúplná, je Věřitel oprávněn jednostranně s okamžitou platností od této Smlouvy odstoupit tak, že své odstoupení Věřitel odešle na doručovací adresu Klienta uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Pro tento případ se Klient zavazuje nejpozději do 15 (slovy: patnácti) kalendářních dnů ode dne doručení odstoupení, zaplatit zpět Věřiteli na Peněžní účet Věřitele doposud neuhrazenou část úvěru, Poplatek za poskytnutí úvěru, úroky ve výši, na kterou by Věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl poskytnut Klientovi úvěr, do dne, kdy je úvěr připsán na Peněžní účet Věřitele, smluvní pokuty a další plnění plynoucí z této Smlouvy.

14. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

14.1. Ochrana osobních údajů Klienta, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Klient souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, číslo občanského průkazu, adresa trvalého pobytu, místo bydliště, věk, identifikační číslo, číslo Peněžního účtu Klienta, identifikační údaje zaměstnavatele a podmínky pracovněprávního vztahu, informace o majetkových poměrech a ostatní údaje související s touto Smlouvou (společně vše jen jako „Osobní údaje“).

14.2. Klient souhlasí se zpracováním Osobních údajů Věřitelem, a to pro účely poskytnutí úvěru a jeho následné správy (včetně případných kroků souvisejících s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru), ověření identity Klienta, ověření, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy a že Klient má pravidelný příjem, se zjišťováním dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzením schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr, dále pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Věřitelem a pro účely předávání Osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů.

14.3. Osobní údaje budou předávány třetí osobě v souvislosti s vymáháním či postoupením pohledávek z úvěru, v souvislosti s ověřením, že Klient nemá žádné neuhrazené splatné dluhy má pravidelný příjem, dále v souvislosti se zjišťování dalších informací o majetkových poměrech Klienta a posouzením schopnosti Klienta splácet spotřebitelský úvěr a v souvislosti s předáváním Osobních údajů třetím osobám pro budoucí posuzování bonity subjektu údajů ze strany Věřitele a těchto třetích subjektů.

14.4. Klient bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Věřitele o jakékoliv změně v Osobních údajích.
14.5. Zpracováním Osobních údajů Klienta může Věřitel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou, nejméně však po dobu trvání závazků z této Smlouvy. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

14.6. Klient potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. V případě, že by se Klient domníval, že Věřitel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Věřitele nebo zpracovatele o vysvětlení a/nebo požadovat, aby Věřitel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Klienta podle předchozí věty shledána oprávněnou, Věřitel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Věřitel nebo zpracovatel žádosti, má Klient právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

14.7. Požádá-li uživatel o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu Věřitel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

15. DORUČOVÁNÍ

15.1. Není-li dohodnuto v této Smlouvě jinak, korespondence související s touto Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to prostřednictvím Zákaznické sekce, elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy (dle volby odesílatele).

15.2. Zpráva je doručena:

15.2.1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
15.2.2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

15.2.3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
15.2.4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též v případě, že se zásilka vrátí odesilateli jako nedoručitelná bez ohledu na důvod nedoručení, a to k datu vrácení, byla-li zaslána na korespondenční adresu adresáta.
16. DALŠÍ PROHLÁŠENÍ A UJEDNÁNÍ

16.1. Klient odpovídá Věřiteli za pravdivost veškerých údajů uvedených v jeho Žádosti o úvěr v rámci registračního procesu. Klient si je vědom, že uvedení nepravdivých údajů v Žádosti o úvěr či této Smlouvě zakládá možnou trestněprávní odpovědnost Klienta, když uvedení nepravdivých údajů v Žádosti o úvěr je také důvodem pro zamítnutí Žádosti o úvěr, popř. pro jednostranné odstoupení od Smlouvy ze strany Věřitele, když v takovém případě je úvěr zesplatněn okamžitě dnem doručení odstoupení Klientovi.

16.2. Registrací Žádosti o úvěr ze strany Klienta Klient potvrzuje Věřiteli, že proti němu není vedeno žádné exekuční, insolvenční či jim podobné řízení, že není v prodlení s úhradou jakýchkoli dluhů či platebních povinností vůči žádné fyzické či právnické osobě, není registrován jako dlužník neplnící své platební závazky v jakémkoli dlužnickém registru ani není stranou žádného sporu, který by mohl mít vliv na jeho schopnost splatit úvěr.

16.3. Registrací Žádosti o úvěr ze strany Klienta Klient výslovně žádá Věřitele, aby Smlouva a další smluvní dokumenty byly sjednány výlučně prostřednictvím online formuláře na Internetové stránce Věřitele.
16.4. Klient prohlašuje, že dokončením registrace Žádosti o úvěr ze strany Klienta, jednotlivým odsouhlasení veškeré smluvní dokumentace za podmínek plynoucích z této Smlouvy a odsouhlasením poskytnutí úvěru ze strany Věřitele se považují podmínky této Smlouvy a Formuláře pro standardní informace o spotřebitelském úvěru za oběma smluvními stranami elektronickými kanály odsouhlasené.

16.5. Klient souhlasí s tím, že Věřitel neodpovídá za opožděně provedené nebo neprovedené peněžní převody při poskytnutí úvěru, jestliže toto bylo způsobeno zaviněním peněžního ústavu, poštovního přepravce, třetích osob, nebo z důvodu poruchy spojení s tím, že dále je Věřitel zcela zproštěn své odpovědnosti za jakékoli ztráty z jakéhokoliv titulu v souvislosti s mimořádným přerušením provozu činnosti Věřitele, které Věřitel nemůže ovlivnit ani samostatně vyloučit a dále Věřitel není taktéž zcela odpovědný za způsobení případné ztráty Klientovi, jestliže taková ztráta byla zapříčiněna přerušením či poruchou v provozu komunikačních kanálů, opožděným zasláním nebo ztrátou textové zprávy či zasláním nepravdivé textové zprávy.

16.6. Odesláním Žádosti o úvěr a dokončením registrace ze strany Klienta Klient potvrzuje, že Věřitel poskytl Klientovi v dostatečném časovém předstihu před sepsáním Žádosti o úvěr a uzavřením této Smlouvy veškeré zákonem stanovené náležité vysvětlení, na jehož základě byl Klient schopen posoudit, že navrhované smluvní dokumenty odpovídají jeho potřebám a jeho finanční situaci.

16.7. Klient stvrzuje, že byl taktéž Věřitelem řádně informován o důsledcích prodlení a o základních informacích o jednotlivých produktech nabízených Věřitelem a jejich dopadech na Klienta.
16.8. Klient stvrzuje, že nepotřebuje dalšího poučení a vysvětlení, neboť k uzavření smluvního vztahu nemá žádných námitek a nečiní žádných protinávrhů, když odesláním Žádosti o úvěr a dokončením registrace Klient taktéž prohlašuje, že vysvětlení smluvních a zákonných podmínek sjednávaného úvěru je zcela dostatečné, když v případě potřeby doplňujících informací mu tyto Věřitel na jeho žádost poskytne.

16.9. Klient prohlašuje, že jím uvedený Peněžní účet Klienta, a to i v případě, že tento peněžní účet je veden ve prospěch osoby odlišné od Klienta, se automaticky považuje za Peněžní účet Klienta s tím však, že toto dispoziční právo k peněžnímu účtu je Klient povinován na výzvu Věřitele Věřiteli doložit.

16.10. Klient registrací Žádosti o úvěr zároveň stvrzuje, že bez výhrad souhlasí se zněním této Smlouvy a Formulářem pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, a že jeho souhlas je vyjádřením jeho pravé a svobodné vůle s uzavřením s těmito dokumenty, když tento souhlas učinil Klient určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

16.11. Věřitel je oprávněn kdykoli bez souhlasu Klienta převést svá práva vyplývající z této Smlouvy na kteroukoli třetí osobu.

16.12. Poskytování finančních služeb je dle z. č. 235/2004 Sb. osvobozeno od DPH a tedy Věřitel Klientovi nehradí žádné daně a náklady vyplývající pro Klienta z právních předpisů.
16.13. Klient se zavazuje neprodleně informovat Věřitele o jakékoli změně v údajích uvedených v Žádosti o úvěr, když v opačném případě nese zcela ke své tíži veškeré právní dopady, související s neuvedením změn v údajích Klienta.
16.14. Klient současně prohlašuje, že mu byly Věřitelem s dostatečným předstihem před uzavřením této Smlouvy poskytnuty informace a náležité vysvětlení ve smyslu §5 a §6 ZSÚ a ve smyslu §1810 a násl., §1820 a násl. a §1843 a násl. OZ.
16.15. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele postoupit jakoukoliv svoji pohledávku, a to ani částečnou či rozdělenou, evidovanou vůči Věřiteli, třetí osobě.
16.16. Klient není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Věřitele započíst jakoukoliv svoji pohledávku, evidovanou vůči Věřiteli, proti pohledávce Klienta, evidované vůči Věřiteli.

17. ŘEŠENÍ SPORŮ

17.1. V případě vzniku sporů, se použije český právní řád.

17.2. Jakékoliv spory se smluvní strany budou snažit vyřešit smírnou cestou nebo při rozhodnutí jedné ze stran, že další takové řešení sporu již není účelné, musí být sporný nárok uplatněn písemnou formou u druhé strany bez zbytečného časového odkladu.

17.3. Klient je taktéž oprávněn prostřednictvím finančního arbitra požádat o mimosoudní vyřešení spotřebitelských sporů, když kontaktním adresou je Finanční arbitr České republiky, Legerova 69, 110 00 Praha 1.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Tato Smlouva se řídí příslušnými ustanoveními OZ, upravujícími smluvní typ smlouvy o úvěru a o finančních službách uzavíraných distančním způsobem, ZOS a ZSÚ.
18.2. Strany prohlašují, že za trvalý nosič dat ve smyslu ustanovení § 3 písm. j) ZSÚ, tedy za nástroj, který umožňuje spotřebiteli uchování informací určených jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě, považují i uložení obsahu listiny v Zákaznické sekci ve formátu Portable Document Format (pdf) takovým způsobem, že toto uložení bude umožňovat Klientovi uchování jemu určených informací, jejich využívání a reprodukci v nezměněné podobě nejméně po dobu trvání práv z této Smlouvy. Strany dále prohlašují, že za písemný právní úkon považují i úkon učiněný prostřednictvím Zákaznické sekce a prostřednictvím textových zpráv SMS (Short Message Service) a e-mailu způsobem dle této Smlouvy.

18.3. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této Smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost jejích ostatních ustanovení. V případě, že kterékoli ustanovení této Smlouvy by mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), smluvní strany se zavazují k nahrazení takového neplatného nebo nevynutitelného ustanovení ustanovením novým, které bude nejblíže odpovídat jeho účelu a smyslu.

18.4. Klient prohlašuje, že si podrobně pročetl a seznámil se s podmínkami této Smlouvy a veškerá ustanovení jsou mu srozumitelná. Věřitel poskytl Klientovi prostřednictvím Internetových stránek Věřitele a Uživatelského účtu náležité vysvětlení a Klient prohlašuje, že je schopen posoudit, že tato Smlouva odpovídá jeho potřebám a finanční situaci. Klient nežádá další vysvětlení od Věřitele či od třetí osoby.
18.5. Strany odpovídají za pravdivost a správnost údajů uvedených v této Smlouvě. Klient dále odpovídá za pravdivost a správnost údajů uvedených v Žádosti o úvěr. Klient bere na vědomí, že se v případě uvedení nepravdivých nebo hrubě zkreslených údajů nebo zamlčení podstatných údajů při uzavírání této Smlouvy nebo při čerpání úvěru, může se dopustit trestného činu úvěrového podvodu.

18.6. Účastníci této Smlouvy si její obsah přečetli a souhlasí s ním.

Nedílnou součástí této Smlouvy je :

 

Příloha č. 1 – Formulář pro standartní informace o spotřebitelském úvěruRozhodčí smlouva
uzavřená dle §2 zákona č. 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění


Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli


ROOL s.r.o., IČ: 27154564, se sídlem Praha 3 - Žižkov, Lipanská 310/12, PSČ: 130 00 a doručovací adresou Praha 2 - Nové Město, Hálkova 1406/2, 120 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 100425, tel.: +420 608 959 559, číslo účtu: 3765434349/0800, vedeného u společnosti Česká spořitelna, a.s., zastoupená panem Romanem Musalimovem, jednatelem,
Datová schránka: a3zd3o
E-mail určený pro doručování: info@creditgo.cz
Webové stránky: www.creditgo.cz
(dále jen „Věřitel“)

a

Jméno a příjmení/titul :
Rodné číslo : .
Trvalé bydliště :
Doručovací adresa : .
Číslo OP :
Mobil : .
E-mail určený pro doručování :
(dále jen„Klient“)


tuto r o z h o d č í s m l o u v u :

čl. 1
Předmět smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé mezi nimi z právních vztahů založených Smlouvou o úvěru č. /, uzavřenou mezi Věřitelem a Klientem dne (dále jen „Smlouva“), vše na základě žádosti Klienta o poskytnutí úvěru zároveň s touto smlouvou, kterou se zavázal Věřitel poskytnout Klientovi určitou finanční částku, jíž se Klient zavázal společně se sjednaným Poplatkem za poskytnutí úvěru a úrokem vrátit Věřiteli v předem sjednaný termín, a případně další finanční plnění pro případ porušení Smlouvy (např. zákonné úroky z prodlení, sjednané smluvní penále a poplatky, apod.) nebo v souvislosti s ní, budou rozhodovány v rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění (RozŘ) s vyloučením pravomoci obecných soudů, a to dle níže uvedených pravidel rozhodčího řízení. Tato rozhodčí smlouva upravuje podmínky, za kterých budou řešeny uvedené spory v rozhodčím řízení.
2. Klient prohlašuje, že mu Věřitel s dostatečným předstihem před uzavřením této rozhodčí smlouvy poskytl náležité vysvětlení, aby byl schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí smlouvy nastat.

čl. 2
Rozhodci

1. Spory uvedené v čl. 1 odst. 1 této smlouvy nebo spory vzniklé v souvislosti s nimi, jakož i spory o platnost těchto závazkových vztahů a spory z jejich zajištění této rozhodčí smlouvy budou v prvním stupni rozhodovány kterýmkoliv z níže uvedených rozhodců:
1/ JUDr. Tomáš Kaplan, rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky ke dni 1.8.2013, číslo osvědčení 494, se sídlem Havlíčkova 404/2, 500 02 Hradec Králové
2/ JUDr. Helena Šnajdrová, rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky ke dni 12.7.2012, číslo osvědčení 129, sídlem ve Společnosti
3/ JUDr. Štěpánka Šilhánková, rozhodce zapsaný v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky ke dni 21.11.2012, číslo osvědčení 429, sídlem ve Společnosti.

Rozhodčí řízení bude vedeno vždy jediným ze sjednaných rozhodců dle volby žalobce.
2. V případě, že výše určený rozhodce případný spor k rozhodnutí nepřijme, nebo vyjdou najevo okolnosti dle ust. § 11 RozŘ, nebo by tento rozhodce ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, je žalující oprávněn určit a jmenovat jiného shora uvedeného rozhodce. Smluvní strany se ve smyslu §12 odst.2 RozŘ dohodly, že osobou, která rozhodne o případném vyloučení rozhodce je SMÍRČÍ A ROZHODČÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČO: 28507029, Sídlo: Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 146602, doručovací adresa P.O.BOX 20, Praha 7, 171 00 (dále jen „Společnost“). Společnost dále po stránce organizační, administrativní, ekonomické a technické zajišťuje činnost rozhodců. Společnost není stálým rozhodčím soudem ve smyslu RozŘ.

3. Ustanovení této smlouvy, jež upravuje postup, kterým má rozhodce vést řízení, je dohodou stran podle §19 odst.1 RozŘ. Není-li postup upraven v ustanoveních rozhodčí smlouvy, postupuje rozhodce způsobem, který považuje za vhodný a vede rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu podle §19 odst.2 RozŘ, a to s přiměřenou aplikací ustanovení občanského soudního řádu (dále jen „osř“) podle § 30 RozŘ. Rozhodce rozhoduje podle příslušných hmotných norem českého práva, je povinen se řídit právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele a nesmí rozhodovat ve zjevném rozporu s dobrými mravy.
4. Rozhodcem bude určena pouze fyzická osoba, která je způsobilá podle RozŘ.
čl. 3
Způsob rozhodování v rozhodčím řízení

1. Rozhodčí řízení se zahajuje podáním rozhodčí žaloby jednomu konkrétnímu rozhodci. Rozhodčí žaloba má náležitosti podle osř a podává se zasláním rozhodci do sídla Společnosti.
2. Rozhodce uvědomí o podání rozhodčí žaloby žalovaného, kterému zašle kopii rozhodčí žaloby. Rozhodce současně vyzve žalovaného, aby se v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, k rozhodčí žalobě do 30 dnů od jejího doručení písemně vyjádřil a navrhl důkazy, jichž se dovolává. V případě, že tak neučiní a lhůta k vyjádření marně uplyne, považují se skutečnosti uvedené v rozhodčí žalobě za nesporné, tedy má se zato, že uznává nárok, který je proti němu uplatňován a rozhodce není povinen nařizovat ústní jednání.
3. Rozhodčí řízení je řízení neformální a neveřejné.
4. Rozhodčí řízení se koná bez nařízení ústního jednání. Ústní jednání lze konat, pokud to rozhodce považuje za potřebné k řádnému posouzení věci. Je-li účastníkem řízení spotřebitel, koná se ústní jednání vždy. Ustanovení tohoto odstavce má povahu dohody ve smyslu ustanovení § 19 odst. 3 RozŘ. Místo a čas ústního jednání určí rozhodce na základě písemné výzvy alespoň jednoho z účastníků, doručené Společnosti. Pokud tuto výzvu ani jeden z účastníků neučiní nejpozději do 30 dnů od doručení vyrozumění o rozhodčí žalobě žalovanému, má se za to, že účastníci na ústním jednání netrvají. V opačném případě rozhodce informuje účastníky o místě a čase konání ústního jednání předvoláním, které jim bude zasláno nejméně 10 dnů předem. O průběhu ústního jednání se pořizuje protokol. Zmešká-li žalovaný, kterému byly řádně doručeny rozhodčí žaloba a předvolání k ústnímu jednání a který byl o následcích nedostavení se poučen, bez důvodné a včasné omluvy, první jednání, které se ve věci konalo, a navrhne-li to žalobce, který se dostavil k jednání, pokládají se tvrzení žalobce obsažená v žalobě o skutkových okolnostech, týkajících se sporu, za nesporná.
5. Jednací místo je Praha, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
6. Kterýkoliv z účastníků rozhodčího řízení může písemně podat námitku nedostatku pravomoci nebo podjatosti rozhodce. Mimo spory v nichž je účastníkem spotřebitel, tak účastník může učinit nejpozději při prvním úkonu v rozhodčím řízení.
7. Při rozhodování se rozhodci řídí hmotným právem pro spor rozhodným, a to včetně právních předpisů na ochranu spotřebitele.
8. Rozhodčí řízení končí právní mocí rozhodčího nálezu nebo doručením usnesení v případech, kdy se rozhodčí nález nevydává. Rozhodčím nálezem se rozhoduje vždy o věci samé.
9. Doručený rozhodčí nález, u kterého již nelze podat žádost o přezkoumání rozhodčího nálezu, je v právní moci.
10. Rozhodčí nález je vykonatelný, jakmile uplyne lhůta k plnění stanovená v rozhodčím nálezu. Není-li v rozhodčím nálezu uložena povinnost k plnění, je rozhodčí nález vykonatelný, jakmile nabyl právní moci.

čl. 4
Přezkum rozhodčího nálezu

1. Pokud je jeden z účastníků řízení spotřebitel, pak může být rozhodčí nález k žádosti kteréhokoliv účastníka přezkoumán rozhodčím senátem složeným z 3 rozhodců, a to bez nařízení ústního jednání. Žádost o přezkoumání musí být doručena do sídla Společnosti do 15 dnů ode dne, kdy byl účastníkovi žádajícímu o přezkoumání rozhodčí nález doručen. Na přezkum rozhodčího nálezu se přiměřeně použijí ustanovení čl. 3 této smlouvy. Rozhodčí nález vydaný při přezkumu nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný; na základě takového rozhodčího nálezu lze vést výkon rozhodnutí (exekuci) na majetek účastníka řízení, který v řízení neuspěl.

čl. 5
Náklady rozhodčího řízení

1. Náklady rozhodčího řízení, které mohou účastníkovi v rámci rozhodčího řízení vzniknout, jsou zejména náklady na cestovné do místa rozhodčího řízení, náklady na právní zastoupení, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zástupců, náklady důkazů, náklady dožádání určené dožádaným soudem, náklady a odměna opatrovníka, další zvláštní náklady, které rozhodci nebo účastníkům řízení vzniknou v průběhu rozhodčího řízení, jakož i náhrada za daň z přidané hodnoty. Odměna za zastupování účastníka advokátem, náhrada hotových výdajů a náhrada za promeškaný čas patří k nákladům řízení, přičemž určení výše těchto náhrad se řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb., v platném znění.
2. Za projednání každého sporu podle této rozhodčí smlouvy se hradí poplatek za rozhodčí řízení podle hodnoty předmětu sporu. Poplatek za rozhodčí řízení sestává z odměny dohodnuté osoby za určení rozhodce a z odměny rozhodce (dále jen „Poplatek“). Poplatek činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč vč. DPH a u předmětu sporu přesahujícího 1.000.000,- Kč činí poplatek 3% z hodnoty předmětu sporu. U žalob s opětujícím se plněním, je základem Poplatku cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je základem Poplatku jejich součet. Nelze-li stanovit základ Poplatku jinak, činí Poplatek 25.000,- Kč. Za návrh na přezkum rozhodčího nálezu činí Poplatek 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč vč. DPH.

3. Poplatek je povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání protižaloby nebo při uplatnění protinároku námitkou započtení, popř. na výzvu rozhodce Poplatek hradí pro přezkumné řízení ten, kdo žádost podal. Rozhodce není povinen ve věci rozhodovat, pokud není prokázáno zaplacení Poplatku. Poplatek se hradí na účet Společnosti na č. ú. 3765434349/0800. Není-li poplatek uhrazen ani v dodatečné lhůtě, řízení se zastaví.
4. Pravidla pro přiznání nákladů řízení se řídí zásadou úspěchu ve sporu; náhrada nákladů řízení bude zásadně přiznána tomu, kdo bude mít ve věci úspěch. Přiznanou náhradu hradí úspěšnému účastníkovi řízení účastník neúspěšný.

čl. 6
Doručování

1. Rozhodčí žaloba, výzva k vyjádření se k rozhodčí žalobě, předvolání k ústnímu jednání a rozhodčí nález, se zasílají účastníkům prostřednictvím datové schránky, není-li to možné, pak, doručí písemnost na elektronickou adresu sdělenou v hlavičce této smlouvy, a která, pokud je vyplněná, je určená jako doručovací adresa podle §19a zákona o rozhodčím řízení. Není-li možné doručit písemnost na adresy uvedené výše, doručí rozhodce písemnost na adresu, kterou adresát rozhodci sdělil, a to doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou dle podmínek držitele poštovní licence. Při doručování účastníkovi, který nebyl při doručování zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, platí, že nevyzvedne-li si zásilku do 10 dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se o uložení nedozvěděl. Všechna doručení rozhodce jsou platná, byla-li učiněna způsobem uvedeným v tomto článku, a to i tehdy, jestliže adresát písemnost odepřel převzít nebo přes oznámení doručující pošty nevyzvedl, nebo jestliže strana po zahájení rozhodčího řízení změnila adresu, aniž to oznámila rozhodci.
2. Nepodaří-li se doručit písemnost na poslední známou adresu účastníka, který nezvolil ani právního zástupce ani zmocněnce k přijímání písemností a aniž by platila fikce doručení dle předchozího odstavce tohoto článku, rozhodce mu ustanoví opatrovníka.

čl. 7
Ustanovení přechodná a závěrečná

1. Věřitel poučuje Klienta o tom, že ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy mu byl doručen rozhodčí nález, může podat návrh na zrušení rozhodčího nálezu k obecnému soudu.
2. Smluvní strany prohlašují, že ustanovení této smlouvy mají povahu pravdivých, přesných a úplných informací ve smyslu § 3 odst. 5 RozŘ. Klient prohlašuje, že mu Věřitel poskytl vyžádaný čas k nastudování RozŘ a k prostudování této rozhodčí smlouvy a že Věřitel odpověděl na všechny otázky, na které Klient požadoval odpověď. Klient prohlašuje, že mu byla Věřitelem s dostatečným předstihem před uzavřením této rozhodčí smlouvy poskytnuta veškerá náležitá vysvětlení, na základě kterých je schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí doložky nastat. Veškerá vysvětlení jsou zachycena v zápisu z podaného vysvětlení, který je přílohou této rozhodčí smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tato rozhodčí smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla uzavřena za nápadně nevýhodných podmínek. Klient závazně prohlašuje, že je osobou, která je plně způsobilá k právním úkonům, že nebyla své způsobilosti k právním úkonům zbavena ani v této nebyla omezena. Klient s obsahem této rozhodčí smlouvy souhlasí, jejím náležitostem rozumí, vnímá ji vnitřně jako jasnou, srozumitelnou, určitou a jako pro obě strany vyváženou.
4. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Tuto smlouvu nelze jednostranně vypovědět. Tato smlouva zaniká, jestliže se na tom strany dohodnou. Dohoda o zrušení rozhodčí smlouvy musí být písemná, jinak je neplatná.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech v českém jazyce, z nichž jedno obdrží Věřitel a jedno Klient.


Dáno v Praze dne

....................................
Klient
....................................
za Věřitele
ROOL s.r.o.
pan Roman Musalimov
jednatel


Zápis z vysvětlení následků
uzavření Rozhodčí smlouvy


 1. Tento zápis tvoří přílohu rozhodčí smlouvy uzavřené mezi níže podepsaným Věřitelem (dále jako též „Poskytovatel“) a níže podepsaným Klientem (dále jako též „spotřebitel“). Tento zápis je průkazem o tom, že níže podepsaný Poskytovatel poskytl s dostatečným předstihem před uzavřením rozhodčí smlouvy níže podepsanému spotřebiteli veškerá náležitá vysvětlení, na základě kterých byl spotřebitel schopen posoudit, jaké důsledky pro něho mohou uzavřením rozhodčí smlouvy (doložky) nastat. Veškerá vysvětlení tak, jak byla spotřebiteli poskytnuta, jsou zachycena v následujícím zápisu.
 2. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že veškeré spory mezi ním a Poskytovatelem (minulé, současné i budoucí) bude na základě rozhodčí doložky obsažené v rozhodčí smlouvě rozhodovat soukromá fyzická osoba /Rozhodce/ a že tato osoba bude muset být způsobilá k právním úkonům, bezúhonná (podmínku bezúhonnosti nesplňuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za trestný čin, jestliže se na něj nehledí, jako by nebyl odsouzen) a získala vysokoškolské vzdělání v oboru právo v magisterském studijním programu, je zapsána v seznamu rozhodců vedeném Ministerstvem spravedlnosti ČR a případně splňuje další zákonem stanovené podmínky.
 3. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že uvedené spory rozhodne jediný rozhodce určený žalující stranou ze seznamu rozhodců obsaženého v rozhodčí doložce či rozhodčí smlouvě. SMÍRČÍ A ROZHODČÍ SPOLEČNOST s.r.o., IČO: 28507029, Sídlo: Praha 1 - Staré Město, Kaprova 42/14, PSČ 110 00, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 146602, doručovací adresa P.O.BOX 20, Praha 7, 171 00 (dále též jen „společnost“ nebo „dohodnutá osoba“), zajišťuje po stránce organizační, administrativní, ekonomické a technické činnost rozhodců.
 4. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že spory mezi ním a Poskytovatelem tedy nebudou řešeny před obecnými soudy v rámci soudního řízení, ale před rozhodcem, tzn. soukromou fyzickou osobou, která spor projedná a rozhodne ve formě rozhodčího nálezu, který je postavený na roveň rozsudku soudu. Znamená to, že rozhodčí nález je pro strany sporu závazný a strany sporu musí splnit vše, co je jim tímto rozhodčím nálezem uloženo a pokud tak neučiní ve lhůtě stanovené v rozhodčím nálezu, může být proti nim na základě tohoto rozhodčího nálezu soudem nařízena exekuce.
 5. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí řízení se koná v Praze, v sídle společnosti.
 6. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí řízení je oproti soudnímu řízení sice neformální, avšak vždy bude ústní a neveřejné.
 7. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí smlouva bude upravovat dohodu o postupu, kterým rozhodce rozhodčí řízení povede. Pokud nějaká otázka řízení nebude upravena v rozhodčí smlouvě, bude rozhodce v řízení postupovat způsobem, který bude považovat za vhodný a povede rozhodčí řízení tak, aby bez zbytečných formalit a při poskytnutí stejné příležitosti k uplatnění práv všem stranám byl zjištěn skutkový stav věci potřebný pro rozhodnutí sporu, a to s přiměřenou aplikací ustanovení občanského soudního řádu. Rozhodce však bude vždy povinen se řídit právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele a nesmí rozhodovat ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem. Právní předpisy rozhodce v rozhodčím řízení bude aplikovat stejně jako soudce v soudním řízení podle občanského soudního řádu.
 8. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí doložka se vztahuje jak na práva ze závazkových vztahů mezi Poskytovatelem a spotřebitelem přímo vznikající, tak i na otázku právní platnosti těchto právních vztahu, jakož i na práva s těmito právními vztahy související.
 9. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí doložka váže právní nástupce jejích stran, tzn. že spory z právních vztahů mezi spotřebitelem a Poskytovatelem se budou řešit v rozhodčím řízení i tehdy, pokud místo spotřebitele nebo Poskytovatele do vztahu mezi nimi nastoupí jiná osoba.
 10. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodce je vyloučen z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jeho nepodjatosti.
 11. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že ten, kdo má být nebo byl určen nebo jmenován rozhodcem, musí bez odkladu stranám nebo soudu oznámit všechny okolnosti, které by mohly vzbudit oprávněné pochybnosti o jeho nepodjatosti a pro něž by byl jako rozhodce vyloučen.
 12. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že při rozhodování sporů ze spotřebitelských smluv je rozhodce povinen před zahájením projednávání věci stranám sdělit, zda v posledních 3 letech vydal nebo se podílel na vydání rozhodčího nálezu nebo zda je rozhodcem v dosud neskončeném rozhodčím řízení ve sporu, jehož účastníkem byla či je některá ze stran; lhůta podle předchozí věty se počítá od data skončení rozhodčího řízení, na které se informační povinnost vztahuje, do data zahájení rozhodčího řízení, v němž rozhodci vzniká informační povinnost.
 13. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že již určený nebo jmenovaný rozhodce, u něhož vyšly najevo okolnosti, pro které je vyloučen z projednání a rozhodnutí sporu, je povinen se funkce rozhodce vzdát; nevzdá-li se, bude o jeho vyloučení rozhodovat dohodnutá osoba, tzn. osoba, které se doručuje žaloba a která za spotřebitele a Poskytovatele určuje osobu rozhodce, která má jejich spor rozhodnout.
 14. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že případná žaloba spolu s žádostí o určení osoby rozhodce se doručuje dohodnuté rozhodci na adresu sídla společnosti, která bude ke dni odeslání žaloby zapsaná v obchodním rejstříku. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že má právo nechat se v rozhodčím řízení zastoupit zvoleným obecným zmocněncem nebo advokátem.
 15. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí řízení bude zahájeno dnem, kdy dohodnutá osoba (poté, co za spotřebitele a Poskytovatele určí osobu rozhodce, který spor mezi nimi rozhodne) doručí žalobu dohodnutou osobou určenému rozhodci.
 16. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že v rozhodčím řízení bude rozhodci veškeré písemnosti doručovat na adresu sídla společnosti, která bude ke dni odeslání žaloby zapsaná v obchodním rejstříku. Tato adresa bude pro účely rozhodčího řízení doručovací adresou rozhodce.
 17. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že mu v souvislosti s rozhodčím řízení a v rozhodčím řízení bude doručováno prostřednictvím datové schránky, není-li to možné, pak, doručí písemnost na elektronickou adresu sdělenou v hlavičce této smlouvy, a která, pokud vyplněná, je určená jako doručovací podle §19a zákona o rozhodčím řízení. Není-li možné doručit písemnost na adresy uvedené výše, doručí rozhodce písemnost na adresu, kterou adresát rozhodci sdělil, a to doporučeným dopisem s dodejkou do vlastních rukou dle podmínek držitele poštovní licence na adresu uvedenou v rozhodčí smlouvě (adresa pro doručování).
 18. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že pokud se na adrese pro doručování přestane z jakýchkoliv důvodů zdržovat, je povinen písemně oznámit změnu adresy do 10 dní ode dne změny adresy pro doručování dodavateli nebo rozhodci. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že pokud tak neučiní, bude mu i nadále doručováno na adresu pro doručování uvedenou v rozhodčí smlouvě s tím, že veškeré písemnosti, včetně rozhodčího nálezu, které budou na tuto adresu doručovány, se budou považovat za doručené po uplynutí příslušných lhůt stanovených v občanském soudním řádu.
 19. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že podle stejných pravidel bude spotřebiteli doručen též rozhodčí nález.
 20. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že pro doručování se přiměřeně použijí ustanovení občanského soudního řádu.
 21. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí nález, nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný; na základě takového rozhodčího nálezu lze vést výkon rozhodnutí (exekuci) na majetek účastníka řízení, který v řízení neuspěl. Znamená to, že ten, kdo má podle rozhodčího nálezu splnit nějakou povinnost, a pokud tuto povinnost nesplní ve lhůtě stanovené v rozhodčím nálezu, může být proti němu (jeho majetku) na základě tohoto rozhodčího nálezu soudem nařízena exekuce.
 22. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že v rozhodčím řízení mu mohou vzniknout náklady, a to zejména náklady na cestovné do místa rozhodčího řízení, náklady na právní zastoupení, hotové výdaje spotřebitele a případně jeho právního zástupce, ušlý výdělek spotřebitele a případně jeho zákonného zástupce, náklady důkazů, náklady dožádání určené dožádaným soudem, náklady a odměna opatrovníka, další zvláštní náklady, které rozhodci nebo účastníkům řízení vzniknou v průběhu rozhodčího řízení s tím, že některé náklady činí zároveň základ pro daň z přidané hodnoty.
 23. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že pravidla pro přiznání nákladů řízení se budou řídit zásadou úspěchu ve sporu; náhrada nákladů řízení bude zásadně přiznána tomu, kdo bude mít ve věci úspěch. Přiznanou náhradu nebo její poměrnou část hradí úspěšnému účastníkovi řízení účastník neúspěšný. Na přiznání náhrady nákladů řízení není právní nárok, rozhodce je oprávněn náhradu nákladů ve sporu úspěšné straně nepřiznat. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že pokud nebude v rozhodčím řízení úspěšný, může rozhodce zpravidla rozhodnout o tom, že bude spotřebitel povinen Poskytovateli uhradit náklady řízení, které Poskytovateli vznikly.
 24. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že za projednání každého sporu podle uzavřené rozhodčí smlouvy se bude vybírat poplatek za rozhodčí řízení podle hodnoty předmětu sporu s tím, že poplatek za rozhodčí řízení sestává z odměny dohodnuté osoby za určení rozhodce a z odměny rozhodce (dále jen „poplatek za rozhodčí řízení“).
 25. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že poplatek za rozhodčí řízení bude povinen zaplatit žalobce při podání žaloby a žalovaný při podání protižaloby nebo při uplatnění protinároku námitkou započtení. Návrh na přezkum rozhodčího nálezu bude zpoplatněn stejně jako žaloba. Rozhodce nebude povinen ve věci jednat a rozhodovat, pokud nebude prokázáno zaplacení poplatku za rozhodčí řízení. Poplatek za rozhodčí řízení bude povinen zaplatit i vedlejší účastník, jehož účast bude připuštěna. Dokud vedlejší účastník poplatek za rozhodčí řízení nezaplatí, nebude k projednávání věci připuštěn.
 26. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že výše poplatku za rozhodčí řízení se stanoví v závislosti na hodnotě předmětu sporu. Nebude-li stanoveno jinak, bude se považovat za hodnotu předmětu sporu výše peněžitého plnění nebo cena věci anebo práva bez jejich příslušenství v době zahájení rozhodčího řízení, jichž se spor bude týkat; za cenu práva se bude považovat jak hodnota pohledávky, tak i závazku. Základ pro výpočet poplatku (hodnota předmětu sporu) se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru. Poplatek za rozhodčí řízení se uhradí v korunách českých. Poplatek za rozhodčí řízení (odměna rozhodce) činí 4 % z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč vč. DPH a u předmětu sporu přesahujícího 1.000.000,- Kč činí poplatek 3%. U žalob s opětujícím se plněním, je základem poplatku za rozhodčí řízení cena odpovídající součtu všech opětujících se plnění. Je-li v žalobě uplatněno více peněžitých plnění, je základem poplatku za rozhodčí řízení jejich součet. Nelze-li stanovit základ poplatku za rozhodčí řízení jinak, činí poplatek za rozhodčí řízení 25.000,- Kč. Za návrh na přezkum rozhodčího nálezu činí poplatek 4% z hodnoty předmětu sporu, nejméně však 5.000,- Kč vč. DPH.
 27. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že na vrácení již uhrazeného poplatku za rozhodčí řízení nemají jeho plátci právní nárok, není-li v rozhodčí smlouvě sjednáno jinak. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že poplatek za rozhodčí řízení se nevrací ani v případě, kdy by došlo k zrušení rozhodčího nálezu v řízení o zrušení rozhodčího nálezu obecným soudem, neboť poplatek za rozhodčí řízení je náhradou za službu spočívající v projednání věci v rozhodčím řízení, nikoliv odměnou za právní názor rozhodce vyslovený ve výroku rozhodčího nálezu.
 28. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodce může vyslýchat svědky, znalce a strany, jen když se k nim dobrovolně dostaví a poskytnou výpověď; jiné důkazy může provádět jen tehdy, budou-li mu poskytnuty.
 29. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že pokud až do vyhotovení rozhodčího nálezu se bez své viny řízení zcela nebo zčásti nezúčastní, nebo bez své viny nevykoná některý úkon potřebný k uplatnění jeho práva, učiní rozhodce k návrhu spotřebitele přiměřená opatření, aby mohl to, co zameškal, vykonat dodatečně.
 30. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že pokud se v průběhu rozhodčího řízení nebo i před jeho zahájením ukáže, že by mohl být ohrožen výkon rozhodčího nálezu, může obecný soud na návrh spotřebitele nařídit předběžné opatření.
 31. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí řízení končí právní mocí rozhodčího nálezu nebo doručením usnesení v těch případech, kdy se nevydává rozhodčí nález; rozhodčí nález musí obsahovat poučení o právu spotřebitele podat návrh na jeho zrušení soudu.
 32. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že písemné vyhotovení rozhodčího nálezu musí být doručeno stranám a po doručení opatřeno doložkou o právní moci.
 33. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí nález vydaný v rozhodčím řízení konaném na základě uzavřené rozhodčí smlouvy může být k žádosti spotřebitele přezkoumán jiným rozhodcem (dále jen „přezkumné rozhodčí řízení“). Žádost o přezkoumání musí spotřebitel doručit společnosti, a to do 15 dnů ode dne, kdy bude spotřebiteli doručen rozhodčí nález, o jehož přezkum bude spotřebitel žádat.
 34. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že rozhodčí nález, u něhož marně uplyne lhůta k podání žádosti o přezkoumání a rozhodčí nález vydaný v rámci přezkumného rozhodčího řízení, nabývá dnem doručení účinku pravomocného soudního rozhodnutí a je soudně vykonatelný; na základě takového rozhodčího nálezu lze vést výkon rozhodnutí (exekuci) na majetek účastníka řízení, který v řízení neuspěl. Znamená to, že ten, kdo má podle rozhodčího nálezu splnit nějakou povinnost, a pokud tuto povinnost nesplní ve lhůtě stanovené v rozhodčím nálezu, může být proti němu (jeho majetku) na základě tohoto rozhodčího nálezu soudem nařízena exekuce.
 35. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že do tří měsíců od doručení rozhodčího nálezu lze podat k soudu návrh na zrušení rozhodčího nálezu; tento návrh nemá odkladný účinek na vykonatelnost rozhodčího nálezu. Pokud návrh na zrušení rozhodčího nálezu podá spotřebitel, soud přezkoumá, zda nejsou dány důvody pro odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu, aniž by o to spotřebitel žádal; o odložení vykonatelnosti rozhodne soud do 7 dnů od podání návrhu, po tuto dobu nelze rozhodčí nález vykonat.
 36. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že zruší-li soud rozhodčí nález z důvodu, že byl vydán ve věci, o níž nelze uzavřít platnou rozhodčí smlouvu, nebo z důvodu, že rozhodčí smlouva je z jiných důvodů neplatná, nebo byla zrušena, anebo se na dohodnutou věc nevztahuje, nebo z důvodu, že rozhodce rozhodoval spor ze spotřebitelské smlouvy v rozporu s právními předpisy stanovenými na ochranu spotřebitele nebo ve zjevném rozporu s dobrými mravy nebo veřejným pořádkem, nebo z důvodu, že rozhodčí smlouva neobsahuje informace požadované v § 3 odst. 5 zákona o rozhodčím řízení, popřípadě tyto informace jsou záměrně nebo v nezanedbatelném rozsahu neúplné, nepřesné nebo nepravdivé, bude soud, který rozhodčí nález zrušil, pokračovat k návrhu spotřebitele nebo Poskytovatele po právní moci rozsudku v jednání ve věci samé a tuto věc rozhodne; věc již tedy nebude možné znovu projednat v rozhodčím řízení.
 37. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že zruší-li soud rozhodčí nález z jiného důvodu, než je uveden v předchozím odstavci, zůstává rozhodčí smlouva v platnosti a nedohodne-li se spotřebitel s Poskytovatelem jinak, rozhodce zúčastněný na rozhodčím nálezu, který byl zrušen, bude z nového projednání a rozhodování vyloučen. Nový rozhodce bude určen způsobem původně určeným v rozhodčí smlouvě.
 38. Spotřebiteli bylo náležitě vysvětleno, že i když nepodá návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem, může (pokud proti němu bude soudem nařízena exekuce) bez ohledu na tříměsíční lhůtu, podat návrh na zastavení nařízené exekuce, a to z důvodů, které jsou uvedeny v občanském soudním řádu a zákoně o rozhodčím řízení.
 39. Spotřebitel prohlašuje, že na základě těchto v dostatečném předstihu poskytnutých a vysvětlených informací jsou mu známy a dovede posoudit všechny následky uzavření rozhodčí doložky.
 40. Spotřebitel byl poučen, že má kdykoliv po celou dobu trvání rozhodčí smlouvy možnost obrátit se kdykoliv na Poskytovatele s žádostí o doplnění vysvětlení následků uzavření rozhodčí doložky (smlouvy), které mu byly poskytnuty, pokud jejich smysl zapomněl nebo mu jinak přestal být zřejmý.
 41. Spotřebitel prohlašuje, že informacím a k nim poskytnutým vysvětlením rozumí a nežádá dalších vysvětlení.

Dáno v Praze dne....................................
spotřebitel
....................................
Poskytovatel
za ROOL s.r.o.
pan Roman Musalimov
jednatel

Vložte fotokopie občanského průkazu z obou stran nebo zašlete na naši e-mailovou adresu info@creditgo.cz

1. Strana občanského průkazu
2. Strana občanského průkazu
*Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje, byly použity na přímý marketing společnosti
Pokračovat